Srázy

Hledám varianty 'srázy' [ srázy (3) srázu (6) srázem (2) srázech (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 34:4...konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih od...
Jozue 10:40...jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil...
Jozue 12:8...podílů v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců,...
Jozue 18:18...ke kameni Rubenova syna Bohana, vede ke srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. Dále...
1. Samuel 13:18...směrem k Bet-choronu a třetí směrem k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný...
Píseň 2:14... v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej...
Jeremiáš 48:28...se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdící. Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše...
Ezechiel 25:9...všechny národy,' proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje chloubou země, hraničními městy Bet-ješimot,...
Ezechiel 38:20...lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách...
Matouš 8:32...stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat tehdy...
Marek 5:13... Asi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a...
Lukáš 8:33...člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se stalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |