Stal

Hledám varianty 'stal' [ staly (13) stalo (100) stali (36) stala (20) stal (158) ]. Nalezeny 322 verše.
Genesis 1:7...oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno,...
Genesis 1:9...na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval...
Genesis 1:11...ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích...
Genesis 1:15...obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla...
Genesis 1:24...druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i...
Genesis 1:30... jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to...
Genesis 2:7...do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě...
Genesis 2:24...otce i matku - aby přilnul ke své manželcestali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí...
Genesis 3:22...je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se...
Genesis 4:2...Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době...
Genesis 4:3...ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco...
Genesis 4:20...Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho...
Genesis 4:21...a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také...
Genesis 7:11...sedmi dnech pak byla země zaplavena vodouStalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne...
Genesis 10:8...a Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem...
Genesis 20:12... Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval...
Genesis 21:20...byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na pouštistal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a...
Genesis 24:67...do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po...
Genesis 25:27...Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl...
Genesis 26:13...se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné...
Genesis 26:32... a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni,...
Genesis 28:3...Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo,...
Genesis 29:13... Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když...
Genesis 35:22... A když se Izrael zdržoval v tom krajistalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce,...
Genesis 37:23...nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu...
Genesis 39:4...přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 41:13...dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao...
Genesis 45:26...do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu...
Genesis 50:20...zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí....
Exodus 9:24... To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se...
Exodus 14:4...Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl,...
Exodus 14:21...větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli...
Exodus 15:2...do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit,...
Exodus 16:22...se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na...
Leviticus 10:16...Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen....
Leviticus 16:34...Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin...
Numeri 14:3...Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?"...
Numeri 17:5... a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný,...
Numeri 26:10...pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením. Korachovi synové ale nevymřeli...
Numeri 27:11...rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Deuteronomium 4:20...z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale...
Deuteronomium 4:32...se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno...
Deuteronomium 4:46...synům Izraele po jejich odchodu z EgyptaStalo se to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v...
Deuteronomium 13:3...jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej...
Deuteronomium 19:19...svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom...
Deuteronomium 26:5...Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným a početným. Egypťané nás ale...
Deuteronomium 29:12...Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lidstal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým...
Deuteronomium 33:5...nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny...
Jozue 4:6... podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu...
Jozue 9:21...naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je...
Soudců 3:10... Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal...
Soudců 6:38... zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a...
Soudců 8:27...smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a...
Soudců 13:19...Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi...
Soudců 20:3...Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl:...
Soudců 20:12...Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte,...
Soudců 21:3..."Hospodine, Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z Izraele odečten celý kmen?"...
Růt 1:11...se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem...
Růt 4:13...porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzalstala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že...
Růt 4:17...jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova...
1. Samuel 4:16...dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na...
1. Samuel 6:9... budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě...
1. Samuel 7:6...jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se...
1. Samuel 10:11... říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu...
1. Samuel 13:1...zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem...
1. Samuel 15:17...sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za...
1. Samuel 16:21...do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " u ...
1. Samuel 18:27...předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu....
1. Samuel 18:29...dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě vícestal se navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci...
1. Samuel 22:2...a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské...
1. Samuel 25:42...svými pěti děvečkami odešla s Davidovými poslystala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu...
1. Samuel 28:16...se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátilstal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze ...
2. Samuel 1:4...tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich...
2. Samuel 5:4...nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest...
2. Samuel 8:2...jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David...
2. Samuel 8:6...aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky....
2. Samuel 8:14...a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi...
2. Samuel 9:12...Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky. Mefibošet ovšem zůstával v...
2. Samuel 10:19...Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mírstali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě...
2. Samuel 11:27...David pro ni poslal a nechal si ji přivést domůStala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David...
2. Samuel 13:35..." řekl Jonadab králi, "to jdou královští synovéStalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl,...
2. Samuel 15:10...troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů...
2. Samuel 16:8...ti oplatil za všechnu krev Saulova domuStal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do...
2. Samuel 23:18...se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi...
2. Samuel 23:22...Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný,...
1. Královská 5:26...slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mírstali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli...
1. Královská 11:24...vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníkystal se jejich velitelem. Odešli do Damašku, usídlili se v...
1. Královská 13:33...chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k...
1. Královská 14:21... V Judsku kraloval Rechoboám, syn ŠalomounůvStal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let...
1. Královská 15:29...krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z...
1. Královská 16:22... syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v...
2. Královská 3:1...judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let....
2. Královská 7:18...muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v...
2. Královská 7:20...to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě,...
2. Královská 8:15...mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále...
2. Královská 8:17...začal nad Judou kralovat Jehoram, syn JošafatůvStal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v...
2. Královská 8:26...nad Judou kralovat Achaziáš, syn JehoramůvStal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v...
2. Královská 10:35...otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad...
2. Královská 12:1...byla u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku...
2. Královská 13:1...Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a...
2. Královská 13:10...roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchal,...
2. Královská 14:2...kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judskéhoStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 14:23...roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem Jeroboám, syn Jehoašův. Kraloval v...
2. Královská 15:2...začal nad Judou kralovat Azariáš, syn AmaciášeStal se králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 15:8...judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest...
2. Královská 15:10...před lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou,...
2. Královská 15:12...budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v...
2. Královská 15:13...roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z...
2. Královská 15:14...syna Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně...
2. Královská 15:17...roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a...
2. Královská 15:23...judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš, syn Menachemův. Kraloval v Samaří dva roky...
2. Královská 15:25...s ním i Argoba a Aria. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co...
2. Královská 15:27...judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a...
2. Královská 15:30... a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášovastal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co...
2. Královská 15:33... začal nad Judou kralovat Jotam, syn UziášůvStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 16:2... začal nad Judou kralovat Achaz, syn JotamůvStal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 17:1...roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal,...
2. Královská 17:7...a Chaboru na řece Gozan a v médských městechStalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti...
2. Královská 17:15...je varoval. Marnost následovali a marností se stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim...
2. Královská 18:2... začal nad Judou kralovat Ezechiáš, syn AchazůvStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 18:12...a Chaboru na řece Gozan a v médských městechStalo se to proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha,...
2. Královská 21:1...místě začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 21:19...místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 22:1...místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet...
2. Královská 23:31...ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 23:36... aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 24:1...přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu...
2. Královská 24:3...proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti...
2. Královská 24:6... Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak nikdy...
2. Královská 24:8...Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Královská 24:18... kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
1. Letopisů 1:10...Šeba a Dedan. Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. Egypt zplodil Ludské, Anamské,...
1. Letopisů 11:20...se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl...
1. Letopisů 11:24...Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný,...
1. Letopisů 12:22...to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi...
1. Letopisů 18:2...z rukou Filištínů. Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David...
1. Letopisů 18:6...aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky....
1. Letopisů 18:13... Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi...
2. Letopisů 6:5... jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém,...
2. Letopisů 12:1...ale Rechoboám pevně uchopil královskou mocstal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho...
2. Letopisů 12:13... Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukouStal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let...
2. Letopisů 13:1...syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky....
2. Letopisů 20:31...mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 21:5...bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 21:20...pohřební oheň, jako to udělal jeho otciStal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 22:1...nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramůvstal judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a...
2. Letopisů 22:2...se Achaziáš, syn Jehoramův, stal judským králemStal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 24:1...klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet...
2. Letopisů 25:1...pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 26:3... co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 27:1...místě pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 27:8...sepsány v Knize izraelských a judských králůStal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 28:1...místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 29:1...pak kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 33:1...místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 33:21...místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 34:1...za krále jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet...
2. Letopisů 35:25...a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvů. Ostatní...
2. Letopisů 36:2...za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 36:5...Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 36:9...místě pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Letopisů 36:11...ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
Ester 1:1...a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém.  Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval...
Ester 4:1... Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se...
Ester 9:17...protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého...
Job 3:25...teď jen sténání, můj nářek proudí jako potokyStalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho...
Job 30:9...bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničkystal jsem se pro příslovím. zdálky jsem jim odporný,...
Žalmy 32:4... Tvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom...
Žalmy 33:9...obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem. Záměry národů...
Žalmy 59:17... tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi ...
Žalmy 74:20...Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmystala se doupětem násilí! utlačení nejsou zahanbeni,...
Žalmy 76:2...nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za...
Žalmy 83:9...s Týrskými, dokonce Asyřané spolčili se s nimistali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co...
Žalmy 114:2... dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím. Moře to...
Žalmy 118:14.... síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň...
Žalmy 118:22...vždyť tys zachránil! Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich...
Žalmy 118:24...to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!...
Žalmy 139:22...Naprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej ...
Kazatel 2:9...lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubínStal jsem se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byli v...
Izaiáš 1:21...ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost...
Izaiáš 10:2...ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v...
Izaiáš 12:2... síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostí z pramenů...
Izaiáš 25:4...krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich...
Izaiáš 40:13...je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnilstal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu...
Izaiáš 42:22...v děrách spoutaní, všichni uvěznění v žaláříchStali se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo...
Izaiáš 48:3...ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednalstaly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že...
Izaiáš 48:5...než přišly, ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík modle, socha to zařídila, můj...
Jeremiáš 2:5...tak daleko? Marnost následovali a marností se stali. se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z...
Jeremiáš 2:10...se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi...
Jeremiáš 2:12...se, nebesa, otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo:...
Jeremiáš 2:14...Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem...
Jeremiáš 4:26...ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když...
Jeremiáš 7:11...podle vás tento dům, který se nazývá mým jménemstal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví...
Jeremiáš 15:18...nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojitStal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody?...
Jeremiáš 20:17...Proč nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen...
Jeremiáš 22:11...Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud...
Jeremiáš 40:3...před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnilStalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a...
Jeremiáš 44:6...vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi dodnes. Tak praví...
Jeremiáš 52:1...'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
Pláč 1:8...tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešilastala se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí...
Pláč 1:14... celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na...
Ezechiel 16:13...a jedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejemStala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová královna! Tvá...
Ezechiel 17:6...k němu a zapouštěla kořeny. Semínko se tak stalo révou, z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky....
Ezechiel 17:8...u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plodystala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník...
Ezechiel 19:3...Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm...
Ezechiel 19:6... Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich...
Ezechiel 22:18...Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železa a...
Ezechiel 22:19...praví Panovník Hospodin: Protože se z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se...
Ezechiel 23:10...i dcery a zabili ji mečem. Kvůli popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to...
Ezechiel 34:5... Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ...
Ezechiel 34:8...Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože ...
Ezechiel 36:4...zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k...
Daniel 2:35...památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď...
Daniel 4:25...živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel...
Daniel 9:12...nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na...
Daniel 9:16...nepravostem našich otců se Jeruzalém i tvůj lid staly terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože...
Daniel 12:1...nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn - každý,...
Ozeáš 8:11...tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal...
Ozeáš 9:10...odešli za Baal-peorem a zasvětili se obluděStali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček! Efraimova...
Joel 1:2...poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňteStalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich...
Micheáš 6:5... Árona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn...
Zachariáš 7:14...ani cestovat. Kvůli nim se z krásné země stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina...
Matouš 1:22...zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle...
Matouš 11:20...potvrzena svými skutky." Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že...
Matouš 11:21...Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vásstaly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a...
Matouš 11:23...Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v toběstaly v Sodomě, zůstala by stát dodnes. Říkám vám:...
Matouš 13:52... Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář,...
Matouš 18:31... co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu...
Matouš 19:12...z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se jimi...
Matouš 21:4...‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři...
Matouš 21:42...nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich...
Matouš 22:26... a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem po sedmého. Nakonec...
Matouš 27:57...člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo...
Matouš 28:11...města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali...
Marek 5:14...i na venkově. Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval...
Marek 5:33... kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s  stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na...
Marek 10:17...se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?"...
Marek 12:10...jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich...
Lukáš 2:2...(Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý...
Lukáš 2:15...řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když...
Lukáš 4:23...‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'" Potom...
Lukáš 6:16... Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. S těmi sestoupil z hory a stanul na pláni,...
Lukáš 8:34...do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově....
Lukáš 8:35...městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož...
Lukáš 8:56... ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc...
Lukáš 10:13...Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vásstaly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a...
Lukáš 10:25... ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se...
Lukáš 11:30...nedostane, kromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením...
Lukáš 13:2... Ježíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní...
Lukáš 14:22...a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Panestalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy...
Lukáš 18:18...zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi...
Lukáš 20:17...to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten...
Lukáš 23:47...vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě...
Lukáš 23:48...sešel k podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé...
Lukáš 24:12...za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř,...
Lukáš 24:14...šedesát honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se...
Lukáš 24:18... který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském,"...
Lukáš 24:21... Navíc je to třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly...
Lukáš 24:35...se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba....
Jan 1:14...těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu...
Jan 1:28...hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan...
Jan 2:9...vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu...
Jan 19:36..., že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A...
Jan 21:1...znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezeraStalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael...
Skutky 1:25...dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této služběstal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a...
Skutky 3:10...a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák...
Skutky 4:11...je tenkámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě...
Skutky 4:16...lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze  stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale...
Skutky 4:21..." Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili...
Skutky 5:7...pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za...
Skutky 5:24...s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo. Vtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste...
Skutky 7:40...nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si...
Skutky 12:18...mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po...
Skutky 13:12...by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil, ohromen Pánovým učením. Pavel a jeho...
Skutky 18:12...nimi Boží slovo. Když se však řeckým prokonzulem stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a...
Skutky 26:28... že věříš." "Téměř jsi přesvědčil, abych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa. "Kéž by Bůh dal!"...
Skutky 26:29...by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyšístal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout...
Římanům 5:19... Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí...
Římanům 6:18...uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchustali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši...
Římanům 8:29... aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil,...
Římanům 11:28...jejich hřích." Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům...
Římanům 15:8...slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a...
1. Korintským 1:30... Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením...
1. Korintským 4:9...místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli...
1. Korintským 7:22...koho Kristus povolal jako svobodného, ten se stal jeho otrokem. Byli jste draze vykoupeni; nestávejte se...
1. Korintským 10:1...vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a...
1. Korintským 10:6...- vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak...
1. Korintským 10:11...a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo...
1. Korintským 12:13...pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z...
1. Korintským 15:45...duchovní. Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím...
2. Korintským 1:9... vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který...
2. Korintským 5:21... učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jako jeho spolupracovníci vás...
Galatským 1:17... ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale odešel jsem do Arábie a...
Galatským 3:13...Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý,...
Galatským 3:26...pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista,...
Galatským 4:16...to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi jeStal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu?...
Efeským 3:7...v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován,...
Efeským 5:31...- aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však...
Koloským 1:23...stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých utrpeních...
Koloským 1:25... nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych...
Koloským 4:11... kteří se mnou spolupracují pro Boží královstvístali se mi útěchou. Pozdravuje vás Kristův služebník...
1. Tesalonickým 1:7...Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku....
1. Timoteus 6:21... co je mylně nazýváno "poznáním". Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s vámi. ...
Titus 3:7...milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá...
Židům 2:9...bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení...
Židům 2:14...jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl...
Židům 2:17...připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat...
Židům 5:9... co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cílestal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného...
Židům 6:20...vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento...
Židům 7:22...litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských...
Židům 8:6...byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších...
Židům 9:15...hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli...
Židům 11:7...se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil světstal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Vírou...
Jakub 2:23...těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo...
Jakub 4:11... pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem....
1. Petr 2:7...je to "Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazu a skála...
1. Petr 2:8... kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské...
2. Petr 2:22...odvrátit od svatého přikázání, které dostaliStalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se...
Zjevení 11:15...mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude...
Zjevení 16:17...ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké...
Zjevení 18:2...hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylonstala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů,...
Zjevení 21:6...tato slova jsou věrná a pravdivá." Pak mi řekl: "Stalo se. jsem Alfa i Omega, počátek i konec. dám...

Slova obsahující stal: dostal (204) dostala (12) dostali (60) dostalo (28) dostaly (4) chvástal (1) chystal (12) chystala (1) chystali (11) chystalo (1) nachystal (2) narůstala (1) narůstalo (1) nastal (19) nastala (3) nastalo (14) nastaly (3) nedostal (4) nedostali (2) nenastal (1) nepovstal (4) nepovstalo (1) nepřestal (5) nepřestala (2) nepřestali (2) nestala (1) nestali (1) nestalo (6) netrestal (1) nevstal (2) nevstali (4) nezůstal (21) nezůstala (5) nezůstali (2) nezůstalo (1) nezůstaly (2) potrestal (4) potrestali (2) povstal (20) povstala (2) povstali (13) povstalo (2) povstaly (1) pozůstalé (4) pozůstali (2) pozůstalí (1) pozůstalých (1) pozůstalým (1) přestal (24) přestala (9) přestali (14) přestalo (5) přestaly (3) přichystal (4) přivstal (1) přivstali (1) rozrůstal (2) rozrůstali (1) rozrůstaly (1) stal (158) stala (20) stali (36) stalo (100) staly (13) trestal (1) trestali (1) uchystali (1) ustala (1) vstal (128) vstala (18) vstali (28) vstalo (2) vstaly (2) vyrůstal (2) vyrůstala (1) vyrůstali (4) vyrůstalo (1) vyvstala (1) vyvstaly (1) vzrůstalo (1) zastal (2) zmrtvýchvstalí (1) ztrestal (7) ztrestali (1) zůstal (103) zůstala (28) zůstali (53) zůstalo (20) zůstaly (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |