Střed

Hledám varianty 'střed' [ středu (47) středem (7) střed (4) ]. Nalezeno 57 veršù.
Exodus 7:5...dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin."...
Exodus 23:25... a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by...
Exodus 26:28...pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Prostřed svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho...
Exodus 34:12...jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy...
Exodus 36:33...na zadní, západní straně Příbytku. Vyrobili i prostřed svlak, který procházel středem rámů od jednoho...
Leviticus 20:14... ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít...
Numeri 14:13...ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a...
Deuteronomium 1:42...a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to,...
Deuteronomium 3:16...jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který tvoří...
Deuteronomium 4:3...Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval peorského Baala. Vy, kdo...
Deuteronomium 13:2...tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a...
Deuteronomium 13:6...a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po...
Deuteronomium 13:12...Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o...
Deuteronomium 13:14...ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města...
Deuteronomium 13:15...to vyptej. Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho...
Deuteronomium 16:11... a s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto...
Deuteronomium 17:2...Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 17:7... a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného...
Deuteronomium 19:19... aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a...
Deuteronomium 19:20... přijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za...
Deuteronomium 21:9... Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích správné....
Deuteronomium 21:21...města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj...
Deuteronomium 22:21...smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou...
Deuteronomium 22:24...snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na...
Deuteronomium 24:7... pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj...
Deuteronomium 28:43...tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a...
Jozue 7:12...s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro...
Jozue 7:13...praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli,...
Jozue 12:2...území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu Gileádu k potoku Jabok,...
Soudců 10:16...nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten ...
1. Samuel 7:3...se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k...
1. Královská 8:64...Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval...
2. Letopisů 7:7...nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval...
Job 30:5...jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých...
Žalmy 55:12...po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v němStřed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest!...
Žalmy 136:11...Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži...
Žalmy 136:14...vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s...
Izaiáš 29:23... blednout strachy více nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno...
Izaiáš 58:9...pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé,...
Jeremiáš 30:21... Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně...
Pláč 4:13...vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudili v ulicích...
Ezechiel 7:4... uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že jsem Hospodin. Toto praví...
Ezechiel 7:9...Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás...
Ezechiel 15:4...se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hle - ani když...
Ezechiel 22:21...plamen svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte...
Ezechiel 33:2...na některou zemi meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce....
Ezechiel 38:12...se stará o svá stáda a majetek a bydlí v samém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich...
Amos 2:3... válečného křiku a troubení. Odstraním z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s ním,...
Sofoniáš 3:11...za všechny své vzpoury proti mně. Tehdy z vašeho středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny. nikdy...
Sofoniáš 3:12...namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid - ty, kteří v Hospodinově...
Lukáš 4:30... Chtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál. Sestoupil do galilejského města...
Skutky 6:3...u stolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti,...
1. Korintským 5:2...a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s...
1. Korintským 5:13...bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze svého středu." Jak se někdo z vás odvažuje, když s někým spor...
2. Korintským 6:17...a oni budou můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem...
Zjevení 14:6...vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal...
Zjevení 19:17...vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého...

Slova obsahující střed: doprostřed (28) prostředkem (5) prostředku (13) prostředků (1) prostředky (1) prostřední (8) prostřednictvím (2) prostředního (2) prostředník (4) prostředníka (1) prostředníkem (2) prostředníku (1) soustředí (1) střed (4) středem (7) středomořské (2) středozemní (3) středozemního (6) středozemním (1) středozemnímu (13) středu (47) uprostřed (165) vprostřed (12) zprostřed (25) zprostředkování (1) zprostředkují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |