Stříbrnými

Hledám varianty 'stříbrnými' [ stříbrnými (5) stříbrných (24) stříbrný (3) stříbrnou (1) stříbrného (2) stříbrné (39) stříbrná (27) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 24:53...Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu...
Genesis 44:2...z nich navrch jejich vaků. A můj pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se...
Exodus 3:22...žena požádá svou sousedku i její návštěvustříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům...
Exodus 11:2...svého souseda a každá žena svou sousedkustříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany...
Exodus 12:35...podle Mojžíšova slova a požádali Egypťanystříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil...
Exodus 26:19...rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a...
Exodus 26:21...stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod...
Exodus 26:25...rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak...
Exodus 26:32...mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách. zavěsíš oponu na spony, vneseš...
Exodus 27:10...bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít...
Exodus 27:11...bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce...
Exodus 27:17... Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami; jejich háčky budou stříbrné a jejich...
Exodus 36:24...rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a...
Exodus 36:26...stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod...
Exodus 36:30...rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili...
Exodus 36:36... udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný...
Exodus 38:10...bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100...
Exodus 38:11...bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket,...
Exodus 38:12...a deseti patkami, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket...
Exodus 38:17...byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné, obložení jejich hlavic bylo stříbrné. Všechny...
Exodus 38:19...čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkamistříbrnými háčky; obložení jejich hlavic i jejich příčky...
Numeri 7:13...z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:19... vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:25...synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:31...synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:37...Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:43...synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:49...Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:55...Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:61...Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:67...Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:73...synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:79...synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní...
Numeri 7:84...k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých...
Numeri 7:85...obětních misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70....
Numeri 10:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke...
Soudců 17:3...zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně...
2. Samuel 8:10...a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty a král David je...
1. Královská 10:25...do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli darystříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i...
2. Královská 12:14...do Hospodinova chrámu se nepoužívalo k výrobě stříbrných kalichů, kratiknotů, misek, trub ani žádného...
1. Letopisů 18:10...spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlatéstříbrné a bronzové předměty a král David je zasvětil...
1. Letopisů 28:14...pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé službě,...
1. Letopisů 28:15...lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné svícny určil váhy svícnů a jejich lamp, kolik bylo...
1. Letopisů 28:16...jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlice, misky a konvice ryzí...
1. Letopisů 28:17...zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro...
1. Letopisů 29:2... co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové, železo pro železné a dřevo...
1. Letopisů 29:3...mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatýstříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho...
1. Letopisů 29:5...stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo...
2. Letopisů 9:24...do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli darystříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i...
Ezdráš 1:6...v Jeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předměty, zbožím a dobytkem i...
Ezdráš 1:9... Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité...
Ezdráš 1:10...nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1 000. Celkem to bylo 5...
Ezdráš 1:11...ostatní 1 000. Celkem to bylo 5 400 zlatýchstříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když...
Ezdráš 5:14... aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlatéstříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar...
Ezdráš 6:5...budou hrazeny z královské pokladny. Zlatéstříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z...
Ezdráš 8:26...jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1...
Ester 1:6...sídle v Súsách. Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch...
Job 42:11...která na něj Hospodin uvedl. Každý z nich mu dal stříbrnou minci a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy...
Žalmy 119:72...úst je pro vzácnější než tisíce zlatýchstříbrných! Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum, ...
Přísloví 25:11...tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá...
Přísloví 26:23...pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padajíStříbrná glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci...
Kazatel 12:6...na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se...
Píseň 1:11... tvé hrdlo korále. Zlaté náušnice uděláme ti se stříbrnými přívěsky! Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni...
Píseň 8:9... námluvy započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji...
Píseň 8:11... Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune,...
Izaiáš 2:20...den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke...
Izaiáš 7:23... V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trním a bodláčím. Člověk se tam odváží...
Izaiáš 31:7...hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili...
Izaiáš 48:10... nezničil. Hle - přetavil jsem , nejsi stříbrný, vyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě, sobě...
Daniel 5:2...vínem pak Belšasar poručil, přinesou zlatéstříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesl z...
Daniel 11:43...Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlatéstříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si...
Ozeáš 8:4...mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své tele,...
Ozeáš 9:6...je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude...
Zachariáš 11:12...ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu...
Zachariáš 11:13... kterou ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu. Potom...
Matouš 26:15...vám ho zradím?" zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných. Od chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho...
Matouš 27:3...byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. "Zhřešil jsem!" zvolal...
Matouš 27:9...naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili...
Skutky 19:19...jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se...
Skutky 19:24...stříbrotepec jménem Demetrios totiž vyráběl stříbrné napodobeniny Artemidina chrámu, což řemeslníkům...
2. Timoteus 2:20...nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlatéstříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |