Stínu

Hledám varianty 'stínu' [ stíny (4) stínu (35) stínem (3) stín (30) ]. Nalezeny 72 verše.
Soudců 9:15...oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne,...
Soudců 9:36...Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval:...
1. Královská 5:5...od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000...
2. Královská 20:9...od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil:  stín postoupit o deset stupňů, nebo se o deset stupňů...
2. Královská 20:10...vrátit?" Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stín o deset stupňů postoupil. se tedy raději o deset...
2. Královská 20:11...Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět....
1. Letopisů 29:15...naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost....
Job 7:2...za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce...
Job 8:9... nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého...
Job 10:21... dříve než bez návratu odejdu do země příšeřístínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád,...
Job 10:22...a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota." Sofar...
Job 14:2...plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se. Přesto však z něho oči...
Job 16:16... svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchlastín smrti mi leží na víčkách. přece nemám na rukou...
Job 17:7... Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou...
Job 40:21...poplatek, poblíž dovádí všechna polní zvěř. Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se. Trnovníky...
Job 40:22...rákosí bažin skrývá se. Trnovníky ho přikrývají stínem, říčními vrbami je obklopen. Když řeka vzedme se, on...
Žalmy 17:8...tobě prchají! Jak zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří ...
Žalmy 23:4...vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi:...
Žalmy 36:8...Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu...
Žalmy 39:7...je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí,...
Žalmy 57:2...mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k...
Žalmy 63:8... Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty...
Žalmy 80:11...zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala...
Žalmy 88:11...své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve...
Žalmy 91:1...rozkvétá! Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi ...
Žalmy 102:12...pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine,...
Žalmy 105:39...totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim...
Žalmy 107:10...nasytí toho, kdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se...
Žalmy 107:14...zachránil z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za...
Žalmy 109:23... to jsem , srdce bolí v útrobách. Jako stín navečer ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášen....
Žalmy 121:5...je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí...
Žalmy 144:4...Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor,...
Kazatel 6:12...těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on...
Kazatel 8:13...dobře nepovede, nedlouhý život mu prchne jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost...
Píseň 2:3...lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž ...
Píseň 2:17... Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na...
Píseň 4:6... Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření....
Izaiáš 4:6...noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřešístín před denním horkem a útočiště a úkryt před bouří a...
Izaiáš 9:1... veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho...
Izaiáš 30:2...na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však...
Izaiáš 30:3... Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu,...
Izaiáš 32:2...úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustiněstín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou...
Izaiáš 34:15...sova, aby vejce nakladla, vysedí je a ve svém stínu odchová; také supi se tam shromáždí, družka k druhovi...
Izaiáš 38:8...Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět...
Izaiáš 49:2...v lůně matčině. Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šíp a...
Izaiáš 51:16...zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe zasadil a...
Jeremiáš 2:6...na poušti zemí pustou a plnou jam, zemí suchastínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde není ani...
Jeremiáš 6:4...‚Běda, den se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme jejich...
Jeremiáš 13:16...horami. Vyhlížíte světlo, on je však proměnístín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže...
Jeremiáš 48:45...totiž na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale...
Pláč 4:20...pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám  stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel,...
Ezechiel 17:23...kterém se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají...
Ezechiel 31:6... pod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl...
Ezechiel 31:12...na zemi. Všechny národy země opustily jeho stín a nechaly ho být. Na jeho padlém kmeni hnízdí...
Ezechiel 31:17...pobitým, stejně jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávou a...
Daniel 4:9...kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával...
Daniel 4:18...ovoce, jímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu odpočívala zvěř a v jehož větvích hnízdili ptáci -...
Ozeáš 4:13...dubem, topolem, pod mohutným stromem, v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše...
Ozeáš 14:8...jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná...
Amos 5:8...Ten, který stvořil Plejády a Orion, který obrací stín smrti na jitro a den pak zase stmívá v noc, ten, který...
Jonáš 4:5...něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh...
Jonáš 4:6...a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš měl z ...
Micheáš 4:4...se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník a nikdo je...
Zachariáš 3:10...zástupů, budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou...
Matouš 4:16... uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš...
Marek 4:32...větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích,...
Lukáš 1:79...shůry, aby se ukázal bydlícím v temnotěstínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec...
Skutky 5:15... aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se...
Koloským 2:17...svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu....
Židům 8:5...obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazustínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno...
Židům 10:1...spásu těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným...
Jakub 1:17... u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |