Středem

Hledám varianty 'středem' [ středu (47) středem (7) střed (4) ]. Nalezeno 57 veršù.
Exodus 7:5...dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin."...
Exodus 23:25... a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by...
Exodus 26:28...pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Prostřed svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho...
Exodus 34:12...jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy...
Exodus 36:33...na zadní, západní straně Příbytku. Vyrobili i prostřed svlak, který procházel středem rámů od jednoho...
Leviticus 20:14... ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít...
Numeri 14:13...ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a...
Deuteronomium 1:42...a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to,...
Deuteronomium 3:16...jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který tvoří...
Deuteronomium 4:3...Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval peorského Baala. Vy, kdo...
Deuteronomium 13:2...tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a...
Deuteronomium 13:6...a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po...
Deuteronomium 13:12...Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o...
Deuteronomium 13:14...ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města...
Deuteronomium 13:15...to vyptej. Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho...
Deuteronomium 16:11... a s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto...
Deuteronomium 17:2...Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 17:7... a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného...
Deuteronomium 19:19... aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a...
Deuteronomium 19:20... přijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za...
Deuteronomium 21:9... Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích správné....
Deuteronomium 21:21...města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj...
Deuteronomium 22:21...smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou...
Deuteronomium 22:24...snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na...
Deuteronomium 24:7... pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj...
Deuteronomium 28:43...tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a...
Jozue 7:12...s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro...
Jozue 7:13...praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli,...
Jozue 12:2...území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu Gileádu k potoku Jabok,...
Soudců 10:16...nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten ...
1. Samuel 7:3...se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k...
1. Královská 8:64...Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval...
2. Letopisů 7:7...nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval...
Job 30:5...jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých...
Žalmy 55:12...po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v němStřed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest!...
Žalmy 136:11...Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži...
Žalmy 136:14...vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s...
Izaiáš 29:23... blednout strachy více nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno...
Izaiáš 58:9...pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé,...
Jeremiáš 30:21... Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně...
Pláč 4:13...vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudili v ulicích...
Ezechiel 7:4... uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že jsem Hospodin. Toto praví...
Ezechiel 7:9...Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás...
Ezechiel 15:4...se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hle - ani když...
Ezechiel 22:21...plamen svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte...
Ezechiel 33:2...na některou zemi meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce....
Ezechiel 38:12...se stará o svá stáda a majetek a bydlí v samém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich...
Amos 2:3... válečného křiku a troubení. Odstraním z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s ním,...
Sofoniáš 3:11...za všechny své vzpoury proti mně. Tehdy z vašeho středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny. nikdy...
Sofoniáš 3:12...namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid - ty, kteří v Hospodinově...
Lukáš 4:30... Chtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál. Sestoupil do galilejského města...
Skutky 6:3...u stolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti,...
1. Korintským 5:2...a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s...
1. Korintským 5:13...bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze svého středu." Jak se někdo z vás odvažuje, když s někým spor...
2. Korintským 6:17...a oni budou můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem...
Zjevení 14:6...vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal...
Zjevení 19:17...vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |