Střechách

Hledám varianty 'střechách' [ střeše (8) střechy (4) střechu (14) střechách (10) střech (2) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 19:8...nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu  střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle...
Exodus 9:19...nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho...
Exodus 9:20...slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci,...
Deuteronomium 22:8...živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo spadl, uvedl bys na...
Jozue 2:6... je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla...
Jozue 2:8... Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto...
Soudců 9:51...města. Zavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokem....
Soudců 16:27...žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět...
1. Samuel 9:26...ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s tebou rozloučím." Saul...
2. Samuel 11:2...po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná....
2. Samuel 16:22...jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s...
2. Samuel 18:24...právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka, rozhlédla se a...
1. Královská 7:9...přiřezaných zepředu i zezadu, od základů po střechu, zvenku po Velké nádvoří. Základy byly z...
2. Královská 4:10...často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel, stůl, židli a...
2. Královská 19:26...polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a...
Nehemiáš 8:16...větve a všichni si postavili přístřešky - na střechách, na dvorcích, na nádvořích Božího chrámu i na...
Žalmy 102:8...pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna...
Žalmy 129:6... kdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se ani...
Přísloví 21:9...je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke...
Přísloví 25:24...zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda...
Izaiáš 15:3...ostříhány, v pytlovině chodí v ulicích a na střechách i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po...
Izaiáš 22:1...vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření, město hýření? Tví...
Izaiáš 37:27...polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a...
Jeremiáš 19:13...toto místo, Tofet - všechny domy, na jejichž střechách se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a...
Jeremiáš 32:29...a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a...
Jeremiáš 48:38...jizva a pytlovina přes bedra. Na všech moábských střechách, na náměstích jen samé truchlení. Roztříštím Moáb...
Abakuk 2:11... Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo...
Sofoniáš 1:5...na kněží, kteří obětovali modlám - ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějí a...
Matouš 8:8..."Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven....
Matouš 10:27...světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít...
Matouš 24:17... kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na...
Marek 2:4...ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím...
Marek 13:15... kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo...
Lukáš 5:19...kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem...
Lukáš 7:6...neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni...
Lukáš 12:3...pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo...
Lukáš 17:31...kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, nesestupuje, aby je pobral; a...
Skutky 10:9...blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |