Stádech

Hledám varianty 'stádech' [ stády (7) stádům (1) stádu (8) stádo (43) stádem (5) stádech (1) stádě (1) stáda (65) stád (11) ]. Nalezeny 132 verše.
Genesis 4:4...Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a...
Genesis 4:20...se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo...
Genesis 13:2...vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých...
Genesis 13:7...pohromadě. Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát...
Genesis 18:7...mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je...
Genesis 21:28...do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm...
Genesis 24:10...pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na...
Genesis 26:14...se stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu...
Genesis 27:9... tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro...
Genesis 29:2... spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stád. V...
Genesis 29:3... teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět...
Genesis 29:8...napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s nimi...
Genesis 29:9..." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil...
Genesis 29:10...Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal...
Genesis 30:31...odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj...
Genesis 30:40...mláďata. Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým...
Genesis 30:43...se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů. Jednou Jákob...
Genesis 31:4...nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není...
Genesis 31:9...dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření...
Genesis 31:10...snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy v tom...
Genesis 31:12...oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl...
Genesis 31:18...a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního...
Genesis 31:19...země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob...
Genesis 31:38...ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel,...
Genesis 32:17...a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi...
Genesis 32:18...zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba....
Genesis 32:20...druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho...
Genesis 33:14...pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti,...
Genesis 34:5...jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův...
Genesis 34:23...jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše?...
Genesis 36:7... a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten...
Genesis 38:17...za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do...
Genesis 46:6... které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do...
Genesis 47:4... neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své...
Genesis 47:6...schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho...
Genesis 47:18...před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo...
Exodus 2:16... Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je....
Exodus 3:1... midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom...
Exodus 9:3... dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy,...
Exodus 9:4...prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'"...
Exodus 9:6..." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus....
Exodus 9:7...si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid...
Exodus 9:19...jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane...
Exodus 12:21...Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak...
Exodus 12:38...s nimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, pak...
Exodus 34:19... je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno...
Numeri 31:9...zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytekstáda a veškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž...
Deuteronomium 15:14...odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o vše, čím ti...
Jozue 1:14...věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání....
Jozue 14:4...bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytekstáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal...
Soudců 6:5...ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich...
Soudců 6:25...dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř...
1. Samuel 17:34...otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval...
1. Samuel 23:5...do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a osvobodil obyvatele Keily. Abiatar, syn...
1. Samuel 25:16... kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože...
1. Samuel 30:20...zpět. Pobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak...
1. Letopisů 5:9... k Nebó a Baal-meonu. A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na...
1. Letopisů 5:21...svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a...
1. Letopisů 28:1... vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetkustád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se...
2. Letopisů 17:11...předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále...
2. Letopisů 26:10...věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na horách, a...
2. Letopisů 32:28...oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i...
2. Letopisů 32:29...pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným...
Job 1:3...sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka...
Job 1:10...ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout...
Job 24:2...Jsou takoví, kteří posouvají mezníky a pasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově...
Žalmy 65:14...byla poušť, pahorky se halí radostí. Pastviny se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím. křičí...
Žalmy 68:31...Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu...
Žalmy 78:48...pobil, jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda dopustil krupobití, na jejich dobytek palčivý žár....
Žalmy 78:52... Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázel. Vodil je bezpečně, takže se...
Přísloví 27:23...ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu. Bohatství přece netrvá věčně, netrvá ani koruna...
Kazatel 2:7... měl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě...
Píseň 1:7... Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit...
Píseň 4:1...pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak...
Píseň 4:2... jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z koupadla: jak párky...
Píseň 6:2...sešel do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo pásl v zahradách a sbíral lilie. patřím svému...
Píseň 6:5... vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak...
Píseň 6:6... jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z koupadla: jak párky...
Izaiáš 13:14...vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem,...
Izaiáš 17:2...budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji...
Izaiáš 40:11... jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na...
Izaiáš 60:6...mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíříStáda velbloudů zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efy,...
Izaiáš 61:5... jež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny...
Izaiáš 63:11...Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který jim vložil do nitra svého svatého...
Jeremiáš 6:3... bude zničena. Přitáhnou k pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na co...
Jeremiáš 10:21...Hospodina neptali, a proto se jim nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš, přichází zpráva: Ze...
Jeremiáš 13:17...hořce, přetékat budou slzami nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce:...
Jeremiáš 13:20... pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš,...
Jeremiáš 23:3...za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a...
Jeremiáš 25:30... burácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti, kdo víno lisují, na...
Jeremiáš 25:34...na zemi. Kvílejte, pastýři, naříkejte, vůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešel,...
Jeremiáš 25:35...berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři, vůdcové...
Jeremiáš 25:36...nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastviny! Pokojné...
Jeremiáš 31:10...rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí...
Jeremiáš 31:24...lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se stády. Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích...
Jeremiáš 33:12...městech pastviny, kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve...
Jeremiáš 49:20...proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi....
Jeremiáš 49:29...boje proti Kedaru! Zahubte syny Východu! Stanystáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci....
Jeremiáš 49:32...velbloudi jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda budou kořistí. Ty, kteří si holí skráně, rozeženu do...
Jeremiáš 50:6...kterou nikdy nezapomenou. Můj lid byl ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi horami....
Jeremiáš 50:45...zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi....
Ezechiel 34:12...své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce a...
Ezechiel 36:37...a toto pro učiním: Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí...
Ezechiel 36:38...jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí v Jeruzalémě o svátcích -...
Ezechiel 38:12...lid shromážděný z národů, který se stará o svá stáda a majetek a bydlí v samém středu země. Šeba a Dedan i...
Ezechiel 38:13...plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral stáda i majetek a pobral spoustu kořisti?' Nuže, synu...
Joel 1:18... neboť zvadlo obilí. I dobytek naříkáStáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i...
Micheáš 2:12...je pohromadě jak ovce v ohradě, budou jako stádo na své pastvině - veliká lidská změť. Ten, který jim...
Micheáš 4:8...od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda...
Micheáš 5:7...jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve...
Micheáš 7:14...ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lidstádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé...
Sofoniáš 2:14...Ninive, že bude podobné poušti vyprahléStáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěř v celých...
Zachariáš 9:16... jejich Bůh, zachrání v onen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence pak zazáří v jeho zemi....
Zachariáš 10:3...vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války....
Zachariáš 11:17... Běda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho pravé oko! mu ta paže...
Zachariáš 13:7...praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé...
Malachiáš 1:14...Hospodin. Prokletý je pokrytec, který ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký...
Matouš 8:30...nás předčasně trýznit?" Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš,...
Matouš 8:31...prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do...
Matouš 8:32...řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do...
Matouš 26:31...odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýřestádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z mrtvých, předejdu...
Marek 5:11...z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch...
Marek 5:13...vyšli a vstoupili do prasat. Asi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde...
Lukáš 2:8...pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je...
Lukáš 8:32...propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil...
Lukáš 8:33...dovolil, vyšli z toho člověka a vešli do prasatStádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když...
Jan 10:16...přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec miluje, protože pokládám svůj...
Skutky 20:28...Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli...
Skutky 20:29...vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou...
1. Korintským 9:7...Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské příklady?...
1. Petr 5:2...a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti,...
1. Petr 5:3...prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, se ukáže ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |