Stár

Hledám varianty 'stár' [ staří (6) starým (1) starých (9) starý (22) stáru (1) starou (5) starému (2) starého (7) staré (29) stará (11) stár (3) ]. Nalezeno 89 veršù.
Genesis 13:3...stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde...
Genesis 18:11...u vchodu do stanu. (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se v duchu...
Genesis 18:13...‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za...
Genesis 19:31... Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly...
Genesis 25:8...žil 175 let. V utěšeném věkustár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen...
Genesis 27:2..." odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj...
Genesis 35:29...se dožil 180 letStár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl...
Genesis 43:27... jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?"...
Genesis 44:20...‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém...
Leviticus 25:22...budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda,...
Leviticus 26:10...potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet...
Deuteronomium 4:32... kterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na...
Jozue 6:21...vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladéstaré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v...
Jozue 9:4...se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na...
Jozue 13:1...stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou...
Soudců 6:25...ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten...
Soudců 19:22...ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského, co přišel k tobě...
Růt 1:12...manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem  stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději,...
1. Samuel 2:22...ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl velmi starý. Slýchával o všem, co prováděli jeho synové celému...
1. Samuel 4:18...vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho...
1. Samuel 8:5...Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám...
1. Samuel 12:2...vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás...
1. Samuel 17:12...měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do...
1. Samuel 24:14... kterou jsi mi způsobil, ale na tebe nesáhnuStaré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe...
1. Samuel 30:19...i obě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim...
2. Samuel 19:33...se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během...
1. Královská 1:15...vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a pečovala o něj Šunemitka Abišag. Batšeba padla na...
1. Královská 13:11...do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem, co...
1. Královská 13:25...u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho...
1. Královská 13:27... jak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile...
1. Královská 15:23...se, jak známo, píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým...
2. Královská 3:21... a tak povolali všechny, kdo unesli zbrojstaré i mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno...
2. Královská 4:14...se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji...
2. Královská 17:34...byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a neřídí se podle jeho...
2. Královská 17:40...Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina,...
1. Letopisů 25:8... Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky. Výsledky losování: první: Josef...
1. Letopisů 26:13...domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou...
2. Letopisů 3:3...loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20...
2. Letopisů 17:3... Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly....
2. Letopisů 31:15...kněžských směnách, mladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří...
Ester 3:13...vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladéstaré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit...
Job 22:15...nebeské klenbě obchází.' - To se chceš držet  staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než...
Job 42:17... do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku, který nechodí, jak...
Žalmy 37:25...za ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by byl opuštěn...
Žalmy 79:8... že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak...
Žalmy 102:27... všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta...
Žalmy 148:12...a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkamistaří s mladými! všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho...
Kazatel 4:13...přetrhne! Lepší je chudý a moudrý mladík než starý a pošetilý král, který si ani nenechá poradit. Bývalý...
Kazatel 7:10...odpočívá v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást. Moudrost...
Píseň 7:14...vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, novéstaré, čekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž...
Izaiáš 3:5...ubližovat svému bližnímu, mladí se vrhnou na staré a nicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého...
Izaiáš 22:11...hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města;...
Izaiáš 43:18...aby uhasli: Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc, a klíčí právě...
Jeremiáš 38:11...sebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké staré hadry a roztrhané šaty a spustil je na provazech...
Jeremiáš 38:12...na provazech Jeremiášovi do jímky. "Podlož si ty staré roztrhané hadry pod provazy v podpaží," řekl Habešan...
Pláč 2:21...svatyni vražděni kněží i proroci? Mladístaří v ulicích leží na zemi. panny i mládenci pod...
Ezechiel 9:6...za ním a bijte! Nemějte slitování, nešetřete jeStaré i mladé, dívky, ženy i děti - všechny pobijte! K...
Ezechiel 23:43...náramky a skvostné čelenky. Tenkrát jsem si o  staré běhně pomyslel: To s budou souložit ještě teď?...
Ezechiel 38:12...trosky a na lid shromážděný z národů, který se stará o svá stáda a majetek a bydlí v samém středu země....
Zachariáš 8:4...a stařenky, každý s holí v ruce, jak budou staří. Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří...
Zachariáš 14:10...tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel po...
Matouš 9:16... a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i...
Matouš 9:17...bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a...
Matouš 13:52...hospodář, který vynáší ze svého pokladu novéstaré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel...
Marek 2:21...postit. Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od starého utrhne a...
Marek 2:22...díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a...
Lukáš 5:36..."Nikdo nepřišívá záplatu z nového pláště na starý. Musel by trhat nový plášť a záplata z nového se ke...
Lukáš 5:37...starému stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak to nové víno měchy roztrhne, víno se...
Lukáš 5:39...víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V...
Jan 3:4..." "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina...
Římanům 6:6...i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo...
Římanům 7:6...abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V...
1. Korintským 5:7... že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť...
1. Korintským 5:8... byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s...
1. Korintským 7:32... abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se...
1. Korintským 7:33...svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je...
1. Korintským 7:34...je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale...
1. Korintským 9:9...dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytek? Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je...
2. Korintským 3:14...zatvrdilo. do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jen v...
2. Korintským 5:17...známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvořeníStaré pominulo - hle, je tu nové! A to všechno je z Boha,...
Efeským 4:22... odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré , které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte...
Koloským 3:9...Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré s jeho skutky a oblékli se do nového člověka,...
1. Timoteus 3:4... snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a poslušné a dobře vychované děti. (Když...
1. Timoteus 5:16... někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o  stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat...
Židům 7:18...podle řádu Melchisedechova." Tím se ruší to staré přikázání jako nedostatečné a neúčinné (Zákon přece...
Židům 8:13...mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Ta první...
2. Petr 1:9... neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své...
2. Petr 2:5...řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale...
1. Jan 2:7...vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku - je to ono staré...

Slova obsahující stár: stár (3) stárne (1) stárnou (1) stárnu (1) stáru (1) zestárl (5) zestárne (2) zestárneš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |