Stát

Hledám varianty 'stát' [ stůjte (8) stůj (5) stojíte (12) stojíš (4) stojíme (3) stojím (15) stojí (75) států (2) státu (1) stát (77) stály (15) stálo (12) stáli (46) stála (22) stál (74) ]. Nalezeno 359 veršù.
Genesis 18:2...u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hlestáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze...
Genesis 18:8... které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá...
Genesis 19:27...časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a...
Genesis 23:15...odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ?...
Genesis 24:13...mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hlestojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí...
Genesis 24:30..." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď,...
Genesis 24:31...mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy."...
Genesis 24:43...Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hlestojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro...
Genesis 35:4...v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města...
Genesis 37:7...na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!"...
Genesis 41:1... Po dvou dlouhých letech měl farao senStál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných...
Genesis 41:17...Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem senStál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 43:11...jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější...
Exodus 3:5...se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Exodus 14:13...Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes...
Exodus 15:8...Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel...
Exodus 17:6...jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a...
Exodus 18:13...dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán...
Exodus 18:14...s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl:...
Exodus 20:21...měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl...
Exodus 26:24...prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich...
Exodus 26:32...zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách. zavěsíš oponu na...
Exodus 33:8...vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem,...
Leviticus 4:7...rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající...
Leviticus 4:18... Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající...
Numeri 1:5...domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona:...
Numeri 14:14... jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu...
Numeri 15:34...ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním  stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. ...
Numeri 16:9...k němu, sloužit u Hospodinova Příbytkustát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými...
Numeri 16:27...a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšlistáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i...
Numeri 23:6...k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němustál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své...
Numeri 23:17...k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němustál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými...
Deuteronomium 4:10...s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin...
Deuteronomium 5:5...z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo...
Deuteronomium 10:8...Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby...
Deuteronomium 17:8...ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. ...
Deuteronomium 18:5...vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli...
Deuteronomium 18:7... tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu...
Deuteronomium 24:1...na obilí svého bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí,...
Deuteronomium 25:8...jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu...
Deuteronomium 25:11...vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže...
Deuteronomium 29:9...se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví...
Deuteronomium 29:14...uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu...
Jozue 3:17... Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco...
Jozue 4:3... a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte...
Jozue 4:9...kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam ...
Jozue 4:10... Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy,...
Jozue 5:13...Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil...
Jozue 5:15...řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli...
Jozue 8:13...a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. ...
Jozue 8:33...Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří...
Jozue 10:13... měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v...
Jozue 13:3...se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských států: Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců...
Jozue 22:19...země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi....
Jozue 22:29... moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz...
Soudců 3:3...bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a všechny Kananejce, Sidonce a Hivejce bydlící v...
Soudců 7:21..."Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně...
Soudců 18:16...daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo...
Soudců 18:17... Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo...
Soudců 18:31...nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále....
Soudců 20:28...smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronovastál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim...
Růt 1:21...vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi...
1. Samuel 1:26...pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy...
1. Samuel 13:21... sekery i srpy. Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, broušení vidlí, seker nebo...
1. Samuel 17:3...se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi...
1. Samuel 18:18...- co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s...
1. Samuel 18:21...tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají...
1. Samuel 18:22...a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida...
1. Samuel 18:23...jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkoststát se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák."...
1. Samuel 18:26...sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David...
1. Samuel 22:6... v ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul...
1. Samuel 22:7... Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a...
1. Samuel 22:17...tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i...
2. Samuel 13:31...roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn...
2. Samuel 15:24...Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i...
2. Samuel 20:2... Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do...
2. Samuel 20:11...za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo...
1. Královská 3:6...tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když...
1. Královská 6:3...široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká...
1. Královská 7:8...Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň...
1. Královská 10:8...tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti....
1. Královská 10:19...obou stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
1. Královská 10:20...stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v...
1. Královská 13:1... aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat, vtom na...
1. Královská 13:24...zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo...
1. Královská 13:25...a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u  stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a...
1. Královská 13:28...na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok...
1. Královská 16:21...se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za...
1. Královská 17:1...je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na ...
1. Královská 18:15...je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem...
2. Královská 2:15...řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu k zemi...
2. Královská 3:14...je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata,...
2. Královská 3:25... Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a dobývali je....
2. Královská 5:16..."Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, ...
2. Královská 7:2...sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale...
2. Královská 7:16...vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak...
2. Královská 7:19...otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na...
2. Královská 11:14...za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku!...
2. Královská 13:6...Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo...
2. Královská 17:13...a dodržujte přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který...
2. Královská 23:8...správce Jošuy (když se šlo bránou do městastála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova...
1. Letopisů 6:24... syna Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova, syna...
1. Letopisů 6:29...Jachatova, syna Geršomova, syna Leviho. Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna...
1. Letopisů 9:24...u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na...
1. Letopisů 11:10...hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu...
1. Letopisů 12:20...přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu...
1. Letopisů 15:18...Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota, Jechiela,...
1. Letopisů 16:42...a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě...
1. Letopisů 19:16...Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David...
1. Letopisů 21:15...lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédl a spatřil...
1. Letopisů 21:16... David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti...
1. Letopisů 22:1...anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti...
1. Letopisů 23:30...vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako...
1. Letopisů 26:16...bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na...
2. Letopisů 1:3...ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš...
2. Letopisů 1:5...zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním...
2. Letopisů 3:13...křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou...
2. Letopisů 5:12... Hemanovi i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami...
2. Letopisů 7:6...král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními...
2. Letopisů 7:13...Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby...
2. Letopisů 9:7...tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti....
2. Letopisů 9:18...mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
2. Letopisů 9:19...stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v...
2. Letopisů 13:12...službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s námiStojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové...
2. Letopisů 20:13...dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem. Vtom...
2. Letopisů 20:17...strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vásStůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám...
2. Letopisů 23:13...chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země...
2. Letopisů 29:11...lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho...
2. Letopisů 35:15...ze synů Áronových. Zpěváci, synové Asafovistáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana...
Ezdráš 3:10...chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité,...
Ezdráš 5:10...oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci...
Ezdráš 9:15... Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázliStojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic...
Ezdráš 10:13... Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci...
Nehemiáš 3:35...ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich...
Nehemiáš 4:12...na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle  stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům,...
Nehemiáš 6:6...jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, že s...
Nehemiáš 8:4...pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od...
Nehemiáš 8:5...Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel,...
Nehemiáš 9:2...původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemcůStáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků....
Nehemiáš 9:4...se Hospodinu, svému Bohu. Na levitských stupních stál Ješua, Binui, Kadmiel, Šebaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani...
Nehemiáš 12:9... Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima, Joakim zplodil...
Ester 5:2...trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým...
Ester 7:9...toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo králeStojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste...
Job 8:15...o ni znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná...
Job 11:15...bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své...
Job 13:13...teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život...
Job 30:20...jsem podobný. Křičím k tobě, a ty neodpovídášstojím tu, a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka,...
Job 32:16...To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď...
Job 40:19...bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho...
Žalmy 20:9...jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství,...
Žalmy 26:12...poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina...
Žalmy 36:5...svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí. Tvá láska, Hospodine, dosahuje k...
Žalmy 39:6...věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára,  stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí,...
Žalmy 45:10...králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. Poslyš, dcero, hleď a...
Žalmy 78:32... výkvět Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny...
Žalmy 89:37...potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v...
Žalmy 104:6...nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se,...
Žalmy 106:15...pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas v táboře...
Žalmy 109:6... Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude souzen, je za zločince, i jeho...
Žalmy 125:1... hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísástojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu...
Žalmy 134:1... každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce...
Žalmy 135:2...Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho...
Přísloví 3:26...děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání!...
Přísloví 8:3...před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke...
Přísloví 8:30...Základy země když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se...
Přísloví 17:9...zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná...
Kazatel 4:14...si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že...
Kazatel 11:9...vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž...
Píseň 3:7...lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele největších. Ti všichni mečem...
Izaiáš 1:12...vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet...
Izaiáš 2:22...vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z...
Izaiáš 3:13...níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl přistojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti...
Izaiáš 21:8...pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, panestojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím...
Izaiáš 27:9... jako se na prach drtí vápenec, nezůstanou stát ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město...
Izaiáš 38:14...holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížímstůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct?...
Izaiáš 44:9... to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se...
Izaiáš 46:7... Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když...
Izaiáš 48:13...kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděte a poslyšte: Kterýpak z bohů...
Izaiáš 65:6...v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím,...
Jeremiáš 14:6...mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají zrak...
Jeremiáš 15:19...Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat...
Jeremiáš 23:18... namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo...
Jeremiáš 23:22...nim, a přesto prorokují. Kdyby v radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je...
Jeremiáš 24:1...mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král...
Jeremiáš 27:17...a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo...
Jeremiáš 29:3...babylonskému králi Nabukadnezarovi do BabylonuStálo v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem...
Jeremiáš 31:4...k tobě v milosrdenství. Znovu zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele...
Jeremiáš 35:19...Rechabovu, nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského...
Jeremiáš 36:10... do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové...
Jeremiáš 36:22...paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba se sálajícím řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi...
Jeremiáš 51:46...napřesrok - že v zemi vládne násilí a vladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s...
Ezechiel 1:15...hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení bylo...
Ezechiel 1:21...Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když stály, stála, když se vznášely nad zemí, vznášela se i kola...
Ezechiel 1:25...hluk armády. Když se zastavily, křídla složilyStály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou...
Ezechiel 3:23..." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hlestála tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva, jakou jsem...
Ezechiel 8:5... a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl...
Ezechiel 8:11...a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich...
Ezechiel 10:3..." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel,...
Ezechiel 10:17...nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v...
Ezechiel 11:1...je obrácená na východ. A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce...
Ezechiel 20:40...zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste...
Ezechiel 27:11...přispěli ke tvé nádheře. Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své...
Ezechiel 40:3...cosi jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a...
Ezechiel 40:23...síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány...
Ezechiel 40:27...s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od...
Ezechiel 40:39...místnosti, kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se...
Ezechiel 40:40...severní brány, u schodů k jejímu vchodustály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam...
Ezechiel 40:41...i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé...
Ezechiel 40:44...byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k...
Ezechiel 40:47...dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její...
Ezechiel 40:49...a stoupalo se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté ...
Ezechiel 41:6...šířku 4 loktů obepínaly postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře....
Ezechiel 41:21...loď měla čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty...
Ezechiel 42:1... kde přivedl k budově s místnostmi, jež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné...
Ezechiel 42:6...byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od země stupňovitě...
Ezechiel 42:7...přes ty prostřední. Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností...
Ezechiel 42:10... Směrem na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi....
Ezechiel 43:6...sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi...
Ezechiel 43:15... Také tento stupeň je na loket široký. Na něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy...
Ezechiel 44:15...budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, praví...
Ezechiel 45:3...loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím...
Ezechiel 48:15...městu - pro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát uprostřed a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na...
Daniel 4:16...svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král...
Daniel 7:4...byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle,...
Daniel 7:16... Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy...
Daniel 7:23... aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté...
Daniel 8:2...sídelním městě Súsách v provincii Elamstál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle,...
Daniel 8:6...k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak...
Daniel 10:4... Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle,...
Daniel 12:5...Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se...
Amos 7:7...Panovník Hospodin. Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš,...
Amos 9:1...padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se...
Micheáš 2:8...poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo...
Nahum 2:9...svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočí. Berte...
Abakuk 2:1...národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak...
Abakuk 3:2...jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech, po...
Zachariáš 1:8...měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koniStál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí,...
Zachariáš 3:1...příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan,...
Zachariáš 3:3...to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu...
Zachariáš 3:4... Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty špinavé šaty!"Pak řekl...
Zachariáš 3:5...turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu...
Zachariáš 3:7...nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří...
Zachariáš 4:3...vrcholu svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy...
Zachariáš 6:5...mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s...
Zachariáš 14:10...pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde...
Matouš 11:23...které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den...
Matouš 12:46...mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl:...
Matouš 12:47... Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl:...
Matouš 13:2...nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha...
Matouš 16:22...ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode ,...
Matouš 16:28... Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka...
Matouš 20:3...vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na...
Matouš 20:6... jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,'...
Matouš 24:15...potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo...
Matouš 27:43...na Boha, tak ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho...
Marek 9:1...jim: "Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží...
Marek 10:32...znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu  stát: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka...
Marek 13:14..." " uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo...
Marek 14:47...se na něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a...
Marek 15:26...v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva...
Marek 15:39...vedví odshora dolů. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk...
Lukáš 1:11... Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův andělstál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš...
Lukáš 1:19..." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě...
Lukáš 5:1...tedy v judských synagogách. Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se na něj...
Lukáš 5:2...tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do...
Lukáš 8:20...dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí vidět." On jim však odpověděl: "...
Lukáš 9:27... Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží...
Lukáš 17:12... setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se...
Lukáš 21:7...se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to  stát?" "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,"...
Lukáš 23:10...spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídalStáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho...
Lukáš 23:35...dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové:...
Lukáš 23:49... i ženy, které ho doprovázely z Galilejestáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a...
Jan 1:35... že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak...
Jan 2:6...řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému...
Jan 3:9...každým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš...
Jan 3:29... nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato...
Jan 9:27...Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho...
Jan 11:42...slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to...
Jan 11:56... aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by...
Jan 12:29...jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali:...
Jan 18:5... "To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ,"...
Jan 18:18...bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheňStáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s...
Jan 18:25...poutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k...
Jan 19:25...šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a...
Jan 19:26...matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl...
Jan 19:29...dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem,...
Jan 20:14... Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš,...
Jan 21:4...na loď. noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on)....
Skutky 1:11...nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od...
Skutky 1:22...dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva -...
Skutky 4:10...lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož...
Skutky 4:14...na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci. Poručili jim, odejdou z...
Skutky 4:28... co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se  stát. Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým...
Skutky 5:23..."Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl."...
Skutky 5:25...s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznilistojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned...
Skutky 7:33...‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého...
Skutky 7:38...Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na pouštiStál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a...
Skutky 9:7... co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli....
Skutky 12:14...bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila,...
Skutky 14:10... řekl silným hlasem: "Postav se na nohystůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli...
Skutky 14:13...mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl k branám ověnčené býky a chtěl s...
Skutky 16:9...dorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci viděníStál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: "Přijď do...
Skutky 19:19... Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo...
Skutky 22:20... Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpánastál jsem tam, schvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho...
Skutky 23:2...zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl:...
Skutky 23:4... a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?"...
Skutky 23:6...zvolal: "Bratři, jsem farizeus, farizeův synStojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to...
Skutky 24:19...obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu stát před tebou a žalovat . Anebo řeknou zde tito,...
Skutky 24:20...zde tito, jaký zločin na našli, když jsem stál před Veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi...
Skutky 25:10...toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem...
Skutky 26:6...proudu v našem náboženství jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil...
Skutky 26:16... kterého ty pronásleduješ. Zvedni se všakstůj. Ukázal jsem se ti, abych učinil služebníkem a...
Skutky 26:22...Boží pomoci, kterou dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic...
Římanům 5:2...také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to;...
Římanům 9:25... které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou...
Římanům 11:20..." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh...
1. Korintským 7:21...Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal jako...
1. Korintským 10:12...octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se...
1. Korintským 15:1... jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova,...
1. Korintským 16:13...jít; přijde však, bude mít možnost. Bdětestůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se...
2. Korintským 1:24... ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se...
2. Korintským 13:8...a my budeme jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí,...
Galatským 5:1...svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. ...
Efeským 6:13...ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni...
Efeským 6:14...den mohli odolat, všechno splnit a zůstat státStůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem...
Filipským 1:27...když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete...
Filipským 4:1...moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní. Prosím Evodii a prosím Syntychu,...
Koloským 1:17...stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený...
Koloským 4:12...vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a...
1. Tesalonickým 3:8...víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu...
2. Tesalonickým 2:9...příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a...
2. Tesalonickým 2:15...našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratřistůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ...
2. Timoteus 2:19... že nastalo vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a...
2. Timoteus 4:17... opustili - kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo završeno a...
Židům 9:8... Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé...
Jakub 3:1...je mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni...
Jakub 5:9...druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce  stojí ve dveřích! Za příklad odolnosti a trpělivosti si,...
Jakub 5:19...vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí...
1. Petr 2:6...před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a...
1. Petr 2:13...lidskému zřízení, císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat...
1. Petr 5:12...a ujistil vás, že toto je pravá Boží milostStůjte v pevně. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev...
2. Petr 1:12...bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v...
Zjevení 1:1... aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému...
Zjevení 3:20...vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hlestojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi...
Zjevení 4:1...předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát potom." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi...
Zjevení 4:2..." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na...
Zjevení 5:6...a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je...
Zjevení 7:1...obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry,...
Zjevení 7:9... ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch...
Zjevení 7:11...na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před...
Zjevení 8:2... Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel...
Zjevení 10:5...a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a...
Zjevení 15:2... nad jejím obrazem a nad číslem jejího jménaStáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali...
Zjevení 18:10...dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město veliké, Babylone,...
Zjevení 18:17...a všichni, kdo pracují na moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali...
Zjevení 19:17...PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky...
Zjevení 20:12... Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena...
Zjevení 22:3...tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou...
Zjevení 22:6... aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova...

Slova obsahující stát: chystáte (4) majestát (4) majestátem (3) majestátním (1) majestátu (2) obstát (17) stát (77) státu (1) států (2) vstát (19) ztrestáte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |