Stům

Hledám varianty 'stům' [ sty (13) stům (3) stu (1) sto (53) stem (1) stě (19) sta (32) set (30) ]. Nalezeno 138 veršù.
Genesis 4:25...se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného...
Genesis 5:3...své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny...
Genesis 5:7...105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912...
Genesis 5:8...žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcerySet žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90...
Genesis 6:3...zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! ...
Genesis 7:6...byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním...
Genesis 7:24...kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu...
Genesis 8:3...z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla....
Genesis 15:13...řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a...
Genesis 21:5... Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o...
Genesis 32:7...Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil...
Genesis 33:1...oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě...
Genesis 33:19...se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí....
Genesis 45:22...také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak...
Genesis 47:9...ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na...
Exodus 18:21...věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Exodus 18:25... Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty,...
Leviticus 26:8...před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst...
Numeri 16:2... a Óna, syna Peletova, a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi....
Numeri 16:17...přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou...
Numeri 31:28...Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento...
Deuteronomium 1:15...mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil...
Deuteronomium 22:19... že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho...
Deuteronomium 31:2...tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi  sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi....
Deuteronomium 34:7...dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest...
Jozue 7:21...jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát...
Jozue 24:29...syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
Jozue 24:32...Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v...
Soudců 2:8... syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
Soudců 3:31...Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po...
Soudců 4:3...volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě...
Soudců 4:13...z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora...
Soudců 7:6...pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití...
Soudců 7:7...klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti...
Soudců 7:8...zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a...
Soudců 7:16...vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou...
Soudců 7:22...a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč...
Soudců 8:4... Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni...
Soudců 11:26...vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru...
Soudců 15:4...Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim...
Soudců 16:5... spoutat a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala:...
Soudců 17:2...své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim...
Soudců 17:3...zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně...
Soudců 18:11...mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a...
Soudců 18:16...Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch...
Soudců 18:17... efod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a...
Soudců 20:10...a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby...
Soudců 20:15...26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V celém...
Soudců 20:16...nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku...
Soudců 20:47...bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále,...
1. Samuel 18:27...uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před...
1. Samuel 22:2...byli zadlužení a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David...
1. Samuel 23:13...Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na místo....
1. Samuel 25:13...včetně Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásob....
1. Samuel 25:18... že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr...
1. Samuel 27:2...mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi...
1. Samuel 30:9...zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala...
1. Samuel 30:10... David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli...
1. Samuel 30:17...druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak...
1. Samuel 30:21...Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli...
2. Samuel 8:4...000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi,...
2. Samuel 15:11...králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním,...
2. Samuel 15:18...něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni...
2. Samuel 16:1...sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a...
2. Samuel 23:8...Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna...
2. Samuel 23:18... Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku,...
1. Královská 7:20... Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup...
1. Královská 7:42...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
1. Královská 11:3...k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu...
1. Královská 18:4...vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a...
1. Královská 18:13...Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a...
1. Královská 18:19...Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery,...
1. Královská 18:22...řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho...
1. Královská 22:6..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o...
2. Královská 3:4...král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově...
2. Královská 23:33...v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Namísto jeho otce...
1. Letopisů 1:1...den co den po všechny dny svého života. AdamSet, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed...
1. Letopisů 4:42...Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem,...
1. Letopisů 8:40...vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni...
1. Letopisů 11:11...Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda...
1. Letopisů 11:20... Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi...
1. Letopisů 18:4...000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi,...
1. Letopisů 22:14...připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohlsto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a...
2. Letopisů 3:8...vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku...
2. Letopisů 4:8... pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo...
2. Letopisů 4:13...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
2. Letopisů 5:12...východně od oltáře s činely, lyrami a citeramiSto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a...
2. Letopisů 14:8...Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když...
2. Letopisů 18:5..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o...
2. Letopisů 24:15... Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi...
2. Letopisů 25:6...mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z...
2. Letopisů 25:9...přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?"...
2. Letopisů 36:3...v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil...
Ester 1:1...a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém.  Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval...
Ester 1:4...a představitele provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své...
Ester 8:9...pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, stodržícím a představitelům sto sedmadvaceti provincií od...
Ester 9:6... jak se jim zachtělo. V samotném sídelním stě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi...
Ester 9:12...král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v...
Ester 9:15...čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v...
Ester 9:30...purim potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy...
Job 42:16...dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do...
Kazatel 6:3...je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě...
Píseň 8:12...! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách...
Izaiáš 65:20... které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto...
Jeremiáš 52:23...šest a po celém obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také...
Ezechiel 45:15...batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se...
Daniel 6:2...ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad...
Amos 5:3... Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: stu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu,...
Jonáš 4:11... A mně nemá být líto Ninive, toho velikého sta? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří...
Matouš 18:12...Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch...
Matouš 18:28...odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať,...
Marek 6:37...najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte chlebů?"...
Marek 6:40...zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl...
Marek 14:5...ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali ji....
Lukáš 7:41...věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit,...
Lukáš 15:4...tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát...
Lukáš 16:6... Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj...
Lukáš 16:7...' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis -...
Jan 6:7...sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na...
Jan 12:5...zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl...
Jan 19:39...v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského...
Jan 21:8...plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od...
Skutky 1:15...matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam...
Skutky 5:36... co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a připojilo...
Skutky 7:6... Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a utiskováni po...
Skutky 13:20...jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce....
Skutky 23:23...neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě...
Římanům 4:19...početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své ...
1. Korintským 15:6... potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina z...
Zjevení 7:4...jejich čelech!" A slyšel jsem počet označenýchsto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech...
Zjevení 9:16...pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve...
Zjevení 11:3...dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy...
Zjevení 12:6...utekla na poušť, kde měla od Boha připravené sto, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi...
Zjevení 14:1... To číslo je 666. A hle, spatřil jsem Beránkastojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc...
Zjevení 14:3...trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto...
Zjevení 14:20...lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za stem a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set...

Slova obsahující stům: hostům (5) městům (18) prstům (1) stům (3) ústům (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |