Stánky

Hledám varianty 'stánky' [ stánky (7) stánků (11) stánku (9) stánkem (2) stánek (13) stáncích (2) ]. Nalezeny 42 verše.
Leviticus 23:34...měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat...
Leviticus 23:42...v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou bydlet ve...
Deuteronomium 16:13...humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou,...
Deuteronomium 16:16...chlebů, při Slavnosti týdnů a při Slavnosti stánků. Nikdo se před Hospodinem neukáže s prázdnou....
Deuteronomium 31:10...roce určeném k promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před...
1. Královská 1:39...ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na...
1. Královská 2:28...nepřidal). Joáb proto utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo...
1. Královská 2:29...bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun poslal Benajáše, syna...
1. Královská 2:30..."Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale...
2. Královská 23:7...pak vysypal na veřejném hřbitově. Dále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy...
1. Letopisů 9:19...jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do...
2. Letopisů 8:13...Svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly...
Ezdráš 3:4...i večerní zápalné oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané...
Nehemiáš 8:14...synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v přístřešcích. Proto po všech svých...
Nehemiáš 8:17...shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic...
Žalmy 74:4...- všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své...
Žalmy 74:8...srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze země. Znamení nevídáme, proroky nemáme,...
Pláč 2:4...na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel,...
Ezechiel 16:24...svých zločinů sis na každém plácku rozbalila stánek a pořídila svatyňku. Postavila sis svatyňku na...
Ezechiel 16:31...to jako nestydatá coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém rohu a na každém plácku sis pořídila...
Ezechiel 16:39...hněvu. Vydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe šaty, seberou...
Zachariáš 14:16...Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět...
Zachariáš 14:18...raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků. Takový bude trest Egypta a trest všech národů,...
Zachariáš 14:19...všech národů, které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ...
Matouš 17:4... dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než...
Marek 9:5...řekl: "Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Lukáš 9:33..."Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."...
Jan 7:2...chtěli zabít. Blížila se židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej...
Skutky 7:43...let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež...
Skutky 7:44... za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi,...
Skutky 7:45... aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území...
Židům 8:2...v nebesích. On je služebníkem pravé svatyněstánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin. Každý...
Židům 8:5...přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl...
Židům 9:2...a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl svícen,...
Židům 9:6...není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části...
Židům 9:8...svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V...
Židům 9:11... jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to jest stánkem,...
Židům 9:21...vámi Bůh uzavřel." Právě tak pokropil tou krvístánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle Zákona se téměř...
Židům 13:10...oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do...
Zjevení 13:6... aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo dáno, aby...
Zjevení 15:5...Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli...
Zjevení 21:3... Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid;...

Slova obsahující stánky: stánky (7) svatostánky (1) zastánkyně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |