Správně

Hledám varianty 'správně' [ správně ]. Nalezeny 24 verše.
Numeri 27:7...Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi...
Numeri 36:5...Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin ohledně Celofchadových dcer přikazuje...
Soudců 12:6...ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch...
1. Královská 18:24... ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl: "Anosprávně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš...
2. Letopisů 31:20...Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobřesprávně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si...
Přísloví 12:15...k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv...
Kazatel 7:29...došel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může...
Izaiáš 64:4...čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil...
Ezechiel 18:8...a nevymáhá úroky, odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje ...
Amos 3:10...na ten zmatek, na to vykořisťování! Jednat správně jsou neschopní, praví Hospodin. To, co hromadí ve...
Matouš 15:7...zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je...
Marek 7:6...odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem...
Marek 7:35... pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více...
Lukáš 7:43...že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se...
Lukáš 10:28...' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš...
Lukáš 10:42... Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě...
Lukáš 20:21... Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží...
Jan 8:48...že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý,"...
Skutky 28:25... Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k...
Římanům 8:26...v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás....
2. Korintským 13:7...úspěch - budu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece...
2. Timoteus 2:15...dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se světským tlachům,...
Židům 13:18... neboť se za všech okolností snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosím o modlitby, abych se k vám...
Jakub 4:17... Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy, boháči - plačte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |