Spravují

Hledám varianty 'spravují' [ spravují (2) spravuješ (2) spravuje (2) spravovat (5) spravoval (18) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 24:2...nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína,...
1. Samuel 9:17... to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k...
1. Královská 4:8...jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim...
1. Královská 4:9...Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon a Bet-cha-nan;...
1. Královská 4:10... Bet-šemeš, Elon a Bet-cha-nan; Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer;...
1. Královská 4:11...(který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfatspravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval...
1. Královská 4:12...spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludůvspravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod...
1. Královská 4:13...po Abel-mecholu a za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova...
1. Královská 4:14...měst s bronzovými závorami; Achinadab, syn Idůvspravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu...
1. Královská 4:15...(který měl za ženu Šalomounovu dceru Basematspravoval kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj...
1. Královská 4:16...spravoval kraj Neftalí; Baana, syn Chušajespravoval kraj Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachův,...
1. Královská 4:17...kraj Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachůvspravoval kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj...
1. Královská 4:18... spravoval kraj Isachar; Šimei, syn Elůvspravoval kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi...
1. Královská 4:19...Elův, spravoval kraj Benjamín; Geber, syn Urihospravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a...
2. Královská 15:5...bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní...
2. Letopisů 1:10...v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl:...
2. Letopisů 1:11... ale chtěl jsi moudrost a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto...
2. Letopisů 26:21...z domu Hospodinova. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní...
Job 36:31...jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve...
Žalmy 9:9... Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je útočištěm utlačených,...
Žalmy 67:5...štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla národy, Bože, slaví, oslavují...
Žalmy 112:5...soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v...
Matouš 4:21...bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého...
Marek 1:19...Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce...
Lukáš 3:1...roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho...
Skutky 8:27... Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma...
Skutky 24:10...Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí...
1. Timoteus 3:1...víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, zájem o krásnou práci. Správce však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |