Střežila

Hledám varianty 'střežila' [ střežte (1) střežit (5) střežím (2) střežili (3) střežila (1) střežil (5) střeží (6) střeženi (1) střež (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 2:15...a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělávalstřežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v...
Genesis 3:24...cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou...
Genesis 30:31...mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu páststřežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes...
Deuteronomium 33:9...se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu...
1. Samuel 7:1...na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu,...
2. Letopisů 8:14...oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežili, chválili a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno...
Ezdráš 8:29...dar Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím,...
Nehemiáš 4:10...zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou...
Job 10:12.... Z lásky jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď...
Žalmy 25:21... kéž nejsem zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi naděje! Bože, vykup...
Žalmy 34:21... Hospodin jej ale ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí! Ničema...
Žalmy 119:33...Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon...
Přísloví 10:14...nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek bohatého je...
Přísloví 22:12...svých rtech, bude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je...
Izaiáš 27:3...o vinici výtečné víno plodící: sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci...
Ezechiel 27:11...a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na tvých zdech ke tvé...
Nahum 2:2...tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu...
Malachiáš 2:7...odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se čerpat poučení, neboť je...
Skutky 24:23...Lysiáš." Pak poručil setníkovi, který Pavla střežil, mu ulehčí vazbu a nikomu z jeho přátel ...
2. Korintským 11:9...bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se střežil a budu se střežit i nadále, abych pro vás nebyl...
Galatským 3:23...víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra...
Filipským 4:7... a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři,...
Zjevení 16:15... přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdístřeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |