Stříbře

Hledám varianty 'stříbře' [ stříbře (6) stříbru (4) stříbro (134) stříbrem (20) stříbra (101) ]. Nalezeno 246 veršù.
Genesis 13:2...Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od...
Genesis 20:16...řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s...
Genesis 23:9... mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi...
Genesis 23:15..."Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!"...
Genesis 23:16...Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů...
Genesis 24:35...požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skotstříbro a zlato, otroky a otrokyně i velbloudy a osly. Sára...
Genesis 37:28...z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom...
Genesis 42:25...obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim...
Genesis 42:27... aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je...
Genesis 42:28...své stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém...
Genesis 43:12...pistácie a mandle. Vezměte s sebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a odneste to s...
Genesis 43:15...Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli...
Genesis 43:18...říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás vrhne...
Genesis 43:21...zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hlestříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše...
Genesis 43:22...teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro dal do...
Genesis 43:23...vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona...
Genesis 44:1...vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohár, ten...
Genesis 44:2... vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef...
Genesis 44:8...Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychom v...
Genesis 45:22...pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto...
Exodus 20:23...Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a...
Exodus 21:32...nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu...
Exodus 22:16...dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna. Čarodějnici nenech naživu...
Exodus 25:3...ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlatostříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku,...
Exodus 30:13... kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento...
Exodus 30:16...a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu...
Exodus 31:4... aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatěstříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval drahokamy,...
Exodus 35:5...srdce, přinese Hospodinu příspěvek - zlatostříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku,...
Exodus 35:24...usně, přinášel je. Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu....
Exodus 35:32... aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatěstříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval drahokamy,...
Exodus 38:25...29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyněStříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100...
Exodus 38:27...výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu:...
Leviticus 5:15...berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť...
Leviticus 27:3...muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její...
Leviticus 27:6...let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15...
Leviticus 27:16...její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své...
Numeri 3:48...podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty,...
Numeri 3:49...jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených...
Numeri 3:50... Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova...
Numeri 3:51...Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. ...
Numeri 18:16... Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger)....
Numeri 22:18...odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina,...
Numeri 24:13...poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a...
Numeri 31:22...Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlatostříbro, bronz, železo, cín a olovo, vše, co snese oheň,...
Deuteronomium 2:6... i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém...
Deuteronomium 7:25... Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys...
Deuteronomium 8:13...tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj majetek bude rozrůstat,...
Deuteronomium 17:17...nezabloudilo. Také nemá příliš mnoho zlatastříbra. dosedne na svůj královský trůn, si nechá od...
Deuteronomium 22:19...izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho manželkou...
Deuteronomium 22:29... ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a...
Deuteronomium 29:16... jejich hnusné modly - dřevo a kamenístříbro a zlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne...
Jozue 6:19...klatbu a přivedli jej do neštěstí. Všechno stříbro, zlato i bronzové a železné předměty budou...
Jozue 6:24...pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i železné předměty dali do...
Jozue 7:21...jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů....
Jozue 7:22...ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve stanustříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi...
Jozue 7:24...Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou cihlu a také jeho syny a dcery i...
Jozue 22:8...bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se stříbrem a zlatem, s bronzem a železem a se spoustou...
Soudců 5:19...králové kanaánští v Taanachu u megidské vodystříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly...
Soudců 9:4...náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal...
Soudců 16:5...a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi,...
Soudců 17:2..."Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu....
Soudců 17:3...jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého syna a...
Soudců 17:4...syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala...
Soudců 17:10...mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacení a stravu." A levita u něj...
1. Samuel 2:36...z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď , prosím,...
1. Samuel 9:8...mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když...
2. Samuel 8:11...a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si...
2. Samuel 18:11...nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani...
2. Samuel 18:12..."Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme...
2. Samuel 21:4..."Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít...
2. Samuel 24:24...David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl...
1. Královská 7:51...zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice...
1. Královská 10:21...lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno...
1. Královská 10:22...jednou za tři roky a přivážely zlatostříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do...
1. Královská 10:27...do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří....
1. Královská 10:29...ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150. Také je vyváželi dál pro všechny...
1. Královská 15:15...svaté dary svého otce i vlastní svaté darystříbro, zlato a různé předměty. Mezi Asou a izraelským...
1. Královská 15:18...odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo v pokladnicích Hospodinova...
1. Královská 15:19...tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem...
1. Královská 16:24...v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a nazval...
1. Královská 20:3...posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti...
1. Královská 20:5...praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k...
1. Královská 20:7...si ke mně poslal pro ženy a děti i pro  stříbro a zlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!"...
1. Královská 20:39... zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten...
1. Královská 21:2... anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin chraň!...
1. Královská 21:6...Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.' Jenže on...
2. Královská 5:5...vypravil na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních...
2. Královská 5:22...z Efraimských hor. Dej jim, prosím, talent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl...
2. Královská 5:23...si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlů, přidal k tomu dvoje slavnostní šaty...
2. Královská 5:26...mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a služky?...
2. Královská 6:25... byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího trusu" za pět šekelů...
2. Královská 7:8...a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to schovat. Pak se...
2. Královská 12:5...Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu - stříbro...
2. Královská 12:6...chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli...
2. Královská 12:8...na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu." Kněží tedy...
2. Královská 12:9...tedy souhlasili, že od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak...
2. Královská 12:10... Kněží, strážci prahu, pak do dávali všechno stříbro, které se přinášelo do Hospodinova chrámu. Když...
2. Královská 12:11...chrámu. Když viděli, že je v truhlici hodně stříbra, přišel královský písař s nejvyšším knězem a...
2. Královská 12:12...chrámu spočítali a zabalili. Odměřené stříbro pak předávali mistrům zodpovědným za práci na...
2. Královská 12:14...a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámuStříbro přinesené do Hospodinova chrámu se nepoužívalo k...
2. Královská 12:16...Hospodinův chrám. Mistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od...
2. Královská 12:17... že se od nich ani nežádalo vyúčtováníStříbro z obětí odškodnění a z obětí za hřích se ovšem na...
2. Královská 14:14...na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlatostříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově...
2. Královská 15:19...král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc...
2. Královská 15:20...podporu a udržel si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel...
2. Královská 16:8...krále, kteří napadli." Achaz tehdy pobral stříbro a zlato, které se našlo v Hospodinově chrámu i v...
2. Královská 18:14...králi Ezechiášovi uložil zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno...
2. Královská 18:15...a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově chrámu a v...
2. Královská 20:13...posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnicistříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i...
2. Královská 22:4...s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu...
2. Královská 22:7...a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože...
2. Královská 22:9...a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za...
2. Královská 23:33... a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao...
2. Královská 23:35... kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu...
2. Královská 25:15...pánvice, mísy a vše, co bylo z ryzího zlatastříbra. Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro...
1. Letopisů 18:11...a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům:...
1. Letopisů 19:6... a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů stříbra a najali si vozy a jezdce z mezopotamského Aramu, z...
1. Letopisů 22:14...mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také...
1. Letopisů 22:16... tesaře a všechny zkušené řemeslníky. Zlatastříbra, bronzu i železa je bezpočet. Dej se tedy do práce....
1. Letopisů 28:16...předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté...
1. Letopisů 29:2...svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlatéstříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové, železo pro...
1. Letopisů 29:4...ofirského zlata, 7 000 talentů přetaveného stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté,...
1. Letopisů 29:5...na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlatéstříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci....
1. Letopisů 29:7...talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra, 18 000 talentů bronzu a 100 000 talentů železa....
2. Letopisů 1:15...do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých fíků v...
2. Letopisů 1:17...ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150 šekelů. Také je vyváželi dál pro...
2. Letopisů 2:6...muže, který by uměl pracovat se zlatemstříbrem, bronzem a železem, se šarlatem, karmínem a modří...
2. Letopisů 2:13... Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatemstříbrem, bronzem i železem, s kamením i dřevem, se...
2. Letopisů 5:1...zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice...
2. Letopisů 9:14...hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlatostříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného...
2. Letopisů 9:20...lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno...
2. Letopisů 9:21...jednou za tři roky a přivážely zlatostříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do...
2. Letopisů 9:27...s Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří....
2. Letopisů 15:18...zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastnístříbro a zlato a další předměty. do pětatřicátého roku...
2. Letopisů 16:2...nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu i...
2. Letopisů 16:3...smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem...
2. Letopisů 17:11...přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700...
2. Letopisů 21:3...krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmi. Svěřil jim judská opevněná...
2. Letopisů 24:5...a vybírejte od celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím."...
2. Letopisů 24:11...se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu ji odnesli a...
2. Letopisů 24:14...ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit...
2. Letopisů 25:6...mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel...
2. Letopisů 25:24...na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlatostříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově...
2. Letopisů 27:5... Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž...
2. Letopisů 32:27...ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů a všemožných...
2. Letopisů 34:9... Ti přišli za veleknězem Chilkiášem a předali mu stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od Manasese,...
2. Letopisů 34:10...s Judou, Benjamínem a obyvateli JeruzalémaStříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na...
2. Letopisů 34:14...a další tvořili chrámovou stráž). Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám, kněz Chilkiáš nalezl...
2. Letopisů 34:17..."Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženoStříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům...
2. Letopisů 36:3...sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále...
Ezdráš 1:4...jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou...
Ezdráš 2:69...možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. Kněží, levité, někteří z...
Ezdráš 7:15...podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřenStříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu...
Ezdráš 7:16...v Jeruzalémě, doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš kdekoli v babylonské...
Ezdráš 7:18...na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za...
Ezdráš 7:22...je bezodkladně vykonáno, a to do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a...
Ezdráš 8:25...a dalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho...
Ezdráš 8:26...jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, ...
Ezdráš 8:28...a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlatostříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců....
Ezdráš 8:30...Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do...
Ezdráš 8:33...tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlatostříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno...
Nehemiáš 5:15...přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid...
Nehemiáš 7:71...díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000...
Nehemiáš 7:72...lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic. Kněží, levité, strážní,...
Ester 3:9... Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových pokladnic." Nato si...
Ester 3:11...židobijci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid....
Ester 4:7...mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za...
Job 3:15...oplývali zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako...
Job 22:25... Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k...
Job 27:16...mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršil,...
Job 27:17... spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům...
Job 28:1...rukama, s pískotem vyžene ho z jeho domova.'"  Stříbro své naleziště, zlato místo, kde čistí se....
Job 28:15...se pořídit za zlato nejčistší, její cenu nelze stříbrem vyvážit. Nedá se zaplatit zlatem ofirským, vzácným...
Žalmy 12:7...Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi...
Žalmy 66:10...Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše...
Žalmy 68:14...k zemi skláněla břemena, křídla holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata! Všemohoucí...
Žalmy 68:31...buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci...
Žalmy 105:37...výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z...
Žalmy 115:4...Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiníStříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích....
Žalmy 135:15...svůj lid, se svými služebníky bude lítost mítStříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou...
Přísloví 2:4...volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladech,...
Přísloví 3:14... jenž získal rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly...
Přísloví 8:10... kdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly...
Přísloví 8:19...plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro nejčistší. Stezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami...
Přísloví 10:20...svůj jazyk na uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého...
Přísloví 16:16...na jaře! Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost. Cesta upřímných vede...
Přísloví 17:3...syna, s jeho bratry se o dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá...
Přísloví 22:1... Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a chudák mají...
Přísloví 25:4... tak srdce králů nelze vystihnout. Když se od stříbra odloučí struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov. Když...
Přísloví 27:21... právě tak nenasytné jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk...
Kazatel 2:8...víc než v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha...
Píseň 3:10...je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata. Čalouněná byla purpurem...
Izaiáš 1:22...žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo....
Izaiáš 2:7...- tleskají výplodům cizinců! Jejich země je plná stříbra, zlata a nepřeberných pokladů. Jejich země je plná...
Izaiáš 13:17... Hle, proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají. Svými luky...
Izaiáš 39:2...přijal a ukázal jim celou svou klenotnicistříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i celou...
Izaiáš 40:19... pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo...
Izaiáš 46:6...mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšce a váží stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho boha...
Izaiáš 60:9...prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha,...
Izaiáš 60:17... Místo bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo dřeva přinesu ti bronz a místo kamení železo...
Jeremiáš 6:30...však bylo nadarmo; zlo se nevyčistilo. Odpad po stříbru - tak se jmenují, protože Hospodin je odhodil." ...
Jeremiáš 10:4...v lese, výtvor otesaný truhlářem, ozdobený stříbrem a zlatem, zpevněný hřeby a kladivem, aby se...
Jeremiáš 10:9...jejich nauky jsou pouhé nesmysly: dřevo, tepané stříbro ze zámoří a zlato dovezené z dálné ciziny. Ten...
Jeremiáš 32:9...od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů stříbra. Podepsal jsem kupní list, zapečetil a před...
Jeremiáš 32:10...a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkami...
Jeremiáš 32:25...říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za  stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 52:19...i číše na úlitby - vše, co bylo z ryzího zlatastříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových...
Ezechiel 7:19...hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své stříbro vyházejí do ulic, zlato budou mít za odpadky....
Ezechiel 16:13...jsem skvostnou čelenkou. Zdobila ses zlatemstříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a...
Ezechiel 16:17...to nemá obdoby. Vzala jsi své šperky ze zlatastříbra, které jsem ti dal, a nadělala sis mužské podobizny...
Ezechiel 22:18... železa a olova - struska oddělená v peci od stříbra. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se z...
Ezechiel 22:20...struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědí, železem, olovem a cínem hrne do pece, kde...
Ezechiel 22:22...nechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy...
Ezechiel 27:12...množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cín. Řecko, Tubal i Mešek s tebou...
Ezechiel 28:4...a poznáním jsi získal bohatství, zlatemstříbrem sis truhly naplnil. V obchodování jsi byl tak...
Ezechiel 38:13...Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral stáda i majetek a pobral spoustu...
Daniel 2:32... sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy...
Daniel 2:35...je. Vtom se všechno to železo, hlína, bronzstříbro a zlato rozpadlo na kousky - jako plevy, když se v...
Daniel 2:45...vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínustříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v...
Daniel 5:4...pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlatastříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. Vtom se...
Daniel 5:23... manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří...
Daniel 11:8...také jejich bohy, jejich sochy, vzácné náčinístříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá...
Daniel 11:38...jeho otcové neznali; bude ho ctít zlatemstříbrem, drahokamy a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne...
Ozeáš 2:10... víno i olej dával , že jsem dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli na Baala. Své obilí si...
Ozeáš 3:2...koláče." Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a půldruhého chomeru ječmene. Potom jsem řekl:...
Ozeáš 13:2... A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny je...
Joel 4:5... rychle a rázně vám to oplatím! Pobrali jste  stříbro a zlato, vzácné poklady jste odnesli do svých...
Nahum 2:10...přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočí. Berte stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v...
Abakuk 2:19...být jeho učitel? Hle, je to obloženo zlatemstříbrem, ducha v tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém...
Sofoniáš 1:18...jako hlína a vnitřnosti jak lejna!" Jejich stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, ...
Ageus 2:8...naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je stříbro a je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto...
Zachariáš 6:11...do domu Jošiáše, syna Cefaniášova. Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze...
Zachariáš 9:3...tak prohnaní: Týr se opevnil jako monastýrstříbra nakupil jak prachu hromady a zlata jak bláta v...
Zachariáš 13:9...ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat ...
Zachariáš 14:14...se bohatství všech národů v okolí, zlatostříbro a šaty v nepřeberném množství.) Stejná rána...
Malachiáš 3:3...jako louh běliče! Usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a...
Matouš 10:9...dejte. Neberte si s sebou do opasků zlatostříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv...
Skutky 3:6... že od nich něco dostane, Petr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu...
Skutky 7:16...a pochováni v hrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil čas,...
Skutky 17:29... že by se božská bytost mohla podobat zlatustříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu....
Skutky 20:33...mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama...
1. Korintským 3:12... kdo na tom základě staví ze zlatastříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo...
Jakub 5:3...je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlatostříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví...
1. Petr 1:18...po předcích - nebylo to pomíjivými věcmistříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl...
Zjevení 9:20...nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlatastříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani...
Zjevení 18:12... nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlatastříbra, drahokamů a perel; kmentu, purpuru, hedvábí a...

Slova obsahující stříbře: postříbřené (1) stříbře (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |