Správné

Hledám varianty 'správné' [ správný (3) správnému (2) správného (2) správné (57) správná (4) ]. Nalezeno 68 veršù.
Exodus 15:26...Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna...
Leviticus 26:4...přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu...
Deuteronomium 6:18...která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do ...
Deuteronomium 12:8...tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do...
Deuteronomium 12:25... když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na...
Deuteronomium 12:28...Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobrésprávné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy,...
Deuteronomium 13:19... a čiň, co je v očích Hospodina, tvého Bohasprávné. Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si...
Deuteronomium 21:9... neboť uděláš, co je v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a...
Jozue 9:25...rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobrésprávné." Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z...
2. Samuel 3:19... co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do...
2. Samuel 15:3...kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se žádného vyslyšení...
1. Královská 8:36... svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem,...
1. Královská 11:33...se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ustanovení a pravidla, jako to dělal...
1. Královská 11:38...po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako to...
1. Královská 14:8...celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels...
1. Královská 15:5... David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil od žádného...
1. Královská 15:11... Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země...
1. Královská 22:43...a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid...
2. Královská 10:30...řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem...
2. Královská 12:3...kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid...
2. Královská 14:3...z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil...
2. Královská 15:3...Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Královská 15:34...jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš....
2. Královská 16:2...let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby...
2. Královská 18:3...Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil...
2. Královská 20:3...srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě ani...
2. Královská 22:2...z Boskatu. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a...
2. Letopisů 6:27... svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem,...
2. Letopisů 14:1...země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha. Odstranil...
2. Letopisů 20:32...a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se...
2. Letopisů 24:2...Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny...
2. Letopisů 25:2...z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl království...
2. Letopisů 26:4...Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Letopisů 27:2...jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš...
2. Letopisů 28:1...let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby...
2. Letopisů 29:2...Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním...
2. Letopisů 34:2...jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se...
Nehemiáš 5:9...Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před...
Job 32:11...jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z...
Job 34:4...umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje:...
Žalmy 102:14... vždyť je čas mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad...
Přísloví 14:12...ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při...
Přísloví 16:25... celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí...
Přísloví 21:2... kam chce. Člověk všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje...
Kazatel 5:17...A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném...
Kazatel 8:6... moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že...
Izaiáš 38:3...srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal...
Jeremiáš 26:14...rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobrésprávné, ale vězte, že když zabijete, uvalíte na sebe i...
Jeremiáš 34:15...pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu -...
Daniel 4:34...a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří...
Matouš 15:26...klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona...
Matouš 22:17... kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich...
Marek 7:27... a tak řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však...
Marek 12:14...to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?"...
Lukáš 12:57...je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s...
Lukáš 20:22...nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich...
Skutky 4:19...jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme...
Skutky 6:2...shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a...
Římanům 1:28...vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a...
Římanům 2:18...a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce...
Efeským 6:1...Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné. "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se...
Filipským 1:10...vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní do Kristova dne a...
2. Tesalonickým 1:3... musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále...
1. Timoteus 2:3...život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby...
1. Timoteus 4:6...služebník Krista Ježíše, odkojený slovy vírysprávného učení, které sis osvojil. Světské babské báje...
Titus 2:7...i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost, mluv...
Titus 3:8... se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi....
Titus 3:14... Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli...

Slova obsahující správné: nesprávné (1) správné (57) správného (2) správnému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |