Spravedliví

Hledám varianty 'spravedliví' [ spravedlivými (2) spravedlivým (17) spravedlivých (32) spravedlivý (104) spravedlivou (6) spravedliví (29) spravedlivému (5) spravedlivém (1) spravedlivého (44) spravedlivé (41) spravedlivá (3) ]. Nalezeno 268 veršù.
Genesis 6:9...je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil...
Genesis 7:1...totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi...
Genesis 18:23...blíž a řekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát...
Genesis 18:24...spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli...
Genesis 18:25...věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako ničemný - to bys...
Genesis 18:26...řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham...
Genesis 18:28...prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé...
Genesis 20:4...nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíšspravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'?...
Numeri 23:10... kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to...
Deuteronomium 4:8...A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes...
Deuteronomium 16:18...kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď nestranný a...
Deuteronomium 16:19...zaslepuje i oči moudrých a podvrací i rozhodnutí spravedlivých. Usiluj o spravedlnost, o skutečnou...
Deuteronomium 32:4...jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný! Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení...
1. Samuel 12:7...před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal:...
1. Královská 8:32...označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu jeho...
2. Královská 10:9...se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému...
2. Letopisů 6:23...odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu za jeho...
2. Letopisů 12:6...i král se tehdy pokořili a řekli: "Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto...
Ezdráš 9:15...a nepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli....
Nehemiáš 9:8...jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u...
Nehemiáš 9:13...nimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidlaspravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim...
Nehemiáš 9:33...lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to...
Job 12:4...k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hlespravedlivý a poctivý!' Spokojený člověk pohrdá neštěstím:...
Job 17:9... nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se...
Job 22:19...blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad...
Job 27:17...prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršilspravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm...
Job 32:1...Jobovi odpovídat, protože se stále považoval za spravedlivého. Avšak Elihu, syn Barachela Buzského z rodu...
Job 34:17...ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad MocnéhoSpravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi řekne: ‚Jsi...
Job 35:7...rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl...
Žalmy 4:6...nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte....
Žalmy 5:13...tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako pancířem. ...
Žalmy 7:10...úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemnýchspravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš...
Žalmy 7:12...je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se...
Žalmy 9:5... neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohany,...
Žalmy 11:3...na upřímné! Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin je v chrámu své svatosti,...
Žalmy 11:5...prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledemSpravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí...
Žalmy 11:7... z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho...
Žalmy 17:1... Modlitba Davidova. Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni moji...
Žalmy 32:11...láska obklopí. Radujte se v Hospodinu, jásejtespravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní! Veselte...
Žalmy 33:1...prozpěvujte, všichni upřímní! Veselte sespravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv!...
Žalmy 34:16...a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům se...
Žalmy 34:18... aby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech...
Žalmy 34:20... sklíčené v duchu zachrání! Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí. On střeží...
Žalmy 34:22...Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni. Hospodin vykoupí svoje...
Žalmy 37:16... ten jejich luk se rozláme! Lepší je málo, co  spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů...
Žalmy 37:17...spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámányspravedlivým je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny...
Žalmy 37:21...pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platitspravedlivý však soucit a rozdává. Požehnaní od Boha...
Žalmy 37:25...starý, nikdy jsem ale nezažil, že by byl opuštěn spravedlivý a jeho potomci že by žebrali. Stále soucit a...
Žalmy 37:29...budou zachováni, potomci ničemů však vymizíSpravedliví ale obdrží zemi a budou v bydlet navždycky....
Žalmy 37:30...obdrží zemi a budou v bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý...
Žalmy 37:32...nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin...
Žalmy 37:39...nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení. Hospodin je...
Žalmy 45:5...slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy,...
Žalmy 51:6...se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu ...
Žalmy 52:8...domova uchvátí, ze země živých vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to uvidí, nakonec se ti zasmějí:...
Žalmy 64:11...budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšletSpravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho...
Žalmy 69:29...nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni! sám jsem ubohý, trpím...
Žalmy 72:7...liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt, dokud měsíc nezmizí....
Žalmy 75:3...tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na se budou...
Žalmy 75:11...budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekámspravedlivý své rohy pozvedá!" Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 92:13... o zkáze bídáků, kteří napadají, uslyšímSpravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu...
Žalmy 94:15...svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou...
Žalmy 94:21...Ti, kteří proti právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují nevinné!...
Žalmy 112:4...obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivýmspravedlivý je, milostivý a soucitný! Dobře je člověku,...
Žalmy 112:6...spravuje. Takový nebude nikdy otřesenspravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá...
Žalmy 116:5... život zachraň mi!" Milostivý je Hospodinspravedlivý, ano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání...
Žalmy 118:15...Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně...
Žalmy 118:20...Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji,...
Žalmy 119:7...nebudu. Chválit budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet...
Žalmy 119:62...na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ctí, jsem přítelem, těm...
Žalmy 119:75...uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi ...
Žalmy 119:106...cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen,...
Žalmy 119:137...proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem!  Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. ...
Žalmy 119:138...jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil námspravedlivá jsou a zcela pravdivá. se zalykám samým...
Žalmy 119:144... tvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych...
Žalmy 119:160...obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I když bezdůvodně...
Žalmy 119:164...Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný...
Žalmy 119:172...Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá,...
Žalmy 125:3... tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli k...
Žalmy 129:4...moje záda oráči orali dlouhými brázdamiSpravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých!...
Žalmy 140:14...hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít...
Žalmy 141:5...zločinci - ani neokusím jejich lahůdky!  spravedlivý třeba i bije, jen jsem napomínán přítelem,...
Žalmy 142:8...z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy  spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm...
Žalmy 145:17... abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je...
Přísloví 2:8... Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých. Spravedlnosti a právu tenkrát...
Přísloví 2:20...by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých kéž bys vytrval! Poctiví přece budou obývat...
Přísloví 3:33... Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná. Pro posměvače Hospodin...
Přísloví 4:18...darebáctví živí, opájejí se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, se...
Přísloví 8:8...se darebáctví oškliví. Všechny výroky jsou spravedlivé, křivého, zvráceného v nich není nic. Chápavému...
Přísloví 9:9... Poděl se s moudrým a ještě zmoudří, pouč spravedlivého a bude znalejší. Klíčem k moudrosti je úcta k...
Přísloví 10:11...kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí. Nenávist...
Přísloví 10:20...neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí....
Přísloví 10:21...ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní...
Přísloví 10:24...v moudrosti. Obavy darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých se naplní. Když přejde vichr, je s darebákem...
Přísloví 10:25...naplní. Když přejde vichr, je s darebákem konecspravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v zubech,...
Přísloví 10:28... roky darebáků však budou zkráceny. Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč...
Přísloví 10:30...je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubouSpravedlivý nebude navěky sražen, ničemové však na zemi...
Přísloví 10:31... ničemové však na zemi věčně nebudou. Ústa spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznut....
Přísloví 10:32...moudrost, proradný jazyk bude vyříznut. Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen...
Přísloví 11:8...něj složené, spoléhání na jeho sílu se rozplyneSpravedlivý bude z trápení vysvobozen, na jeho místě se...
Přísloví 11:9...octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližnímspravedlivé zachrání jejich vědění. Když se spravedlivým...
Přísloví 11:10... spravedlivé zachrání jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost, když hynou darebáci,...
Přísloví 11:21...potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na sviňském rypáku...
Přísloví 11:23...rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí darebáků zbude...
Přísloví 11:28...dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový padnespravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov,...
Přísloví 11:30...vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše...
Přísloví 11:31... a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci!...
Přísloví 12:3... Darebáctví nikomu jistotu neposkytne, kořen spravedlivých však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou...
Přísloví 12:5...je ale jako kostižer. Úmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřné. Slova darebáků...
Přísloví 12:7...řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více...
Přísloví 12:10... než tvářit se důležitě a nemít na chlebaSpravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je ale...
Přísloví 12:12...vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi...
Přísloví 12:13...plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastíspravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně...
Přísloví 12:21...v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radostiSpravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí....
Přísloví 12:26...tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátíSpravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale...
Přísloví 13:5...pecivála, pracovitý člověk však jenom pokveteSpravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří...
Přísloví 13:9...výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha...
Přísloví 13:21...s tupci, ztroskotá. Hříšníky stíhá neštěstíspravedlivým je štěstí odměnou. Dobrý člověk zanechá...
Přísloví 13:25...své dítě, zavčas je trestá, kdo je milujeSpravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o...
Přísloví 14:19... Zlí lidé se pokloní dobrým, darebáci u bran spravedlivého. Chuďas je na obtíž i svému příteli, boháče...
Přísloví 14:32...Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je jeho poctivost. V srdci rozumného spočívá...
Přísloví 15:6...otce, chytrý je ten, kdo na domluvy. Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou...
Přísloví 15:28...boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků chrlí...
Přísloví 15:29... Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých ale vyslyší. Zářivý pohled rozveselí srdce,...
Přísloví 16:13...- vždyť je to spravedlnost, co drží trůnSpravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví...
Přísloví 18:10...příliš neliší. Hospodinovo jméno je pevnou věžíspravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. Majetek bohatého je...
Přísloví 20:7...kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledalSpravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho...
Přísloví 21:12... když vzdělávají moudrého, dojde poznáníSpravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi...
Přísloví 21:18...a vína nebude bohatý. Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne podvodník....
Přísloví 21:26...práce nevoní. Celý den jenom toužebně toužíspravedlivý však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost je oběť...
Přísloví 23:24... rovněž tak moudrost, kázeň, rozumnost. Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého důvod k...
Přísloví 24:15... tvá naděje nezklame! Nečíhej, ničemo, u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho příbytku!...
Přísloví 24:16... neodvažuj se škodit jeho příbytkuSpravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné...
Přísloví 25:26...daleké. Zakalený je pramen, studna zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být...
Přísloví 28:1... Darebáci prchají, i když je nikdo nehoníspravedliví jsou smělí jako lvi. Když je v zemi bezpráví,...
Přísloví 28:12... rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci navrch,...
Přísloví 28:28... každý se ukrývá, když na přijde záhubaspravedlivých přibývá. Z často káraného se stane zatvrzelý...
Přísloví 29:2...když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých lid se raduje, když vládnou darebáci, národ...
Přísloví 29:6...jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchuspravedlivý je plný radostného smíchu. Spravedlivý zájem...
Přísloví 29:7...hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchuSpravedlivý zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce...
Přísloví 29:16...ostuda. Když přibývá darebáků, hříchu přibýváspravedliví však spatří jejich pád. Vychovávej syna, a ...
Přísloví 29:27...naklonit, soudcem všech lidí je však HospodinSpravedlivým se hnusí, kdo křivdy páchají, darebákům se...
Kazatel 3:17... namísto spravedlnosti zlo. Pomyslel jsem siSpravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas...
Kazatel 7:15... Za dnů své marnosti jsem viděl všechnoSpravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho...
Kazatel 7:16...žije dlouho i se svou špatností. Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď...
Kazatel 7:20...než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil. Nestarej se o...
Kazatel 8:14...Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco...
Kazatel 9:1...tom všem v srdci uvažoval, dospěl jsem k tomutoSpravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých rukou...
Kazatel 9:2... co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejněSpravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobré i zlé, čisté i...
Izaiáš 3:10... Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda...
Izaiáš 5:23...nápojů, kteří za úplatek ospravedlní darebákaspravedlivým právo odepřou! Proto jako oheň polyká strniště...
Izaiáš 11:4...zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyšíSpravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo...
Izaiáš 24:16... Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda...
Izaiáš 26:2... jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Člověka s pevným...
Izaiáš 26:7...nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohých. Cesta spravedlivého je poctivá, stezku spravedlivého vyrovnáš. Na...
Izaiáš 32:1...Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá! Každý z nich...
Izaiáš 41:10...Bůh. Posilním a podpořím, podepřu svou spravedlivou pravicí. Hle, jak ostudně budou zahanbeni...
Izaiáš 45:21...jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh neníspravedlivý Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mne!...
Izaiáš 53:11...utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme...
Izaiáš 57:1...bude právě takový, jen toho bude ještě víc!"  Spravedliví umírají a nikomu to nevadí; zbožní lidé navždy...
Izaiáš 58:2...a neopouští zákony svého Boha, tak žádajíspravedlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! Říkají:...
Izaiáš 60:21...truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni jsou výhonek, jenž...
Jeremiáš 11:20... nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou...
Jeremiáš 12:1...a nepřežije ani jeden z nich." Hospodinespravedlivý jsi, kdykoli si ti stěžuji; o spravedlnosti...
Jeremiáš 20:12...nezapomenutelná potupa. Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím...
Jeremiáš 23:5...dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a...
Jeremiáš 33:15...a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a...
Jeremiáš 51:10...se rozroste." "Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal...
Ezechiel 3:20...své viny, ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat...
Ezechiel 3:21...volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on hřešit přestane -...
Ezechiel 13:22...jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli je netrápím, a protože...
Ezechiel 18:5...Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě: Nehoduje v...
Ezechiel 18:9...a věrně dodržuje zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 18:20...otcovy viny a otec neponese viny synovySpravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi...
Ezechiel 18:24...se od svých cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema...
Ezechiel 18:26...vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví,...
Ezechiel 21:8...Vytasím svůj meč z pochvy a vyhladím z tebe spravedlivé i ničemné. Chci vyhladit spravedlivé i ničemné,...
Ezechiel 21:9...z tebe spravedlivé i ničemné. Chci vyhladit spravedlivé i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy...
Ezechiel 23:45...souložili s těmi zvrhlicemi Oholou a OholíbouSpravedliví soudci je ale odsoudí jako cizoložnice a...
Ezechiel 33:12...Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání....
Ezechiel 33:13... moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na...
Ezechiel 33:18...oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání! Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví,...
Daniel 4:34... Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král...
Daniel 9:14...na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale...
Ozeáš 14:10... pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cestyspravedliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na nich...
Micheáš 6:5...stalo od Šitimu po Gilgal, abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám před Hospodina předstoupit,...
Abakuk 1:4...se zdá být bezmocný a právo nelze prosaditSpravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací....
Abakuk 2:4...se. Hle - kdo je nadutý, nemá poctivou dušiSpravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je...
Sofoniáš 3:5... když znásilňují Zákon. Hospodin je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez...
Zachariáš 9:9...jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přicházíspravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku,...
Malachiáš 3:18...který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím,...
Matouš 1:19...je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl...
Matouš 5:45...vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když...
Matouš 9:13...milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci...
Matouš 10:41...proroka, dostane odplatu proroka. Kdo přijímá spravedlivého jakožto spravedlivého, dostane odplatu...
Matouš 13:17... že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí prorocispravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli a...
Matouš 13:43...do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubůSpravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako...
Matouš 13:49...dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a...
Matouš 20:4...tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V poledne a kolem třetí...
Matouš 23:28...všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a...
Matouš 23:29... stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců,...
Matouš 23:35...je od města k městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve spravedlivého...
Matouš 25:37...ve vězení a přišli jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a...
Matouš 25:46...pro .' Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." Když Ježíš domluvil...
Matouš 27:19...mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní...
Marek 2:17...zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a farizeové...
Marek 6:20...Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho...
Lukáš 1:6...se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech Hospodinových...
Lukáš 1:17...srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid." "Podle...
Lukáš 2:25...byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch...
Lukáš 5:32... ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci...
Lukáš 14:14...odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých." Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu:...
Lukáš 15:7... který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." "Kdyby nějaká...
Lukáš 20:20... Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli...
Lukáš 23:41...Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého...
Lukáš 23:47... vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!" Všichni v zástupu, který se sešel k ...
Lukáš 23:50...a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrýspravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím...
Jan 5:30...dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho,...
Jan 7:24...celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z Jeruzalémských začali...
Jan 17:25...dal, neboť jsi miloval před stvořením světaSpravedlivý Otče, svět nezná, ale znám. Tihle...
Skutky 3:14...Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatéhospravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali...
Skutky 7:52...Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a zavraždili....
Skutky 10:22... Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Korneliusspravedlivý a bohabojný muž, který dobrou pověst u...
Skutky 22:14... vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi...
Skutky 24:15... kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Proto se snažím, abych měl...
Římanům 1:17...Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží...
Římanům 2:5...hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků"...
Římanům 2:13... budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní....
Římanům 3:8...o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v...
Římanům 3:10...poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh...
Římanům 3:26...svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. Kde je...
Římanům 4:2...praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale...
Římanům 5:7...době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo...
Římanům 5:18...lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a...
Římanům 5:19... tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo,...
Římanům 7:12...zabil. Zákon je ovšem svatý, přikázání je svatéspravedlivé a dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V...
Římanům 8:4...hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo...
Galatským 3:11...nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru,...
Filipským 4:8...Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtiléspravedlivé, čisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li...
2. Tesalonickým 1:5... která snášíte. To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království...
2. Tesalonickým 1:6...Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením,...
1. Timoteus 1:9... Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na...
2. Timoteus 4:8... kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s...
Titus 1:8... ale pohostinný, milovník dobra, rozvážnýspravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se pevně držet...
Titus 3:5...našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám...
Židům 2:2...každý přestupek a každou neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom...
Židům 10:38...přijde Ten, který přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše...
Židům 11:4...Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože...
Židům 12:23...v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové...
Jakub 5:6...se ke dni porážky! Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil. Bratři, buďte trpěliví do...
Jakub 5:16...za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Eliáš byl člověk jako my, a...
1. Petr 3:12...a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova...
1. Petr 3:18...za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby...
1. Petr 4:18...čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?"...
2. Petr 2:7...budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch...
2. Petr 2:8...chováním těch zvrhlíků, vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co...
1. Jan 1:9... Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrnýspravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé...
1. Jan 2:1... máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen...
1. Jan 2:29...se stydět, přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se...
1. Jan 3:7...nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z...
1. Jan 3:12...jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí...
Zjevení 15:3...předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucíspravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by ...
Zjevení 15:4...národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se...
Zjevení 16:5...v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a kterýs byl, že jsi...
Zjevení 16:7... Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivéspravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo...
Zjevení 19:2...Vítězství, sláva i moc našemu Bohu! Pravdivéspravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou...
Zjevení 19:8...oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm,...
Zjevení 22:11... škodí dál, a kdo je špinavý, se dál špiníSpravedlivý dál koná spravedlnost a svatý se dál...

Slova obsahující spravedliví: nespravedliví (2) spravedliví (29)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |