Stařešinům

Hledám varianty 'stařešinům' [ stařešiny (33) stařešinům (19) stařešinů (20) stařešinové (40) ]. Nalezen 111 verš.
Exodus 3:16...po všechna pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich...
Exodus 3:18...' Uposlechnou a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi...
Exodus 4:29...Egypta s Áronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl...
Exodus 12:21...nekvašené chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda...
Exodus 17:5...před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do...
Exodus 17:6...měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Massa a Meriba,...
Exodus 18:12...hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem....
Exodus 19:7...k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu...
Exodus 24:1... Ty, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však...
Exodus 24:9... Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele....
Exodus 24:14...tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horuStařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme....
Leviticus 4:15...býčka před Stan setkávání jako oběť za hříchStařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a...
Leviticus 9:1...dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho synystařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k...
Numeri 11:16...Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a...
Numeri 11:24...Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin...
Numeri 11:25...byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch spočinul, prorokovali, ale...
Numeri 11:30...Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od...
Numeri 16:25...vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů,"...
Numeri 22:4...toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl...
Numeri 22:7...prokleješ, je prokletý." Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a...
Deuteronomium 5:23...mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám...
Deuteronomium 19:12...jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají jej...
Deuteronomium 21:2...člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost od toho...
Deuteronomium 21:3...a zjistili, které město je k mrtvému nejblížeStařešinové toho města vezmou jalovici, která ještě...
Deuteronomium 21:4...k práci a ještě netahala jho. Tu jalovici  stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde...
Deuteronomium 21:6...se rozhodne každá pře a každé napadení.) Všichni stařešinové města, které bude k zabitému nejblíže, si pak...
Deuteronomium 21:19...vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný...
Deuteronomium 22:15... dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům...
Deuteronomium 22:16...ke stařešinům do městské brány. Otec dívky  stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži....
Deuteronomium 22:17... dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a...
Deuteronomium 22:18...A rozestřou její roucho před stařešiny městaStařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za...
Deuteronomium 25:7...chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá...
Deuteronomium 25:8...vůči mně splnit svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním....
Deuteronomium 25:9... přistoupí k němu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a...
Deuteronomium 27:1... svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna...
Deuteronomium 29:9... svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a správcové, všichni izraelští muži, vaše děti...
Deuteronomium 31:9...Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v...
Deuteronomium 31:28...spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl...
Deuteronomium 32:7...myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národy, lidské...
Jozue 7:6...tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane...
Jozue 8:10...lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen...
Jozue 8:33...v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly...
Jozue 9:11...králi Ogovi v Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s...
Jozue 20:4...ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do města a...
Jozue 23:2...pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a řekl jim: "Jsem ...
Jozue 24:1...izraelské kmeny do Šechemu. Svolal izraelské stařešiny, náčelníky, soudce i správce, a tak se postavili...
Jozue 24:31...po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a zakusili to všechno, co...
Soudců 2:7...po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké...
Soudců 8:14...mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdcůstařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům,...
Soudců 8:16...tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním...
Soudců 11:5...dali do války s Izraelem, vypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu,...
Soudců 11:7...v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste z nenávisti nevyhnali...
Soudců 11:8...za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe...
Soudců 11:10..."Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s...
Soudců 21:16...Hospodin dopustil v izraelských kmenech trhlinuStařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli?...
Růt 4:2...posadil se. Potom Boáz pozval deset z městských stařešinů a řekl: "Posaďte se tu." A když se posadili,...
Růt 4:4...ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je....
Růt 4:9...si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že...
Růt 4:11...svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin ,...
1. Samuel 4:3...řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před...
1. Samuel 8:4... brali úplatky a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem...
1. Samuel 11:3...vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, ...
1. Samuel 15:30...Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou,...
1. Samuel 16:4... jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betlémastařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou:...
1. Samuel 30:26...do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás...
1. Samuel 30:27...od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to stařešinům do Bet-elu, Rámot-negevu, Jatiru, Aroeru,...
2. Samuel 3:17...a tak se vrátil. Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl...
2. Samuel 5:3...Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel...
2. Samuel 12:17...Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemiStařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli...
2. Samuel 17:4...zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal:...
2. Samuel 17:15..."Achitofel radil Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a tak, kdežto jsem radil tak a tak. Teď...
2. Samuel 19:12...kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu...
1. Královská 8:1...Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských...
1. Královská 8:3...je sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli ji i...
1. Královská 20:7...se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce...
1. Královská 20:8...jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinové i všichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak...
1. Královská 21:8...jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V...
1. Královská 21:11...i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy...
2. Královská 6:32...Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil...
2. Královská 10:1...do Samaří poslal listy jizreelským velmožůmstařešinům města a vychovatelům Achabových synů. Napsal...
2. Královská 10:5...obstojíme my?" Správce paláce i správce města se stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji...
2. Královská 23:1...ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova...
1. Letopisů 11:3...Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu...
1. Letopisů 15:25...byli stráže u Truhly. Potom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně vykročili, aby...
1. Letopisů 21:16...mečem namířeným proti Jeruzalému. Davidstařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a...
2. Letopisů 5:2... Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a vůdce izraelských...
2. Letopisů 5:4...na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan...
2. Letopisů 34:29...ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova...
Ezdráš 5:5...chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali, dokud o tom nebude zpraven...
Ezdráš 5:9...dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten...
Ezdráš 6:7...práci na Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto...
Ezdráš 6:8...původním místě. Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady...
Ezdráš 6:14...zařídili podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok...
Ezdráš 10:8...tří dnů, tomu podle rozhodnutí představenýchstařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se...
Ezdráš 10:14...s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás...
Izaiáš 3:14...aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili...
Izaiáš 24:23...ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé...
Jeremiáš 19:1...od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do údolí...
Jeremiáš 26:17...jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromážděnému...
Jeremiáš 29:1...který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím, prorokům a všemu...
Pláč 1:19...své milence, ti však zradili. Moji kněží i  stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k jídlu,...
Pláč 2:10...proroci nemají od Hospodina žádné viděníStařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si...
Ezechiel 8:1...šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na dolehla ruka...
Ezechiel 8:11...modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich Jaazaniáš, syn...
Ezechiel 8:12..."Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své...
Ezechiel 9:6... Začněte od svatyně." Začali tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim....
Ezechiel 14:1...že jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem...
Ezechiel 20:1...dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se...
Ezechiel 20:3...Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni izraelským stařešinům toto: Tak praví Panovník Hospodin - Vy že se...
Joel 1:2...Hospodinovo, které dostal Joel, syn PetuelůvStařešinové, teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země,...
Joel 1:14...Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |