Spravedlivě

Hledám varianty 'spravedlivě' [ spravedlivě ]. Nalezeno 40 veršù.
Deuteronomium 1:16..."Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi člověkem a jeho druhem...
2. Samuel 23:3...Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit...
1. Královská 3:6...velikou přízeň, neboť žil před tebou věrněspravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou...
Žalmy 9:9... aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě....
Žalmy 15:2...na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým...
Žalmy 72:2...spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou...
Žalmy 96:13...přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!" ...
Žalmy 98:9...Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě! ...
Žalmy 106:3...vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, svému...
Žalmy 112:5...člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy otřesen,...
Přísloví 16:31...špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký...
Přísloví 31:9... a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých! Znamenitá žena -...
Kazatel 8:14... zatímco zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto, žijí...
Izaiáš 56:1... Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť spása je blízko, spravedlnost...
Izaiáš 58:2... cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak ...
Jeremiáš 10:24...své kroky neřídí. Trestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém rozhněvání, nezdrtíš. Vylij...
Jeremiáš 21:12...praví Hospodin, dome Davidův: Ráno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného zachraňujte z rukou utlačitele....
Jeremiáš 22:3...branami. Tak praví Hospodin: Jednejte poctivěspravedlivě! Zachraňujte okrádaného z rukou utlačitele!...
Jeremiáš 22:15...otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivěspravedlivě, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a...
Ezechiel 18:5... Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivěspravedlivě: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám...
Ezechiel 18:19...viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivěspravedlivě, dodržoval pravidla a plnil je, takový jistě...
Ezechiel 18:21...dodržovat všechna pravidla a jednat poctivěspravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné...
Ezechiel 18:22...dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy?...
Ezechiel 18:27...odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivěspravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se...
Ezechiel 33:14...od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivěspravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy,...
Ezechiel 33:16... mu nebudou připomínány. Jednal poctivěspravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají:...
Ezechiel 33:19...odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivěspravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je...
Daniel 9:16...a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města...
Micheáš 6:8...je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v...
Zachariáš 8:8...budou mým lidem a budu jejich Bohem věrněspravedlivě. Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, je...
Lukáš 16:15...jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené,...
Skutky 17:31... aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu...
Koloským 4:1...nikomu. Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi....
1. Tesalonickým 2:10... že jsme s vámi věřícími jednali zbožněspravedlivě a bezúhonně. Víte, že jsme se k jednomu každému...
Titus 2:12...žádostí a žili na tomto světě rozvážněspravedlivě a zbožně, v očekávání požehnané naděje -...
1. Petr 2:23... nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž,...
1. Jan 2:29...je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás...
1. Jan 3:7... Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo...
1. Jan 3:10...se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je to...
Zjevení 19:11...na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně,...

Slova obsahující spravedlivě: nespravedlivě (1) spravedlivě (40) spravedlivější (4) spravedlivějšího (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |