Stěžovat

Hledám varianty 'stěžovat' [ stěžuji (2) stěžuješ (2) stěžovat (4) stěžovali (3) stěžoval (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 21:25..."To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi...
Numeri 11:1...Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul...
Soudců 21:22... Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsme v...
Job 21:4..., potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím trpělivost jenom tak? Pohleďte...
Job 31:31...něj svolával kletby. Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť...
Job 33:13...Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou...
Izaiáš 40:27...Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraelistěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá...
Jeremiáš 12:1..." Hospodine, spravedlivý jsi, kdykoli si ti stěžuji; o spravedlnosti chci ale s tebou promluvit:...
Pláč 3:39...přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své...
Lukáš 5:30...jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a...
Lukáš 15:2...poslouchat. Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim...
Lukáš 19:7...ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!"...
Skutky 6:1...rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řeckystěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na...
Římanům 11:2...přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |