Stávali

Hledám varianty 'stávali' [ stáváte (2) stáváš (1) stáváme (1) stávali (2) stávala (1) stával (5) stávají (2) stává (6) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 13:3...od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře,...
Numeri 16:29...smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin...
Deuteronomium 27:9...Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej...
2. Samuel 15:2...mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl...
2. Královská 16:14...krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu,...
1. Letopisů 21:29...příbytek, který zhotovil Mojžíš na pouštistával v době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu....
Ezdráš 5:11...Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký...
Zachariáš 14:10...a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel ...
Matouš 13:22...a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší...
Marek 4:19...po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré...
Římanům 6:16... že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchatStáváte se služebníky toho, koho posloucháte, hříchu...
1. Korintským 15:15...ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili,...
Efeským 1:12... My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste...
Efeským 5:14...vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš,...
Židům 6:18...přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhalstávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro...
Židům 7:20...A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu...
Židům 11:34...unikali ostří meče, bývali posilněni v slabostistávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců...
Jakub 4:4...s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světastává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví...
1. Petr 2:5... ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým...
2. Jan 1:11...ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítástává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem...

Slova obsahující stávali: dostávali (1) nepřestávali (3) stávali (2) vstávali (2) zůstávali (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |