Stalo

Hledám varianty 'stalo' [ staly (13) stalo (100) stali (36) stala (20) stal (158) ]. Nalezeny 322 verše.
Genesis 1:7...oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno,...
Genesis 1:9...na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval...
Genesis 1:11...ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích...
Genesis 1:15...obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla...
Genesis 1:24...druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i...
Genesis 1:30... jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to...
Genesis 2:7...do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě...
Genesis 2:24...otce i matku - aby přilnul ke své manželcestali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí...
Genesis 3:22...je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se...
Genesis 4:2...Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době...
Genesis 4:3...ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco...
Genesis 4:20...Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho...
Genesis 4:21...a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také...
Genesis 7:11...sedmi dnech pak byla země zaplavena vodouStalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne...
Genesis 10:8...a Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem...
Genesis 20:12... Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval...
Genesis 21:20...byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na pouštistal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a...
Genesis 24:67...do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po...
Genesis 25:27...Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl...
Genesis 26:13...se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné...
Genesis 26:32... a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni,...
Genesis 28:3...Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo,...
Genesis 29:13... Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když...
Genesis 35:22... A když se Izrael zdržoval v tom krajistalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce,...
Genesis 37:23...nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu...
Genesis 39:4...přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 41:13...dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao...
Genesis 45:26...do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu...
Genesis 50:20...zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí....
Exodus 9:24... To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se...
Exodus 14:4...Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl,...
Exodus 14:21...větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli...
Exodus 15:2...do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit,...
Exodus 16:22...se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na...
Leviticus 10:16...Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen....
Leviticus 16:34...Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin...
Numeri 14:3...Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?"...
Numeri 17:5... a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný,...
Numeri 26:10...pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením. Korachovi synové ale nevymřeli...
Numeri 27:11...rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Deuteronomium 4:20...z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale...
Deuteronomium 4:32...se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno...
Deuteronomium 4:46...synům Izraele po jejich odchodu z EgyptaStalo se to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v...
Deuteronomium 13:3...jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej...
Deuteronomium 19:19...svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom...
Deuteronomium 26:5...Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným a početným. Egypťané nás ale...
Deuteronomium 29:12...Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lidstal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým...
Deuteronomium 33:5...nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny...
Jozue 4:6... podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu...
Jozue 9:21...naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je...
Soudců 3:10... Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal...
Soudců 6:38... zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a...
Soudců 8:27...smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a...
Soudců 13:19...Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi...
Soudců 20:3...Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl:...
Soudců 20:12...Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte,...
Soudců 21:3..."Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z Izraele odečten celý kmen?"...
Růt 1:11...se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem...
Růt 4:13...porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzalstala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že...
Růt 4:17...jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova...
1. Samuel 4:16...dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na...
1. Samuel 6:9... budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě...
1. Samuel 7:6...jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se...
1. Samuel 10:11... říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu...
1. Samuel 13:1...zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem...
1. Samuel 15:17...sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za...
1. Samuel 16:21...do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " u ...
1. Samuel 18:27...předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu....
1. Samuel 18:29...dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě vícestal se navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci...
1. Samuel 22:2...a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské...
1. Samuel 25:42...svými pěti děvečkami odešla s Davidovými poslystala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu...
1. Samuel 28:16...se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátilstal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze ...
2. Samuel 1:4...tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich...
2. Samuel 5:4...nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest...
2. Samuel 8:2...jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David...
2. Samuel 8:6...aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky....
2. Samuel 8:14...a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi...
2. Samuel 9:12...Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky. Mefibošet ovšem zůstával v...
2. Samuel 10:19...Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mírstali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě...
2. Samuel 11:27...David pro ni poslal a nechal si ji přivést domůStala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David...
2. Samuel 13:35..." řekl Jonadab králi, "to jdou královští synovéStalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl,...
2. Samuel 15:10...troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů...
2. Samuel 16:8...ti oplatil za všechnu krev Saulova domuStal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do...
2. Samuel 23:18...se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi...
2. Samuel 23:22...Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný,...
1. Královská 5:26...slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mírstali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli...
1. Královská 11:24...vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníkystal se jejich velitelem. Odešli do Damašku, usídlili se v...
1. Královská 13:33...chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k...
1. Královská 14:21... V Judsku kraloval Rechoboám, syn ŠalomounůvStal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let...
1. Královská 15:29...krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z...
1. Královská 16:22... syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v...
2. Královská 3:1...judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let....
2. Královská 7:18...muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v...
2. Královská 7:20...to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě,...
2. Královská 8:15...mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále...
2. Královská 8:17...začal nad Judou kralovat Jehoram, syn JošafatůvStal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v...
2. Královská 8:26...nad Judou kralovat Achaziáš, syn JehoramůvStal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v...
2. Královská 10:35...otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad...
2. Královská 12:1...byla u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku...
2. Královská 13:1...Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a...
2. Královská 13:10...roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchal,...
2. Královská 14:2...kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judskéhoStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 14:23...roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboám, syn Jehoašův. Kraloval v...
2. Královská 15:2...začal nad Judou kralovat Azariáš, syn AmaciášeStal se králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 15:8...judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest...
2. Královská 15:10...před lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou,...
2. Královská 15:12...budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v...
2. Královská 15:13...roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z...
2. Královská 15:14...syna Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně...
2. Královská 15:17...roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a...
2. Královská 15:23...judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš, syn Menachemův. Kraloval v Samaří dva roky...
2. Královská 15:25...s ním i Argoba a Aria. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co...
2. Královská 15:27...judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a...
2. Královská 15:30... a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášovastal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co...
2. Královská 15:33... začal nad Judou kralovat Jotam, syn UziášůvStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 16:2... začal nad Judou kralovat Achaz, syn JotamůvStal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 17:1...roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal,...
2. Královská 17:7...a Chaboru na řece Gozan a v médských městechStalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti...
2. Královská 17:15...je varoval. Marnost následovali a marností se stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim...
2. Královská 18:2... začal nad Judou kralovat Ezechiáš, syn AchazůvStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 18:12...a Chaboru na řece Gozan a v médských městechStalo se to proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha,...
2. Královská 21:1...místě začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 21:19...místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 22:1...místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet...
2. Královská 23:31...ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 23:36... aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 24:1...přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu...
2. Královská 24:3...proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti...
2. Královská 24:6... Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak nikdy...
2. Královská 24:8...Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Královská 24:18... kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
1. Letopisů 1:10...Šeba a Dedan. Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. Egypt zplodil Ludské, Anamské,...
1. Letopisů 11:20...se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl...
1. Letopisů 11:24...Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný,...
1. Letopisů 12:22...to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi...
1. Letopisů 18:2...z rukou Filištínů. Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David...
1. Letopisů 18:6...aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky....
1. Letopisů 18:13... Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi...
2. Letopisů 6:5... jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém,...
2. Letopisů 12:1...ale Rechoboám pevně uchopil královskou mocstal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho...
2. Letopisů 12:13... Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukouStal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let...
2. Letopisů 13:1...syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky....
2. Letopisů 20:31...mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 21:5...bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 21:20...pohřební oheň, jako to udělal jeho otciStal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 22:1...nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramůvstal judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a...
2. Letopisů 22:2...se Achaziáš, syn Jehoramův, stal judským králemStal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 24:1...klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet...
2. Letopisů 25:1...pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 26:3... co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 27:1...místě pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 27:8...sepsány v Knize izraelských a judských králůStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 28:1...místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 29:1...pak kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 33:1...místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 33:21...místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 34:1...za krále jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet...
2. Letopisů 35:25...a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvů. Ostatní...
2. Letopisů 36:2...za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 36:5...Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 36:9...místě pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Letopisů 36:11...ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
Ester 1:1...a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém.  Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval...
Ester 4:1... Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se...
Ester 9:17...protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého...
Job 3:25...teď jen sténání, můj nářek proudí jako potokyStalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho...
Job 30:9...bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničkystal jsem se pro příslovím. zdálky jsem jim odporný,...
Žalmy 32:4... Tvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom...
Žalmy 33:9...obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem. Záměry národů...
Žalmy 59:17... tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi ...
Žalmy 74:20...Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmystala se doupětem násilí! utlačení nejsou zahanbeni,...
Žalmy 76:2...nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za...
Žalmy 83:9...s Týrskými, dokonce Asyřané spolčili se s nimistali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co...
Žalmy 114:2... dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím. Moře to...
Žalmy 118:14.... síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň...
Žalmy 118:22...vždyť tys zachránil! Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich...
Žalmy 118:24...to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!...
Žalmy 139:22...Naprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej ...
Kazatel 2:9...lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubínStal jsem se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byli v...
Izaiáš 1:21...ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost...
Izaiáš 10:2...ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v...
Izaiáš 12:2... síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostí z pramenů...
Izaiáš 25:4...krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich...
Izaiáš 40:13...je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnilstal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu...
Izaiáš 42:22...v děrách spoutaní, všichni uvěznění v žaláříchStali se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo...
Izaiáš 48:3...ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednalstaly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že...
Izaiáš 48:5...než přišly, ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík modle, socha to zařídila, můj...
Jeremiáš 2:5...tak daleko? Marnost následovali a marností se stali. se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z...
Jeremiáš 2:10...se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi...
Jeremiáš 2:12...se, nebesa, otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo:...
Jeremiáš 2:14...Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem...
Jeremiáš 4:26...ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když...
Jeremiáš 7:11...podle vás tento dům, který se nazývá mým jménemstal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví...
Jeremiáš 15:18...nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojitStal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody?...
Jeremiáš 20:17...Proč nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen...
Jeremiáš 22:11...Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud...
Jeremiáš 40:3...před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnilStalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a...
Jeremiáš 44:6...vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi dodnes. Tak praví...
Jeremiáš 52:1...'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
Pláč 1:8...tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešilastala se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí...
Pláč 1:14... celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na...
Ezechiel 16:13...a jedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejemStala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová královna! Tvá...
Ezechiel 17:6...k němu a zapouštěla kořeny. Semínko se tak stalo révou, z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky....
Ezechiel 17:8...u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plodystala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník...
Ezechiel 19:3...Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm...
Ezechiel 19:6... Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich...
Ezechiel 22:18...Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železa a...
Ezechiel 22:19...praví Panovník Hospodin: Protože se z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se...
Ezechiel 23:10...i dcery a zabili ji mečem. Kvůli popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to...
Ezechiel 34:5... Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ...
Ezechiel 34:8...Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože ...
Ezechiel 36:4...zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k...
Daniel 2:35...památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď...
Daniel 4:25...živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel...
Daniel 9:12...nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na...
Daniel 9:16...nepravostem našich otců se Jeruzalém i tvůj lid staly terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože...
Daniel 12:1...nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn - každý,...
Ozeáš 8:11...tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal...
Ozeáš 9:10...odešli za Baal-peorem a zasvětili se obluděStali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček! Efraimova...
Joel 1:2...poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňteStalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich...
Micheáš 6:5... Árona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn...
Zachariáš 7:14...ani cestovat. Kvůli nim se z krásné země stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina...
Matouš 1:22...zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle...
Matouš 11:20...potvrzena svými skutky." Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že...
Matouš 11:21...Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vásstaly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a...
Matouš 11:23...Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v toběstaly v Sodomě, zůstala by stát dodnes. Říkám vám:...
Matouš 13:52... Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář,...
Matouš 18:31... co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu...
Matouš 19:12...z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se jimi...
Matouš 21:4...‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři...
Matouš 21:42...nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich...
Matouš 22:26... a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem po sedmého. Nakonec...
Matouš 27:57...člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo...
Matouš 28:11...města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali...
Marek 5:14...i na venkově. Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval...
Marek 5:33... kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s  stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na...
Marek 10:17...se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?"...
Marek 12:10...jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich...
Lukáš 2:2...(Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý...
Lukáš 2:15...řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když...
Lukáš 4:23...‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'" Potom...
Lukáš 6:16... Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. S těmi sestoupil z hory a stanul na pláni,...
Lukáš 8:34...do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově....
Lukáš 8:35...městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož...
Lukáš 8:56... ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc...
Lukáš 10:13...Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vásstaly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a...
Lukáš 10:25... ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se...
Lukáš 11:30...nedostane, kromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením...
Lukáš 13:2... Ježíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní...
Lukáš 14:22...a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Panestalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy...
Lukáš 18:18...zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi...
Lukáš 20:17...to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten...
Lukáš 23:47...vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě...
Lukáš 23:48...sešel k podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé...
Lukáš 24:12...za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř,...
Lukáš 24:14...šedesát honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se...
Lukáš 24:18... který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském,"...
Lukáš 24:21... Navíc je to třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly...
Lukáš 24:35...se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba....
Jan 1:14...těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu...
Jan 1:28...hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan...
Jan 2:9...vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu...
Jan 19:36..., že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A...
Jan 21:1...znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezeraStalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael...
Skutky 1:25...dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této služběstal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a...
Skutky 3:10...a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák...
Skutky 4:11...je tenkámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě...
Skutky 4:16...lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze  stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale...
Skutky 4:21..." Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili...
Skutky 5:7...pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za...
Skutky 5:24...s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo. Vtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste...
Skutky 7:40...nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si...
Skutky 12:18...mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po...
Skutky 13:12...by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil, ohromen Pánovým učením. Pavel a jeho...
Skutky 18:12...nimi Boží slovo. Když se však řeckým prokonzulem stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a...
Skutky 26:28... že věříš." "Téměř jsi přesvědčil, abych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa. "Kéž by Bůh dal!"...
Skutky 26:29...by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyšístal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout...
Římanům 5:19... Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí...
Římanům 6:18...uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchustali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši...
Římanům 8:29... aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil,...
Římanům 11:28...jejich hřích." Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům...
Římanům 15:8...slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a...
1. Korintským 1:30... Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením...
1. Korintským 4:9...místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli...
1. Korintským 7:22...koho Kristus povolal jako svobodného, ten se stal jeho otrokem. Byli jste draze vykoupeni; nestávejte se...
1. Korintským 10:1...vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a...
1. Korintským 10:6...- vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak...
1. Korintským 10:11...a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo...
1. Korintským 12:13...pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z...
1. Korintským 15:45...duchovní. Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím...
2. Korintským 1:9... vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který...
2. Korintským 5:21... učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jako jeho spolupracovníci vás...
Galatským 1:17... ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale odešel jsem do Arábie a...
Galatským 3:13...Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý,...
Galatským 3:26...pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista,...
Galatským 4:16...to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi jeStal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu?...
Efeským 3:7...v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován,...
Efeským 5:31...- aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však...
Koloským 1:23...stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých utrpeních...
Koloským 1:25... nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych...
Koloským 4:11... kteří se mnou spolupracují pro Boží královstvístali se mi útěchou. Pozdravuje vás Kristův služebník...
1. Tesalonickým 1:7...Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku....
1. Timoteus 6:21... co je mylně nazýváno "poznáním". Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi. ...
Titus 3:7...milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá...
Židům 2:9...bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení...
Židům 2:14...jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl...
Židům 2:17...připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat...
Židům 5:9... co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cílestal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného...
Židům 6:20...vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento...
Židům 7:22...litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských...
Židům 8:6...byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších...
Židům 9:15...hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli...
Židům 11:7...se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil světstal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Vírou...
Jakub 2:23...těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo...
Jakub 4:11... pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem....
1. Petr 2:7...je to "Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazu a skála...
1. Petr 2:8... kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské...
2. Petr 2:22...odvrátit od svatého přikázání, které dostaliStalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se...
Zjevení 11:15...mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude...
Zjevení 16:17...ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké...
Zjevení 18:2...hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylonstala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů,...
Zjevení 21:6...tato slova jsou věrná a pravdivá." Pak mi řekl: "Stalo se. jsem Alfa i Omega, počátek i konec. dám...

Slova obsahující stalo: dostalo (28) chystalo (1) narůstalo (1) nastalo (14) nepovstalo (1) nestalo (6) nezůstalo (1) povstalo (2) přestalo (5) stalo (100) vstalo (2) vyrůstalo (1) vzrůstalo (1) zůstalo (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |