Srdce

Hledám varianty 'srdce' [ srdcím (1) srdcích (18) srdcí (12) srdci (180) srdcem (106) srdce (377) ]. Nalezeno 656 veršù.
Genesis 6:5...lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádajísrdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že...
Genesis 6:6...litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil sesrdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z...
Genesis 8:21... Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl sisrdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou...
Genesis 27:41...pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezausrdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom...
Genesis 42:28...přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh...
Genesis 45:26...Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale...
Exodus 7:23...Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzalsrdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby...
Exodus 9:21...střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzalsrdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin...
Exodus 14:5...bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchlsrdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co...
Exodus 25:2...pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato,...
Exodus 28:29... ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před...
Exodus 28:30...Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém...
Exodus 35:5...pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek - zlato, stříbro,...
Exodus 35:22...roucha. Přicházeli muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla, náušnice, prsteny, náramky a...
Exodus 35:29...Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo,...
Leviticus 19:17...život svého bližního. jsem Hospodin. Nenossrdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně...
Leviticus 26:36...zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i šelest poletujícího...
Leviticus 26:41...země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si...
Numeri 15:39...je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si...
Deuteronomium 4:9...dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy...
Deuteronomium 4:29... svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém...
Deuteronomium 4:39...dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi sisrdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej...
Deuteronomium 5:29...to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna...
Deuteronomium 6:5...Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. tato slova,...
Deuteronomium 6:6...slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma...
Deuteronomium 7:17...pasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná sisrdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je...
Deuteronomium 8:2...pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne....
Deuteronomium 8:5...nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin,...
Deuteronomium 8:14...tvůj majetek bude rozrůstat, pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina, svého...
Deuteronomium 8:17...ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si protosrdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se...
Deuteronomium 9:4... tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej sisrdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem,...
Deuteronomium 9:5...Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin,...
Deuteronomium 10:12... abys sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a abys zachovával Hospodinova...
Deuteronomium 10:16...tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh...
Deuteronomium 11:13...Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas -...
Deuteronomium 11:16...do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste sesrdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům....
Deuteronomium 11:18...dává, rychle vymřeli. Uložte si tato slovasrdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako...
Deuteronomium 13:4... zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte,...
Deuteronomium 15:7...Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni...
Deuteronomium 15:9...ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abyssrdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok...
Deuteronomium 15:10...ty bys měl hřích. Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou...
Deuteronomium 17:17...nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také nemá příliš mnoho zlata a...
Deuteronomium 17:20...slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od...
Deuteronomium 26:16...a pravidla. Proto je pečlivě dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude...
Deuteronomium 28:47...hojnost, nesloužil jsi s radostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým...
Deuteronomium 28:65...ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále...
Deuteronomium 29:3...divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani uši k slyšení....
Deuteronomium 29:17...muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnessrdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit...
Deuteronomium 29:18...by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi...
Deuteronomium 30:1...Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzítsrdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho...
Deuteronomium 30:2... ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazuji, potom...
Deuteronomium 30:6... více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina,...
Deuteronomium 30:10...a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není...
Deuteronomium 30:14...ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a...
Deuteronomium 30:17...zemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se všaksrdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout,...
Deuteronomium 32:46...slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezmětesrdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali...
Jozue 11:20...bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako...
Jozue 22:5... Přimkněte se k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal,...
Jozue 23:14... tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám...
Jozue 24:23...mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu...
Soudců 5:9...štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v IzraeliSrdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo...
Soudců 16:15..."Jak můžeš říkat, že miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem...
1. Samuel 1:8...pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak berešsrdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když...
1. Samuel 1:13... Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo...
1. Samuel 2:1...modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým...
1. Samuel 2:35...věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve...
1. Samuel 6:6...bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a farao? Když se s nimi...
1. Samuel 7:3...domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy...
1. Samuel 9:19...ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily,...
1. Samuel 10:9...otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení....
1. Samuel 10:26...do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že...
1. Samuel 12:20...neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak...
1. Samuel 12:24... Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li...
1. Samuel 13:14...neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi...
1. Samuel 14:7...jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem...
1. Samuel 16:7...Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před...
1. Samuel 21:13...desetkrát více!'" David si jejich slova vzalsrdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v...
1. Samuel 25:31...vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mítsrdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil....
2. Samuel 6:16...poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli,...
2. Samuel 7:3...mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou." ...
2. Samuel 7:21...Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé...
2. Samuel 15:6...chodili hledat zastání u krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi:...
2. Samuel 15:13...lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým...
2. Samuel 17:10...vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece ,...
2. Samuel 18:14...Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože byl v koruně dubu stále naživu, obstoupilo...
2. Samuel 19:15...mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali:...
2. Samuel 19:20...a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechovásrdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale,...
1. Královská 2:4...dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu...
1. Královská 2:44...ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sámsrdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil....
1. Královská 3:6...žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval,...
1. Královská 3:9...ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od...
1. Královská 3:12...udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu....
1. Královská 3:26...můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta...
1. Královská 8:23...služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel...
1. Královská 8:39...a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby ...
1. Královská 8:47...si to však potom v zemi svého zajetí vzalisrdci, obrátili by se a prosili o milost v zemi svých...
1. Královská 8:48...se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k tobě a modlili by se k tobě...
1. Královská 8:58...neopustí, kéž nás nezanechá, kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a...
1. Královská 8:61...je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle...
1. Královská 9:3... aby tam navěky zůstávalo jméno. oči i  srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím...
1. Královská 9:4...zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat...
1. Královská 10:2...Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z...
1. Královská 10:24... aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a...
1. Královská 11:2...s nimi a oni se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale...
1. Královská 11:3...a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho...
1. Královská 11:4...mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele...
1. Královská 11:9...se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu...
1. Královská 12:27...do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi,...
1. Královská 14:8... On dodržoval přikázání, následoval celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale...
1. Královská 15:3...hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce...
1. Královská 15:14... Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno Hospodinu. Vnesl do...
1. Královská 18:37...pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil...
2. Královská 9:24...zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a...
2. Královská 10:31...Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, který svedl...
2. Královská 14:10...okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edomasrdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč...
2. Královská 20:3... že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A...
2. Královská 22:19... přijde zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své...
2. Královská 23:3...se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho...
2. Královská 23:25... který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se...
1. Letopisů 12:18... abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli...
1. Letopisů 12:39...nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele...
1. Letopisů 15:29... jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji...
1. Letopisů 16:10...zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se...
1. Letopisů 17:2...zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale...
1. Letopisů 17:19...Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil...
1. Letopisů 22:7... David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem...
1. Letopisů 22:19...země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a...
1. Letopisů 28:2..."Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy...
1. Letopisů 28:9...můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a...
1. Letopisů 29:9...radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval. David tehdy...
1. Letopisů 29:17...ruky a tobě to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval...
1. Letopisů 29:18... Izáka a Izraele, zachovej navěky tu touhusrdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebe!...
1. Letopisů 29:19...u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby...
2. Letopisů 6:14...služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel...
2. Letopisů 6:30...a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby měli v...
2. Letopisů 6:37...si to však potom v zemi svého zajetí vzalisrdci, obrátili by se a prosili o milost v zemi svých...
2. Letopisů 6:38...se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své...
2. Letopisů 7:16... aby v něm jméno zůstalo navěky. oči i  srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako...
2. Letopisů 9:1...Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z...
2. Letopisů 9:23... aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a...
2. Letopisů 15:12...budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou duší. Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha...
2. Letopisů 15:15...se z přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim...
2. Letopisů 15:17...obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou...
2. Letopisů 16:9...zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od...
2. Letopisů 17:6...dary, takže měl nesmírné bohatství a slávuSrdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z Judska...
2. Letopisů 19:3... neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v...
2. Letopisů 19:9...- s úctou k Hospodinu, věrně a s upřímným srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich...
2. Letopisů 20:33... a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od...
2. Letopisů 22:9...to syn Jošafatův a ten hledal Hospodina celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl...
2. Letopisů 25:2...v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl království pevně v moci, nechal popravit...
2. Letopisů 25:19...pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem EdomaSrdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň doma! Proč si...
2. Letopisů 29:31...hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž počet činil 70...
2. Letopisů 30:19..."Kéž dobrotivý Hospodin očistí každého, kdo sesrdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých otců -...
2. Letopisů 31:21... hledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně...
2. Letopisů 32:31...zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou...
2. Letopisů 34:27...místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou,...
2. Letopisů 34:31...se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho...
Ezdráš 6:22... neboť je Hospodin obšťastnil, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci na Božím...
Ezdráš 7:27...Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou...
Nehemiáš 2:12... Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal...
Nehemiáš 3:38... byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem. Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s Araby, Amonci a...
Nehemiáš 7:5...obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k...
Nehemiáš 9:8...mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je tisrdci věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o zemi Kananejců,...
Ester 5:2...Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a...
Job 7:17... že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho...
Job 8:10...Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjeví: Roste papyrus, kde nejsou bažiny?...
Job 10:13... tvá péče střežila můj každý dech. Toto všaksrdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys ...
Job 11:13...oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když...
Job 15:12...se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unéstsrdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj...
Job 17:4...určil jsi - kdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit!...
Job 17:11... dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě...
Job 19:27...uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem?...
Job 22:22...blahobyt. Z jeho úst přijmi učení, vezmi sisrdci jeho výroky. K Všemohoucímu když se navrátíš, on ...
Job 23:16... když na něj myslím, hrozím se! Bůh  srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale...
Job 29:13...žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo...
Job 31:7...Jestli noha z cesty zabloudila, jestli  srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla -...
Job 31:9...jsou ratolesti vykořeněny! Jestli jsem sesrdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří...
Job 31:20...ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ...
Job 31:27...a měsíc putující ve své nádheře, takže bych sesrdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I...
Job 31:33...skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinusrdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím davem, bál...
Job 33:3... slova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch...
Job 36:5... Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá...
Job 36:13... zahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni...
Job 37:1...hněvem proti bezpráví! Při tom pomyšlení se  srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si...
Job 41:16...drží na těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí seSrdce tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když...
Žalmy 4:8...Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!"  srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v...
Žalmy 7:10...však posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je...
Žalmy 9:2...syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích! Z...
Žalmy 10:6... ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné...
Žalmy 10:11...zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy...
Žalmy 10:13...Bože, rozpomeň! Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty...
Žalmy 10:17...vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i všem...
Žalmy 12:3...Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty majísrdce falešné! Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé...
Žalmy 13:3...mám nosit úzkosti v duši, den co den cítitsrdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade...
Žalmy 13:6... Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou  srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě...
Žalmy 15:2...a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a...
Žalmy 16:9...sebou napořád, je po pravici, nezakolísám.  srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v bezpečí...
Žalmy 17:3...soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals  srdce, v noci s' prověřil, tříbils a nenalezl nic....
Žalmy 19:9...moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivásrdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči...
Žalmy 19:15...veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo , můj...
Žalmy 20:5...kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého...
Žalmy 21:3...jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla S...
Žalmy 22:15...voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté.  srdce se vosku podobá, rozpustilo se v nitru mém. Patro mám...
Žalmy 22:27...Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k...
Žalmy 24:4...jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně....
Žalmy 25:17...tak sám, tak ztrápený! Zbav soužení, ježsrdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou...
Žalmy 26:2... Zkoumej , Hospodine, zkoušej , prověř  srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá...
Žalmy 27:3...a padají. I když se proti mně vojsko utáboří,  srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i...
Žalmy 27:8...se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá  srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám...
Žalmy 28:3...zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky,...
Žalmy 28:7...Hospodin je síla a můj štít, na něj sesrdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásá, svou...
Žalmy 30:13...mi pytlovinu, oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím ...
Žalmy 31:25...těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin! Poučný...
Žalmy 33:11...záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin,...
Žalmy 33:15... kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké...
Žalmy 33:21...je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska,...
Žalmy 34:19...ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání! Mnohá trápení zažívá...
Žalmy 36:2...služebníka Davida. Zvrácenost sídlísrdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého...
Žalmy 36:11...na ty, kdo znají, svou spravedlnost nasrdci upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka...
Žalmy 37:4... V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on...
Žalmy 37:15...žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je málo, co ...
Žalmy 37:31...spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosísrdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na spravedlivého...
Žalmy 38:9...jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé touze, můj nářek před tebou...
Žalmy 38:11... touze, můj nářek před tebou není utajenSrdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči světlo opouští....
Žalmy 39:4...se odmlčel, svou bolest však jen jitřil jsemSrdce pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách,...
Žalmy 40:11... to víš, Hospodine, sám. Tvoji spravedlnostsrdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse,...
Žalmy 41:7...Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost sisrdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé si...
Žalmy 44:19...jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou. Naše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš krok....
Žalmy 44:22...ruce zvedali? Cožpak by na to znalec tajemství srdce, cožpak by na to Bůh nepřišel? Pro tebe jsme zabíjeni...
Žalmy 45:2...Korachových. Píseň o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak...
Žalmy 45:6... králi, ostré jsou, národy skolí před tebousrdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné...
Žalmy 48:14... jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom...
Žalmy 49:4... Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně  srdce přemýšlí, své ucho nakláním k moudré písni, za zvuků...
Žalmy 51:12... viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Božesrdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ...
Žalmy 51:19...duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Božesrdcem kajícným a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad...
Žalmy 55:5...chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávistSrdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly....
Žalmy 55:16... aby se zaživa zřítili do pekla - domysrdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude...
Žalmy 55:22... V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči...
Žalmy 57:8...mnou vykopali, sami však do upadli. séla  srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát....
Žalmy 58:3...lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! odmalička se bídáci...
Žalmy 61:3...modlitbě naslouchej! Od konce světa volám srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje, prosím...
Žalmy 62:5...jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše ,...
Žalmy 62:9... lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci,...
Žalmy 62:11...marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to...
Žalmy 64:7...Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou...
Žalmy 64:11...ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova...
Žalmy 66:18...chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych sisrdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh však...
Žalmy 69:21...- všechny nepřátele máš přece na očíchSrdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu...
Žalmy 69:33... to uvidí - vám, kdo hledáte Boha,  srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá...
Žalmy 73:1... Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, kroky málem...
Žalmy 73:13...stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnosti - zbytečně!...
Žalmy 73:21...zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když bolest bodala,...
Žalmy 73:26...netoužím po ničem na zemi! I když tělosrdce strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky! Hle,...
Žalmy 74:8...tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky...
Žalmy 77:7...minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji: Copak nadobro zavrhl...
Žalmy 78:8...otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným! Synové Efraimovi,...
Žalmy 78:18... na poušti Nejvyššího dráždili! Pokoušeli Bohasrdcích svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti...
Žalmy 78:37...ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebylisrdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl soucitný -...
Žalmy 78:72... totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddaným, vodil je dovedností rukou svých. Žalm...
Žalmy 84:3... toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím.  srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec...
Žalmy 84:6...séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit! Vyprahlým údolím když...
Žalmy 86:11... ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti.  srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím ,...
Žalmy 86:12...tvé jméno ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty ...
Žalmy 90:12...bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychomsrdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine - jak dlouho ještě?...
Žalmy 95:10...let, jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát...
Žalmy 101:2... navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná...
Žalmy 101:4...mi odporné, nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo...
Žalmy 101:5...tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené očisrdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížím,...
Žalmy 102:5...ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na jídlo! Od...
Žalmy 104:15...ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníkasrdci oblaží, olej, po němž se obličej rozzáří, a chléb,...
Žalmy 105:3...zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se...
Žalmy 107:12... záměry Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci. Volali k Hospodinu...
Žalmy 108:2...žalm Davidův.  srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát....
Žalmy 109:16...štval jako zvěř, mordoval toho, kdo bolestsrdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestál o...
Žalmy 109:22...lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to jsem srdce bolí v útrobách. Jako stín navečer ztrácím se,...
Žalmy 111:1...proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak...
Žalmy 112:7...v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strachsrdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce statečné,...
Žalmy 112:8...strach, srdce pevné, na Hospodina spoléháSrdce statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých...
Žalmy 119:2... kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po...
Žalmy 119:7... zahanben nikdy nebudu. Chválit budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím....
Žalmy 119:10...čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V...
Žalmy 119:11..., od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil....
Žalmy 119:32...byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých...
Žalmy 119:34... abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po stezce přikázaní svých, tu jsem...
Žalmy 119:36...svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň  srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať oči,...
Žalmy 119:58...plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když...
Žalmy 119:69...zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou...
Žalmy 119:70...svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidlySrdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon...
Žalmy 119:80...navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je  srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben!...
Žalmy 119:111...jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece  srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je...
Žalmy 119:145...svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! ...
Žalmy 119:161... bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovemsrdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako...
Žalmy 125:4...se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým,...
Žalmy 128:3...budeš a úspěšný. Tvá manželka jak réva plodícísrdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého...
Žalmy 131:1...vin! Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodinesrdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho...
Žalmy 138:1...a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým...
Žalmy 139:23...nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky, jen vyzkoušej! Zjisti, zda...
Žalmy 140:3...před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi, kdosrdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj....
Žalmy 141:4...stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech  srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s...
Žalmy 143:4...jako dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostísrdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly,...
Žalmy 147:3... shromažďuje rozehnaný Izrael. Uzdravujesrdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje...
Přísloví 2:2...jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloňsrdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej,...
Přísloví 2:10...- všem stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěší, prozíravost...
Přísloví 3:1...vyrváni! Nezapomeň, co jsem učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života...
Přísloví 3:3... neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před...
Přísloví 3:5...dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní...
Přísloví 4:4...učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmisrdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost,...
Přísloví 4:21... nikdy z nich nespouštěj své oči, hlubokosrdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí,...
Přísloví 4:23...tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší...
Přísloví 5:12...jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce ! Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem...
Přísloví 6:14...nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, ...
Přísloví 6:18...oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinnésrdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat...
Přísloví 6:21...pokynů se nevzdaluj. Navěky připoutej si jesrdci, okolo hrdla si je přivěšuj. Kamkoli půjdeš, moudrost...
Přísloví 6:25... před lichotným jazykem svůdkyně. Neprahnisrdci po její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Za...
Přísloví 7:3...hlavě chraň. Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi...
Přísloví 7:10...náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím hávu, v srdci protřelost. Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její...
Přísloví 7:25...na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí...
Přísloví 10:8...s požehnáním, jméno darebáků ale zavání. Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo...
Přísloví 10:20...na uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbrosrdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé...
Přísloví 12:10...na chleba. Spravedlivý cítí i s dobytčetemsrdce darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává pole, nasytí...
Přísloví 12:20...jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní majísrdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti. Spravedlivým...
Přísloví 12:25...však vede k porobě. Starosti člověka tížísrdci, laskavé slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najde...
Přísloví 13:12...po hrstkách, zbohatne. Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem,...
Přísloví 14:10...z provinění, poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost...
Přísloví 14:13...bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde...
Přísloví 14:30... ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer....
Přísloví 14:33...zlo, jistotou spravedlivého je jeho poctivost. V srdci rozumného spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců,...
Přísloví 15:7...jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévajísrdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusí,...
Přísloví 15:11...umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá,...
Přísloví 15:13...jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce...
Přísloví 15:14...dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjíSrdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí...
Přísloví 15:15...tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je málo s úctou k Hospodinu...
Přísloví 15:28...domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žítSrdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků chrlí...
Přísloví 15:30...ale vyslyší. Zářivý pohled rozveselí srdce, dobrá novina do morku osvěží. Kdo zdravým...
Přísloví 16:9...než ohromné zisky s bezprávím. Člověk přemításrdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký...
Přísloví 16:21...kdo doufá v Hospodina, je blažený! Kdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti...
Přísloví 16:23... rozum, vlastní hloupost je trestem hlupákůSrdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho rtům dodá...
Přísloví 17:3... Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči,...
Přísloví 17:20...si otvírá ústa, říká si o potíž. Kdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadne....
Přísloví 17:22...k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer. Darebák...
Přísloví 18:2...o rozumnost - chce jen vyklopit, co na srdci. Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak...
Přísloví 18:15... ztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. Dar...
Přísloví 19:3...mnoha chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč přátel habaděj,...
Přísloví 19:21...poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. Po...
Přísloví 20:5...nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Radasrdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí...
Přísloví 20:9...svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Dvojí metr a dvojí...
Přísloví 21:1... rány zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje,...
Přísloví 21:2...chce. Člověk všechny své cesty za správnésrdce však zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnost a...
Přísloví 21:4...to raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých...
Přísloví 22:11...rozepře - konec hádek i urážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít...
Přísloví 22:15...Hospodina, do se propadne. Nerozumnost vězísrdci dítěte, trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí...
Přísloví 22:17... Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v...
Přísloví 23:15... jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se...
Přísloví 23:17...tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkůmsrdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den....
Přísloví 23:19...Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům...
Přísloví 23:26... štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak bezedná...
Přísloví 23:33...otrávit jako had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři...
Přísloví 24:2...žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili....
Přísloví 24:12...říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem , každému...
Přísloví 24:17... Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásejsrdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten...
Přísloví 24:32...celá zbořená! To, co jsem viděl, jsem si vzalsrdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si pospíš,...
Přísloví 25:3...prozkoumat. Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze vystihnout. Když se od stříbra odloučí...
Přísloví 26:23...glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, se v řeči přetvařuje,...
Přísloví 26:25...chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se nenávist za přetvářku...
Přísloví 27:9...prchající z domova. Olej a kadidlo oblažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsudek. Svého ani...
Přísloví 27:11...je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš  srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí...
Přísloví 27:19... Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. Hrob a záhuba se nikdy nenasytí, právě tak...
Přísloví 27:23...ho hlouposti! Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu. Bohatství přece netrvá věčně,...
Přísloví 28:14... Blaze tomu, kdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý...
Přísloví 31:11...vzácnější je nad perly! Manžel důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne...
Kazatel 2:3...vínu a osvojit si ztřeštěnost, nadále se všaksrdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské...
Kazatel 3:11...vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku do...
Kazatel 5:19...- vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života. Je...
Kazatel 7:3...Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě truchlení, srdce...
Kazatel 7:4...zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebíSrdce moudrých je v domě truchlení, srdce hlupáků v domě...
Kazatel 7:7...Nátlak i z moudrého udělá blázna, úplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když něco končí, než když to...
Kazatel 7:22... abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V...
Kazatel 7:26...něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec...
Kazatel 8:5...plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistě. Člověk...
Kazatel 8:11...Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát,...
Kazatel 9:1...nemůže nikdy pochopit. Když jsem o tom všemsrdci uvažoval, dospěl jsem k tomuto: Spravedlivé a moudré...
Kazatel 9:3...pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází celým...
Kazatel 10:2...nerozumu přebije spoustu moudrosti. Moudrý  srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na...
Kazatel 11:9... je zmar. Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé...
Kazatel 11:10...vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek sisrdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla - vždyť...
Píseň 3:11...zdobí jej v den jeho svatební, v den, kdy srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi...
Píseň 4:9... z Hermonu, z doupat lvů, z těch leopardích horSrdce zajalas, drahá nevěsto, srdce zajalas...
Píseň 5:2... a pijte, milováním se opijte! Spím, ale  srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá,...
Píseň 8:6...tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na srdce si vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je...
Izaiáš 1:5...stále protivit? Hlava je celá pokrytá ranamisrdce puká bolestí. Od chodidel k temeni nezůstal kousek...
Izaiáš 6:10... hleďte a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima...
Izaiáš 7:2...oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí...
Izaiáš 9:8...v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z...
Izaiáš 10:7...král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci - myslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé...
Izaiáš 13:7...blíží se! A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí,...
Izaiáš 14:13...ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přecesrdci: "Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn...
Izaiáš 15:5...křičí na poplach, jejich duše je zděšená.  srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, ...
Izaiáš 16:11... nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam.  srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro Kir-cheres...
Izaiáš 19:1...se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou sesrdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti...
Izaiáš 21:4... to, co slyším, to, co vidím, děsíSrdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy....
Izaiáš 29:13...se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rtysrdcem jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic...
Izaiáš 30:29... jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na...
Izaiáš 32:4... nebudou zavřené, uši slyšících budou pozornéSrdce ustrašených nabude poznání, jazyk koktavých plynně a...
Izaiáš 32:6...ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věcisrdci vymýšlí - jak by se dopustil nějaké podlosti, jak by...
Izaiáš 35:4...zpevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůh s...
Izaiáš 38:3... že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A...
Izaiáš 41:22... Povězte nám aspoň věci minulé, si jesrdci vezmeme a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte,...
Izaiáš 42:25...je plameny, ale nerozuměli; hořeli, alesrdci si to nevzali. Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo...
Izaiáš 44:18...mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumísrdcích svých. Nikdo se nezastaví, nepřemýšlí, nemá rozum,...
Izaiáš 44:20...Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej. Nezachrání se, neřekne: "Nedržím v pravici...
Izaiáš 46:12...učiním, své rozhodnutí naplním. Slyšte , vysrdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení: Svou...
Izaiáš 47:7... Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sissrdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty...
Izaiáš 47:8...milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu vdovou,...
Izaiáš 47:10...a věděním jsi byla svedena, takže sissrdci myslela: " - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde...
Izaiáš 49:21...těsno, uhni mi, se tu zabydlím." Tehdy sisrdci pomyslíš: "Kdo mi je porodil? Byla jsem přece...
Izaiáš 51:7..., znalci spravedlnosti, lide, který srdci učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z...
Izaiáš 57:15... abych oživil ducha pokorných, abych oživil srdce sklíčených. Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se...
Izaiáš 59:13... řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost...
Izaiáš 60:5...to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství...
Izaiáš 61:1...abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění...
Izaiáš 63:4...šaty stříkala, všechna roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto...
Izaiáš 63:17... nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom nectili? Vrať se zpátky kvůli...
Izaiáš 66:14...v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým...
Jeremiáš 3:10...sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým srdcem - pouze falešně, praví Hospodin." Hospodin mi řekl:...
Jeremiáš 3:15...přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a rozumně. A tehdy, se...
Jeremiáš 3:17... se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a...
Jeremiáš 4:4...do trní. Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv...
Jeremiáš 4:14...než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho...
Jeremiáš 4:18...tvé neštěstí, ano tak trpké, zasáhne přímo do srdce!" Bolí, bolí to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce...
Jeremiáš 4:19...Bolí, bolí to v břiše! Bolestí svíjím seSrdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat...
Jeremiáš 5:23...burácejí, ale nevylijí se. Tento lid však srdce odbojné a zpupné; odvrátili se a odešli. Ani je...
Jeremiáš 7:24... Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši...
Jeremiáš 8:18...vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit,  srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičí z daleké...
Jeremiáš 9:7...vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu?...
Jeremiáš 9:13...se mým Zákonem. Řídili se svým zarputilým srdcem a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové...
Jeremiáš 9:25...neobřezané a všechen dům Izraele neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin,...
Jeremiáš 11:8...a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této...
Jeremiáš 11:20...zástupů, Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť...
Jeremiáš 12:3... znáš, vidíš a zkoušíš, zda jsem tisrdci oddaný. Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro...
Jeremiáš 12:11...mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo si tosrdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci,...
Jeremiáš 13:10... slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl...
Jeremiáš 15:16...je sněd, tvá slova potěšila, vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím přece tobě!...
Jeremiáš 16:12... Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této země...
Jeremiáš 17:1... diamantovým hrotem je vyryt na tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na...
Jeremiáš 17:5...na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na...
Jeremiáš 17:9...nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu...
Jeremiáš 17:10...- kdo mu rozumí? " Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil...
Jeremiáš 18:12... každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi...
Jeremiáš 20:9...jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hořísrdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v...
Jeremiáš 20:12...zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť...
Jeremiáš 22:17...znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit...
Jeremiáš 23:9...' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocíchSrdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec...
Jeremiáš 23:17...žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale...
Jeremiáš 23:20...neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte...
Jeremiáš 23:26...Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snadsrdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež? Prorokují...
Jeremiáš 24:7... zasadím je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou...
Jeremiáš 29:13...hledat a najdete , když budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás...
Jeremiáš 30:24...neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu porozumíte. "V...
Jeremiáš 31:33...zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. se...
Jeremiáš 32:39...mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude...
Jeremiáš 32:40... že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby ctili, aby se ode ...
Jeremiáš 32:41...pevně je zasadím v této zemi, celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na...
Jeremiáš 48:29... o tom, jak se chová pyšně a zpupně, jaké  srdce naduté. Znám, praví Hospodin, jeho vztek; jeho...
Jeremiáš 48:36...na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti.  srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži z Kir-cheresu...
Jeremiáš 48:41...Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobytySrdce moábských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v...
Jeremiáš 49:16... Klame hrůza, kterou vzbuzuješ, a pýcha tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí, obsadils...
Jeremiáš 49:22...a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestřeSrdce edomských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v...
Pláč 1:20... na úzkosti, jak se mi chvějí útrobySrdce mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč...
Pláč 1:22...za všechny nevěry. Je příliš mého sténánísrdce mi puká bolestí! Ach, jak Hospodin hněvem zahalil...
Pláč 2:11... Pro slzy sotva vidím, útroby se chvějíSrdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že...
Pláč 2:18...nepřátel nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí...
Pláč 2:19...volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež...
Pláč 3:21...přemýšlím, duše klesá níž a níž. Toto všaksrdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova láska...
Pláč 3:41... k Hospodinu se navraťme! Nejen své dlaně, alesrdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešili,...
Pláč 3:65...zaslouží - za to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj...
Pláč 5:17...spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešiliSrdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - že z...
Ezechiel 3:10...ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmisrdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve...
Ezechiel 6:9...- na to, jak jsem se trápil nad jejich smilným srdcem, které se odvrátilo ode , a nad jejich očima...
Ezechiel 11:19...všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla...
Ezechiel 11:21...lidem a budu jejich Bohem. Ale těm, jejichž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím...
Ezechiel 13:22... že jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli je netrápím, a protože...
Ezechiel 14:3...Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovajísrdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k...
Ezechiel 14:4...Panovník Hospodin - Kdokoli z domu Izraele bysrdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho...
Ezechiel 14:7...žijících by se ode oddělil, takže bysrdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho...
Ezechiel 18:31...hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský?...
Ezechiel 20:16...mými pravidly a znesvěcovali soboty, neboťsrdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto...
Ezechiel 21:12... která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce, ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí dech a...
Ezechiel 21:20... meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili. Proti každé z jejich...
Ezechiel 31:10...vysoko a špicí sahal k oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů,...
Ezechiel 32:9...Panovník Hospodin. Mnohé národy znepokojímsrdci, tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž...
Ezechiel 33:31...podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než...
Ezechiel 36:26...vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla...
Ezechiel 44:7...Izraele! Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do svatyně, a tak...
Ezechiel 44:9...Panovník Hospodin: Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do svatyně,...
Daniel 5:20... a koho chtěl, ponížil. Když ale zpyšnělsrdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského...
Daniel 5:22...může postavit. Ale ty, jeho syn Belšasar, sessrdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses...
Daniel 7:4...stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu...
Daniel 7:28...zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchovalsrdci. Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem Daniel...
Daniel 11:27...padne v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat...
Ozeáš 7:2...zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec sisrdci nepřipouštějí, že si pamatuji všechny jejich zločiny;...
Ozeáš 7:6... zmožení - a on si třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci, zrádně se k němu lísají; celou noc...
Ozeáš 7:14... oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínu...
Ozeáš 10:2...zem, tím líp si zdobil sloupy posvátné. Jejich srdce je úlisné, teď je ale stihne trest: Hospodin zboří...
Ozeáš 11:8...naložím? Zachovám se k tobě jako k CebojimSrdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí....
Ozeáš 13:6... Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich srdce zpyšněla; zapomněli na dočista. Proto jim budu...
Ozeáš 13:8...je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hrudi srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř!...
Joel 2:12...teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá...
Joel 2:13... s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se;...
Amos 7:10..."Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos...
Abdiáš 1:3...národy, budeš v největším opovržení! Pýcha tvého srdce oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách....
Sofoniáš 3:14...Prozpěvuj, Izraeli! Raduj a vesel se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj rozsudek a...
Zachariáš 7:12...otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova...
Zachariáš 12:5...koně národů oslepím. Vůdcové Judy si tehdysrdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu...
Malachiáš 2:2...je také proklel, protože jste si to nevzalisrdci. Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do...
Malachiáš 3:24...den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych přijdu,...
Matouš 5:8... neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistýmsrdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť...
Matouš 5:28...podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč....
Matouš 6:21...nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mítsrdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé...
Matouš 11:29...a učte se ode , neboť jsem mírný a pokornýsrdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž...
Matouš 12:34...mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého...
Matouš 12:40... tak bude Syn člověka tři dny a tři nocisrdci země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto...
Matouš 13:15... zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně...
Matouš 13:19...ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. Na...
Matouš 15:8...správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými rtysrdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když...
Matouš 15:18...se do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné...
Matouš 15:19...úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství,...
Matouš 18:35...udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto...
Matouš 19:8...list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku...
Matouš 22:37...řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a...
Matouš 24:48...nade vším svým majetkem. Zlý služebník by sisrdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své...
Marek 2:6...tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může...
Marek 3:5...se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl,...
Marek 6:52...totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili, přistáli u...
Marek 7:6... Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rtysrdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když...
Marek 7:19... ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!" Tak očistil všechny...
Marek 7:21...vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy,...
Marek 8:17...Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? si...
Marek 10:5... "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od počátku stvoření je ale...
Marek 11:23...se a vrhni se do moře,' a nepochyboval bysrdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to...
Marek 12:30... Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou...
Marek 12:33...a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého...
Marek 16:14...u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného....
Lukáš 1:17...tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých,...
Lukáš 1:51... Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo majísrdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z trůnů a ponížené...
Lukáš 1:66... Všichni, kdo o tom slyšeli, si to uchovávalisrdci a říkali: "Co to bude za dítě?" A ruka Hospodinova...
Lukáš 2:19...všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha,...
Lukáš 2:35...pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z...
Lukáš 2:51... Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší...
Lukáš 3:15..." Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovisrdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem...
Lukáš 6:45... Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co...
Lukáš 8:12... ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti,...
Lukáš 8:15...slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. Nikdo nerozsvítí lampu,...
Lukáš 9:47...největší. Když Ježíš viděl, jaké myšlenky majísrdci, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim:...
Lukáš 10:27..."‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí...
Lukáš 12:34...neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy...
Lukáš 12:45...vším svým majetkem. Kdyby si ale ten služebníksrdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a...
Lukáš 16:15...před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost!...
Lukáš 21:14...bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte sisrdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. sám...
Lukáš 21:34...nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se...
Lukáš 24:32... Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?"...
Jan 12:40...řekl: "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a...
Jan 13:2...je do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho zradit....
Jan 14:1...kohout, třikrát zapřeš." "Nermuťte sesrdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je...
Jan 14:27... dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte sesrdcích a nemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a...
Jan 16:6...Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší,...
Jan 16:22...zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V...
Skutky 1:24... a Matěje. Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil,...
Skutky 2:26...sebou napořád, je po pravici, nezakolísám.  srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v naději...
Skutky 2:37...kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme...
Skutky 2:46...chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim...
Skutky 4:32...Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním...
Skutky 7:39...ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám...
Skutky 7:51...Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši...
Skutky 8:21...Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti...
Skutky 8:22...a modli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný...
Skutky 11:23...se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha...
Skutky 13:22...jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.' Z jeho semene Bůh...
Skutky 15:8...z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha...
Skutky 15:9...Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy...
Skutky 16:14...s purpurem z města Thyatir. Pán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou...
Skutky 21:13...čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen být svázán, ale...
Skutky 28:27... zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně...
Římanům 1:21...ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou...
Římanům 1:24...i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po nížsrdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili...
Římanům 2:5...k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu...
Římanům 2:15...ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní...
Římanům 2:29... Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a  srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály,...
Římanům 5:5... Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám...
Římanům 6:17...služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak...
Římanům 8:27...s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí...
Římanům 9:2...i svědomí v Duchu svatém potvrzuje, žesrdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych...
Římanům 10:1...věří, se jistě nezklame." Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit,...
Římanům 10:6...z víry však mluví takto: "Neříkej sisrdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů)...
Římanům 10:8...je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými...
Římanům 10:9...svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-lisrdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v...
Římanům 10:10...ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Vírasrdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse...
Římanům 16:18...svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale všude! Mám z...
1. Korintským 4:5...Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratři, použil jsem tu...
1. Korintským 7:37...vnitřně přesvědčen a nic ho nenutí, ale sám sesrdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme, je to v...
1. Korintským 14:25...a usvědčován. vyjde najevo, co skrývásrdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu,...
2. Korintským 1:22... který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku. Bůh je mi svědek - na mou duši, že...
2. Korintským 2:4... Psal jsem vám s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne abyste byli zarmouceni, ale...
2. Korintským 3:2...jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst. Je přece...
2. Korintským 3:3...ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. A takovouto důvěru máme skrze Krista k...
2. Korintským 3:15...v Kristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu,...
2. Korintským 4:6..." ze tmy zazáří světlo!" ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři...
2. Korintským 5:12...těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li...
2. Korintským 6:11... Mluvíme k vám otevřeně, drazí Korintští, naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste...
2. Korintským 7:3...to jako výčitku - jak jsem řekl, máme vássrdcích, takže jsme s vámi spojeni v životě i ve smrti....
2. Korintským 8:16... neměl nedostatek." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší...
2. Korintským 9:7... bude sklízet štědře. Každý dává, jak sesrdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh...
Galatským 4:6... A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!" A tak ...
Efeským 3:17...nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste...
Efeským 4:18... Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího...
Efeským 5:19... chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte...
Efeským 6:5...své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí...
Efeským 6:22...se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce...
Filipským 1:7...takto smýšlím o vás všech, protože nosítesrdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v...
Filipským 4:7...přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je...
Koloským 2:2... osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzenisrdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství...
Koloským 3:15...láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli...
Koloským 3:16...moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčnostísrdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně....
Koloským 3:22...ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší,...
Koloským 4:8...abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším...
1. Tesalonickým 2:4...se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku...
1. Tesalonickým 2:17...jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi...
1. Tesalonickým 3:13...naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony do...
2. Tesalonickým 2:17...potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu! Dále...
2. Tesalonickým 3:5...a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme...
1. Timoteus 1:5...víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z...
1. Timoteus 5:7... je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a...
1. Timoteus 6:13...jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň...
1. Timoteus 6:17... Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví. nespoléhají na nejisté...
2. Timoteus 2:22...spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že...
Filemon 1:7...radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle...
Filemon 1:12...tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení...
Filemon 1:20... z tebe mám v Pánu užitek i ; potěš  srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že...
Židům 3:10...let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy řeklSrdce těch lidí jen stále bloudí, cesty vůbec neznají....
Židům 3:12... bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se...
Židům 4:12...duše a ducha, do morku a kloubů, do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém...
Židům 8:10...zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden ...
Židům 10:16... praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a potom dodává: " nikdy...
Židům 10:22...nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od...
Židům 13:9...podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak...
Jakub 3:14...životem ve vlídné moudrosti. Máte-li všaksrdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete...
Jakub 4:8...vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování,...
1. Petr 1:22...lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z...
1. Petr 3:4...špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a...
1. Petr 3:15...straší, nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému,...
2. Petr 1:19...temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné...
2. Petr 2:14...plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé duše....
1. Jan 3:19...Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co...
1. Jan 3:20...před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ...
1. Jan 3:21...naše srdce a všechno! Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od...
Zjevení 2:23...poznají, že jsem Ten, který zkoumá myslsrdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale...
Zjevení 17:17...a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění...

Slova obsahující srdce: srdce (377) srdcem (106)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |