Stává

Hledám varianty 'stává' [ stáváte (2) stáváš (1) stáváme (1) stávali (2) stávala (1) stával (5) stávají (2) stává (6) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 13:3...od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře,...
Numeri 16:29...smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin...
Deuteronomium 27:9...Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej...
2. Samuel 15:2...mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl...
2. Královská 16:14...krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu,...
1. Letopisů 21:29...příbytek, který zhotovil Mojžíš na pouštistával v době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu....
Ezdráš 5:11...Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký...
Zachariáš 14:10...a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel ...
Matouš 13:22...a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší...
Marek 4:19...po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré...
Římanům 6:16... že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchatStáváte se služebníky toho, koho posloucháte, hříchu...
1. Korintským 15:15...ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili,...
Efeským 1:12... My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste...
Efeským 5:14...vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš,...
Židům 6:18...přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhalstávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro...
Židům 7:20...A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu...
Židům 11:34...unikali ostří meče, bývali posilněni v slabostistávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců...
Jakub 4:4...s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světastává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví...
1. Petr 2:5... ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým...
2. Jan 1:11...ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítástává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem...

Slova obsahující stává: dostává (3) dostávám (1) dostáváme (2) nastává (2) nedostává (1) nedostáváte (1) nepřestává (2) nepřestávám (1) nepřestáváme (1) nevstává (1) nezaostává (1) nezastává (1) nezůstává (3) nezůstáváš (1) postává (1) povstává (2) stává (6) stáváme (1) stáváš (1) stáváte (2) vstává (5) vstávám (4) vstáváš (2) zastáváš (1) zůstává (51) zůstávám (5) zůstáváme (2) zůstáváš (1) zůstáváte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |