Stě

Hledám varianty 'stě' [ sty (13) stům (3) stu (1) sto (53) stem (1) stě (19) sta (32) set (30) ]. Nalezeno 138 veršù.
Genesis 4:25...se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného...
Genesis 5:3...své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny...
Genesis 5:7...105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912...
Genesis 5:8...žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcerySet žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90...
Genesis 6:3...zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! ...
Genesis 7:6...byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním...
Genesis 7:24...kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu...
Genesis 8:3...z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla....
Genesis 15:13...řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a...
Genesis 21:5... Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o...
Genesis 32:7...Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil...
Genesis 33:1...oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě...
Genesis 33:19...se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí....
Genesis 45:22...také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak...
Genesis 47:9...ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na...
Exodus 18:21...věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Exodus 18:25... Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty,...
Leviticus 26:8...před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst...
Numeri 16:2... a Óna, syna Peletova, a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi....
Numeri 16:17...přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou...
Numeri 31:28...Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento...
Deuteronomium 1:15...mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil...
Deuteronomium 22:19... že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho...
Deuteronomium 31:2...tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi  sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi....
Deuteronomium 34:7...dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest...
Jozue 7:21...jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát...
Jozue 24:29...syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
Jozue 24:32...Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v...
Soudců 2:8... syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
Soudců 3:31...Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po...
Soudců 4:3...volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě...
Soudců 4:13...z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora...
Soudců 7:6...pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití...
Soudců 7:7...klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti...
Soudců 7:8...zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a...
Soudců 7:16...vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou...
Soudců 7:22...a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč...
Soudců 8:4... Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni...
Soudců 11:26...vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru...
Soudců 15:4...Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim...
Soudců 16:5... spoutat a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala:...
Soudců 17:2...své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim...
Soudců 17:3...zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně...
Soudců 18:11...mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a...
Soudců 18:16...Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch...
Soudců 18:17... efod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a...
Soudců 20:10...a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby...
Soudců 20:15...26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V celém...
Soudců 20:16...nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku...
Soudců 20:47...bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále,...
1. Samuel 18:27...uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před...
1. Samuel 22:2...byli zadlužení a zatrpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David...
1. Samuel 23:13...Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na místo....
1. Samuel 25:13...včetně Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásob....
1. Samuel 25:18... že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr...
1. Samuel 27:2...mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi...
1. Samuel 30:9...zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala...
1. Samuel 30:10... David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli...
1. Samuel 30:17...druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak...
1. Samuel 30:21...Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli...
2. Samuel 8:4...000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi,...
2. Samuel 15:11...králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním,...
2. Samuel 15:18...něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni...
2. Samuel 16:1...sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a...
2. Samuel 23:8...Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna...
2. Samuel 23:18... Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku,...
1. Královská 7:20... Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup...
1. Královská 7:42...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
1. Královská 11:3...k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu...
1. Královská 18:4...vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a...
1. Královská 18:13...Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a...
1. Královská 18:19...Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery,...
1. Královská 18:22...řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho...
1. Královská 22:6..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o...
2. Královská 3:4...král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově...
2. Královská 23:33...v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Namísto jeho otce...
1. Letopisů 1:1...den co den po všechny dny svého života. AdamSet, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed...
1. Letopisů 4:42...Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem,...
1. Letopisů 8:40...vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni...
1. Letopisů 11:11...Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda...
1. Letopisů 11:20... Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi...
1. Letopisů 18:4...000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi,...
1. Letopisů 22:14...připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohlsto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzu a...
2. Letopisů 3:8...vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku...
2. Letopisů 4:8... pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo...
2. Letopisů 4:13...obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady...
2. Letopisů 5:12...východně od oltáře s činely, lyrami a citeramiSto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a...
2. Letopisů 14:8...Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když...
2. Letopisů 18:5..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o...
2. Letopisů 24:15... Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi...
2. Letopisů 25:6...mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z...
2. Letopisů 25:9...přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?"...
2. Letopisů 36:3...v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil...
Ester 1:1...a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém.  Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval...
Ester 1:4...a představitele provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své...
Ester 8:9...pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, stodržícím a představitelům sto sedmadvaceti provincií od...
Ester 9:6... jak se jim zachtělo. V samotném sídelním stě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi...
Ester 9:12...král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v...
Ester 9:15...čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v...
Ester 9:30...purim potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy...
Job 42:16...dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do...
Kazatel 6:3...je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě...
Píseň 8:12...! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách...
Izaiáš 65:20... které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto...
Jeremiáš 52:23...šest a po celém obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také...
Ezechiel 45:15...batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se...
Daniel 6:2...ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad...
Amos 5:3... Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: stu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu,...
Jonáš 4:11... A mně nemá být líto Ninive, toho velikého sta? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří...
Matouš 18:12...Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch...
Matouš 18:28...odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať,...
Marek 6:37...najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte chlebů?"...
Marek 6:40...zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl...
Marek 14:5...ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali ji....
Lukáš 7:41...věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit,...
Lukáš 15:4...tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát...
Lukáš 16:6... Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj...
Lukáš 16:7...' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis -...
Jan 6:7...sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na...
Jan 12:5...zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl...
Jan 19:39...v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského...
Jan 21:8...plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od...
Skutky 1:15...matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam...
Skutky 5:36... co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a připojilo...
Skutky 7:6... Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a utiskováni po...
Skutky 13:20...jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce....
Skutky 23:23...neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě...
Římanům 4:19...početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své ...
1. Korintským 15:6... potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina z...
Zjevení 7:4...jejich čelech!" A slyšel jsem počet označenýchsto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech...
Zjevení 9:16...pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve...
Zjevení 11:3...dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy...
Zjevení 12:6...utekla na poušť, kde měla od Boha připravené sto, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi...
Zjevení 14:1... To číslo je 666. A hle, spatřil jsem Beránkastojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc...
Zjevení 14:3...trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto...
Zjevení 14:20...lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za stem a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set...

Slova obsahující stě: cestě (120) častěji (1) čistě (2) čistější (1) chřestění (1) jistě (109) jistější (1) jistěže (20) jistojistě (1) městě (193) místě (170) mstěn (2) namístě (3) nastěhovali (1) nástěnné (1) nejpustější (4) nemstěte (1) nenastěhoval (2) nestěžuje (1) nestěžujte (1) nevěstě (1) očistěme (1) očistěte (4) odstěhovala (1) odstěhovali (1) odstěhuj (1) odstěhujte (1) pomstě (1) pomstěn (2) pomstěna (2) pomstěte (1) přestěhoval (3) přestěhovala (1) přestěhovali (2) přestěhovat (1) přistěhoval (5) přistěhovalce (16) přistěhovalcem (7) přistěhovalci (23) přistěhovalcích (1) přistěhovalců (7) přistěhovalcům (4) přistěhovalec (24) pustě (1) pustější (1) rozmístěni (1) spoustě (1) sprostě (1) stě (19) stěhoval (4) stěhovat (3) stěhuje (1) stěhují (1) stěn (3) stěna (2) stěnách (8) stěnám (1) stěně (1) stěno (1) stěnou (2) stěnu (5) stěny (16) stěžeň (1) stěží (1) stěžoval (3) stěžovali (3) stěžovat (4) stěžuješ (2) stěžuji (2) štěstěně (1) ukořistěné (1) ukořistěném (1) ukořistěný (1) ukořistěných (1) umístění (1) umístěnou (1) vystěhoval (6) vystěhován (4) vystěhováni (3) vystěhování (4) vystěhovat (1) vystěhuji (2) zástěn (4) zástěnami (2) zástěnu (1) zástěny (12) zástěrky (1) zástěrou (1) zástěru (2) zástěry (1) zjistěte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |