Spravedlnosti

Hledám varianty 'spravedlnosti' [ spravedlností (26) spravedlnosti (101) spravedlnost (160) ]. Nalezeno 275 veršù.
Genesis 15:6...tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž ...
Genesis 18:19...rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co...
Genesis 30:21...Úcta. Potom porodila dceru a dala jméno DínaSpravedlnost. Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a...
Deuteronomium 6:25...života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě...
Deuteronomium 9:4...tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu zemi...
Deuteronomium 9:5...tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do...
Deuteronomium 9:6... ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a...
Deuteronomium 16:20...a podvrací i rozhodnutí spravedlivých. Usilujspravedlnost, o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš...
Deuteronomium 24:13...plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj...
Deuteronomium 33:21... V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O...
1. Samuel 26:23...přijde. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou,...
2. Samuel 8:15...kraloval nad celým Izraelem a zjednával právospravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl...
2. Samuel 22:21... vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:25...se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty, Pane, s...
1. Královská 8:32...abys ospravedlnil a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a...
1. Královská 10:9... a tak učinil králem, abys zjednával právospravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a...
1. Letopisů 18:14...kraloval nad celým Izraelem a zjednával právospravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl...
2. Letopisů 6:23...abys ospravedlnil a odplatil mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a...
2. Letopisů 9:8... učinil jejich králem, abys zjednával právospravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a...
Job 8:3...Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud...
Job 22:3...Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně, co z...
Job 29:14...vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem...
Job 35:8...vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným...
Job 36:17... Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soudspravedlnost se zmocňují! Pozor, se nedáš zlákat...
Job 37:23...v moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé...
Job 40:8... budu se ptát a ty poučíš: Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl bez...
Žalmy 4:2... Žalm Davidův. Odpověz na volání, Bože,  spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade...
Žalmy 5:9...chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej!...
Žalmy 7:18...padne mu jeho násilí! Hospodina budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu jménu zahraji - on je...
Žalmy 11:7...vichru budou pít! Hospodin je spravedlivýspravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej! Pro...
Žalmy 18:21... vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
Žalmy 18:25...se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty,...
Žalmy 19:10...navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší,...
Žalmy 22:32... o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí,...
Žalmy 23:3...vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít...
Žalmy 24:5...falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnáníspravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na...
Žalmy 25:9...a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své....
Žalmy 31:2... Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš...
Žalmy 33:5...slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvaléSpravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem!...
Žalmy 35:24...obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, ...
Žalmy 35:27...ti, kdo se proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, prozpěvují zvesela, navždy...
Žalmy 35:28...pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro...
Žalmy 36:7...dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka...
Žalmy 36:11... Svou lásku rozestři na ty, kdo znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné. nešlape po mně noha...
Žalmy 37:6...cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední...
Žalmy 40:10... v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš,...
Žalmy 40:11...jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem...
Žalmy 45:7...Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a...
Žalmy 45:8... žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh,...
Žalmy 48:11...do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnosti - hora Sion se veselí! Jen jásají...
Žalmy 50:6... kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on...
Žalmy 51:16... Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři rty, ústa zvěstují...
Žalmy 51:21...znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu...
Žalmy 69:28... Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni...
Žalmy 71:2... Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své,...
Žalmy 71:15... chválit budu víc a víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - nevím...
Žalmy 71:16...Přistoupím s chválou Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnost, Pane, připomínat chci! Učils , Bože, od...
Žalmy 71:19... o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíš -...
Žalmy 71:24... kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se styděli ti,...
Žalmy 72:1...Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid...
Žalmy 72:3... hory přinesou lidu blahobyt, pahorky  spravedlnost skýtají. chudé v tvém lidu král obhájí,...
Žalmy 85:11...sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu setkajíspravedlnost a pokoj se políbí. Pravda ze země vyraší,...
Žalmy 85:12...a pokoj se políbí. Pravda ze země vyrašíspravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím...
Žalmy 85:14...sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodíSpravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím!...
Žalmy 88:13...Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? však, Hospodine, k...
Žalmy 89:15... silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právospravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost...
Žalmy 89:17...smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi...
Žalmy 97:2... zajásá! Hustý mrak jej obklopuje, právospravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamen...
Žalmy 97:6...před Pánem země veškeré. Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba...
Žalmy 98:2...vítězství. Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se...
Žalmy 99:4...miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právospravedlnost v Jákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha...
Žalmy 103:6...žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá. Své...
Žalmy 103:17...odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu...
Žalmy 106:31... a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za spravedlnost po všechna pokolení, navěky. Při vodách Meriby...
Žalmy 111:3...přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné zázraky,...
Žalmy 112:3...poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo...
Žalmy 112:9...pád. Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá....
Žalmy 118:19... smrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je...
Žalmy 119:40...tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá láska...
Žalmy 119:121...tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právemspravedlností řídím se, nevydej těm, kdo vydírají ! ...
Žalmy 119:123... Oči mi slábnou, tvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem...
Žalmy 119:142...jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. ...
Žalmy 132:9... společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro Davida,...
Žalmy 143:1...popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebník, nevoď na soud -...
Žalmy 143:11... Obživ , Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž ...
Žalmy 145:7... hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti zpívají: "Hospodin je milostivý a soucitný...
Přísloví 1:3...hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozumspravedlnost, právo a poctivost, jak předat prostoduchým...
Přísloví 2:9...práva, ochraňuje cestu spravedlivých svýchSpravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti -...
Přísloví 8:20... výnosy nad stříbro nejčistší. Stezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své...
Přísloví 11:5...neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtíSpravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost...
Přísloví 11:6...cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemuSpravedlnost zachrání poctivé, vlastní lačnost lapí...
Přísloví 11:18... Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu...
Přísloví 11:19...dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalouSpravedlnost jistě k životu vede, honba za špatností ale ke...
Přísloví 12:28...je pro člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn...
Přísloví 13:6...prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puchSpravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost....
Přísloví 14:34...co skrývá nitro tupců, též vyjde najevoSpravedlnost povznáší národ, hřích je národům k ostudě....
Přísloví 15:9... Cesta darebáka se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku;...
Přísloví 16:8...nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím. Člověk přemítá...
Přísloví 16:12... Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to spravedlnost, co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí,...
Přísloví 21:3... srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to raději než oběti....
Přísloví 21:7... Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž odmítli. Cesta podvodníka je klikatá,...
Přísloví 21:21...poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jdespravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu....
Přísloví 25:5...ukáže ryzí kov. Když od krále odloučí darebákaspravedlností se zpevní jeho trůn. Před králem se nedělej...
Přísloví 28:5... kdo Zákon dodržují, se staví proti nimSpravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina...
Přísloví 29:4...otci radost, přítel nevěstek však mrhá majetekSpravedlností král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten...
Kazatel 3:16...viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo. Pomyslel jsem si: Spravedlivého i zlého...
Kazatel 5:7...utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právospravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce...
Kazatel 7:15...jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností. Nebývej...
Izaiáš 1:17...jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi...
Izaiáš 1:21...stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právospravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro...
Izaiáš 1:26...jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město spravedlnosti, Věrné město. Sion tehdy bude vykoupen právem...
Izaiáš 1:27... Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní spravedlností. Zkáza však přijde na vzpurné a hříšné,...
Izaiáš 5:7...je judský lid. Očekával právo, a hle - bezprávíspravedlnost, a hle - úpění! Běda vám, kdo skupujete dům za...
Izaiáš 5:16...ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou pást jako na vlastních loukách...
Izaiáš 9:6...království, aby je ustanovil a upevnil právemspravedlností od toho dne navěky. Horlivost Hospodina...
Izaiáš 10:22...pozůstatek se navrátí. Záhuba je rozhodnutaspravedlnost přijde jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se...
Izaiáš 11:5...svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude...
Izaiáš 16:5...usedne soudce, jenž bude věrně hledat právospravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově pýše, o...
Izaiáš 26:9...tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost lumpovi,...
Izaiáš 26:10... Když se však prokazuje vlídnost lumpovispravedlnosti se neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví,...
Izaiáš 28:17... Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši...
Izaiáš 32:16... Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mír,...
Izaiáš 32:17...a domovem spravedlnosti bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a...
Izaiáš 33:5...je vznešený - bydlí v nebesích, právemspravedlností Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé...
Izaiáš 42:21...otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale...
Izaiáš 45:8...všechno působím. Nebesa, sešlete shůry rosu,  spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, země, spása...
Izaiáš 45:13...nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám....
Izaiáš 45:24... "Jen v Hospodinu," budou o mně říkat, "je spravedlnost a síla!" Všichni, kdo proti němu zuřili,...
Izaiáš 46:12...naplním. Slyšte , vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení: Svou spravedlnost jsem...
Izaiáš 46:13...zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení: Svou spravedlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se...
Izaiáš 51:1...v bolestech! Poslouchejte , kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu...
Izaiáš 51:5...totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne.  spravedlnost blíží se, spása je na cestě, paže...
Izaiáš 51:6...jako komáři. spása ale trvá navěky a  spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte , znalci...
Izaiáš 51:7...nikdy neskončí. Poslouchejte , znalci spravedlnosti, lide, který v srdci učení: Vůbec se...
Izaiáš 51:8...tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni.  spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je ...
Izaiáš 54:14...zakoušet pokoj a blahobyt. Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít,...
Izaiáš 56:1...spravedlivě - vždyť spása je blízko,  spravedlnost zjeví se! Blaze člověku, který tak jedná,...
Izaiáš 57:12... přestala jsi mít v úctě? sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. ...
Izaiáš 58:8...vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost bude předcházet a Hospodinova sláva tvé...
Izaiáš 59:4...lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po spravedlnosti, nezastává se věrnosti. Doufají v nicotu,...
Izaiáš 59:9...je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnost! Čekáme na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale...
Izaiáš 59:14...naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnánospravedlnost zůstala kdesi daleko; pravda ulicemi klopýtá,...
Izaiáš 59:16... Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se posílil. Jako pancířem se oblékl...
Izaiáš 59:17...se posílil. Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty...
Izaiáš 60:17...správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi nebude slyšet o násilí, o...
Izaiáš 61:3...chvály místo skleslosti. Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich...
Izaiáš 61:10...velebí, neboť oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil jako ženicha s věncem ozdobným,...
Izaiáš 61:11...svému semeni, tak Panovník Hospodin vzklíčit spravedlnosti a chvále před všemi národy. Kvůli Sionu...
Izaiáš 62:1...mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk a jeho spása nevzplane...
Izaiáš 62:2...nevzplane jako pochodeň. Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš...
Izaiáš 63:1...kráčí vpřed v ohromné síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, , mocný k vítězství! Proč jsou...
Izaiáš 64:5...Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry , jež krvácí. Všichni vadneme jako...
Jeremiáš 4:2...a víc nebloudil! Kéž bys v pravdě, souduspravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si...
Jeremiáš 5:28...jsou a otylí. Předhánějí se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva sirotků neprosazují, nehájí...
Jeremiáš 9:23... Hospodin prokazuji milosrdenství, právospravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví...
Jeremiáš 12:1... spravedlivý jsi, kdykoli si ti stěžuji; o  spravedlnosti chci ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná...
Jeremiáš 22:13..." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní patra, ale bezprávím;...
Jeremiáš 23:5...jako moudrý král a nastolí v zemi právospravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude...
Jeremiáš 23:6...je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy ...
Jeremiáš 31:23...znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen...
Jeremiáš 33:15...spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právospravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém...
Jeremiáš 33:16... A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu...
Pláč 3:59... křivdy, Hospodine, viděl jsi, pomoz mispravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na ...
Ezechiel 3:20... Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví, položím mu do cesty...
Ezechiel 14:14...tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 14:20...vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 18:20...viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema...
Ezechiel 18:24...a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví a provádět...
Ezechiel 18:26...svém jednání? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli...
Ezechiel 33:12...krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od...
Ezechiel 33:13...‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé...
Ezechiel 33:18...svém jednání! Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít....
Ezechiel 34:16... ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin...
Ezechiel 45:9...Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se právemspravedlností a přestaňte odírat můj lid, praví Panovník...
Daniel 4:24...ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl...
Daniel 9:7...a všem obyvatelům země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám všem z Judy,...
Daniel 9:18...nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš!...
Daniel 9:24...konec hříchu, aby očištěna byla nepravostspravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké...
Daniel 12:3...budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohéspravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky! Ty...
Ozeáš 2:21...Zasnoubím si navěky, zasnoubím si právemspravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si ...
Ozeáš 10:12...a Efraima poženu: Juda bude orat a Jákob vláčetSpravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící...
Amos 5:7...uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v pelyněkspravedlnost k zemi srážíte. Ten, který stvořil Plejády a...
Amos 5:24...na loutny! se valí právo jako mocná řekaspravedlnost jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi...
Amos 6:12...jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo jásáte radostí nad...
Micheáš 3:8... jsem však naplněn mocí, Duchem Hospodinovýmspravedlností a smělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru...
Micheáš 7:9.... Vyvede znovu na světlo a spatřím jeho spravedlnost. to uvidí můj nepřítel, hanba ho přikryje -...
Sofoniáš 2:3...pokorní země, kteří se jeho právem řídíteSpravedlnost hledejte, hledejte pokoru - snad se skryjete v...
Malachiáš 3:3...stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí...
Malachiáš 3:20...Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a...
Matouš 3:15...odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn...
Matouš 5:6...za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným,...
Matouš 5:10...nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám...
Matouš 5:20...považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců...
Matouš 6:33... Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost...
Matouš 12:18...oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas...
Matouš 12:20...a doutnající knot neuhasí, dokud nedovede spravedlnost k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů...
Matouš 21:32...před vámi. Když k vám Jan přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a...
Matouš 23:23...ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákonaspravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli...
Lukáš 1:75...abychom beze strachu sloužili jemu ve svatostispravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života....
Lukáš 7:29...jeho posluchači, i výběrčí daní, uznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít Janovým křtem. Ale...
Lukáš 11:42...desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se...
Lukáš 18:9...některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství:...
Jan 16:8...k vám. přijde, odhalí světu, v čem je hříchspravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve...
Jan 16:10... že nevěří ve mnespravedlnost, že jdu k Otci a neuvidíte; a soud, že...
Skutky 10:35...každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům...
Skutky 13:10...synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé...
Skutky 24:25...ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvilspravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu,...
Skutky 28:4...člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl...
Římanům 1:17...Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak...
Římanům 3:5...vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh (lidsky řečeno)...
Římanům 3:21...hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují - Boží...
Římanům 3:22... kterou Zákon i Proroci dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke...
Římanům 3:25...věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul...
Římanům 3:26...prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a...
Římanům 4:3..."Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z...
Římanům 4:5...Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť i David blahoslaví...
Římanům 4:6...i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny...
Římanům 4:9... že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl...
Římanům 4:11...před ! Znamení obřízky pak přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře před obřezáním. Je...
Římanům 4:13... nebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé...
Římanům 4:22...dokáže i splnit, a právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno...
Římanům 5:17...spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného,...
Římanům 5:21...tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána,...
Římanům 6:13...vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích nebude vaším pánem, protože nejste...
Římanům 6:16... hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky...
Římanům 6:18...byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu...
Římanům 6:19...nepravosti, tak teď vydávejte své údy do služby spravedlnosti k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli...
Římanům 6:20... Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho všeho, za co se teď...
Římanům 8:10...sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil...
Římanům 9:30...Gomora!" Co na to řekneme? Že pohané, kteříspravedlnost neusilovali, dosáhli spravedlnosti, a to...
Římanům 9:31... Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč?...
Římanům 10:3...Boha, jenže v nevědomosti. Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost,...
Římanům 10:5...Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který...
Římanům 10:6..."Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci:...
Římanům 10:10...z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo...
Římanům 14:17...království přece nejde o jídlo a pití, alespravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto...
1. Korintským 1:30... který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. A proto, jak je...
2. Korintským 3:9...vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti slávu nesrovnatelně větší! To, co tehdy...
2. Korintským 5:21...kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jako jeho spolupracovníci vás však také...
2. Korintským 6:7...lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se...
2. Korintským 6:14...se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s...
2. Korintským 9:9...přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k...
2. Korintským 9:10...a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k...
2. Korintským 11:15...když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží....
Galatským 2:21...sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně...
Galatským 3:6...je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost". Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou...
Galatským 3:21...Zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze Zákona. Písmo ale...
Galatským 5:5...odpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši...
Efeským 4:24...člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý...
Efeským 5:9... neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotěspravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí...
Efeským 6:14...přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje...
Filipským 1:11...dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři,...
Filipským 3:6... co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro ...
Filipským 3:9...abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která...
1. Timoteus 6:11...Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost....
2. Timoteus 2:22...dílo. Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo...
2. Timoteus 3:16...nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a...
2. Timoteus 4:8... víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten...
Židům 1:8..."Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a...
Židům 1:9... žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh,...
Židům 5:13... Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro...
Židům 7:2... Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také král Sálemu, což znamená...
Židům 11:7...jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Vírou Abraham poslechl Boží...
Židům 11:33... Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům,...
Židům 12:11... později však těm, kdo prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto "dodejte síly ochabujícím...
Jakub 1:20...k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přecespravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu...
Jakub 2:23..."Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele. Vidíte?...
Jakub 3:18... Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi?...
1. Petr 2:24...hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece...
1. Petr 3:14...horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. "Nemějte strach z toho, čím...
2. Petr 1:1... kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista: Milost...
2. Petr 2:5...svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil. Města...
2. Petr 2:21...na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého...
2. Petr 3:13... my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a...
Zjevení 22:11... se dál špiní. Spravedlivý dál koná spravedlnost a svatý se dál posvěcuje." "Hle, přijdu...

Slova obsahující spravedlnosti: nespravedlnosti (1) spravedlnosti (101)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |