Správce

Hledám varianty 'správce' [ správcům (4) správců (3) správcové (7) správci (19) správcem (26) správce (46) ]. Nalezeny 103 verše.
Genesis 39:4...jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl....
Genesis 41:40...nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým...
Genesis 41:41..." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji  správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj...
Genesis 41:43...před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: "...
Genesis 42:6...zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu...
Genesis 43:16... Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče...
Genesis 43:19...osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane,...
Genesis 44:1...a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen...
Genesis 44:4... Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je...
Genesis 47:6...mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého...
Exodus 18:21...kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Oni ...
Exodus 18:25...celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Ti...
Numeri 11:16...sedmdesát mužů, které znáš jako stařešinysprávce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam...
Deuteronomium 1:15...muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti a za...
Deuteronomium 16:18... , si pro každý svůj kmen ustanovte soudcesprávce. Ti soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj...
Deuteronomium 20:5...vás a vám vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam...
Deuteronomium 20:8...snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí?...
Deuteronomium 20:9...bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela...
Deuteronomium 29:9...- vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinovésprávcové, všichni izraelští muži, vaše děti a ženy i...
Deuteronomium 31:28...ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před...
Jozue 1:10...je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte...
Jozue 3:2...tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy...
Jozue 8:33...synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešinysprávci a soudci stál po obou stranách Truhly před...
Jozue 23:2...Izrael s jeho stařešiny, náčelníky, soudcisprávci a řekl jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami...
Jozue 24:1... Svolal izraelské stařešiny, náčelníky, soudcesprávce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke...
Soudců 9:30...se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k...
1. Královská 4:5...byli kněžími; Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem;...
1. Královská 4:6...Nátanův, byl královým důvěrníkem; Achišar byl správcem paláce; Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracím....
1. Královská 4:7...pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v...
1. Královská 5:7...stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdcůSprávcové se střídali po měsíci v zásobování krále...
1. Královská 16:9... Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcysprávce tirského paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a...
1. Královská 18:3...velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiášesprávce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když...
2. Královská 10:5...ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města se stařešiny a vychovateli...
2. Královská 10:22...roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten jim rozdal roucha. Nakonec do Baalova...
2. Královská 18:17...Ezechiášovi svého vrchního velitele, nejvyššího správce a nejvyššího komořího s mocným vojskem. Vytáhli a...
2. Královská 18:18...k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a...
2. Královská 18:37...Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a...
2. Královská 19:2...zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámuSprávce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze,...
2. Královská 23:8...bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou do města, stála vlevo)....
2. Královská 25:22...Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanovasprávcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni...
2. Královská 25:23...uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy - Išmael, syn Netaniášův,...
1. Letopisů 27:1...otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkamisprávců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech...
1. Letopisů 28:1...oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stoveksprávce všeho majetku a stád krále i jeho synů spolu s...
2. Letopisů 8:10... vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také faraonovu...
2. Letopisů 26:11...oddílech, sečtených kancléřem Jehielemsprávcem Maasejášem pod velením Chananiáše, jednoho z...
2. Letopisů 28:7...bojovník Zichri zabil králova syna Maasejášesprávce paláce Azrikama i králova pobočníka Elkánu. Synové...
2. Letopisů 31:13...bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále Ezechiášesprávce Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr...
2. Letopisů 34:8...Boží chrám, pověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem města Maasejášem a kancléřem Joachem, synem...
2. Letopisů 35:8... kněží i levity: Chilkiáš, Zachariáš a Jechielsprávcové Božího chrámu, věnovali kněžím 2 600...
Ezdráš 5:14...a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a slož je v...
Ezdráš 6:7...se! Nerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují Boží dům na...
Ezdráš 7:25...moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za...
Ezdráš 10:14... se sem v určený čas dostaví se stařešinysprávci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv...
Nehemiáš 3:9... Vedle nich opravoval Refajáš, syn Churůvsprávce poloviny jeruzalémského okresu. Vedle nich...
Nehemiáš 3:12...opravoval se svými dcerami Šalum, syn Lochešůvsprávce poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu...
Nehemiáš 3:14... Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabůvsprávce okresu Bet-kerem. Když ji vystavěl, osadil vrata,...
Nehemiáš 3:15...bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozehosprávce okresu Micpa. Když ji postavil a zastřešil, osadil...
Nehemiáš 3:16... Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukůvsprávce poloviny okresu Bet-cur; skončil naproti Davidovu...
Nehemiáš 3:17...vedle něj opravoval za svůj okres Chašabiášsprávce poloviny okresu Keíla; za nimi opravovali jejich...
Nehemiáš 3:18...jejich bratři vedení Binuim, synem Chenadadovýmsprávcem poloviny okresu Keíla. Vedle něj Ezer, syn Ješuúv,...
Nehemiáš 3:19...okresu Keíla. Vedle něj Ezer, syn Ješuúvsprávce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici...
Nehemiáš 11:11...syna Sádokova, syna Merajotova, syna Achitubovasprávce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících...
Ester 3:9...se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do...
Ester 8:2...ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem Hamanova majetku. Ester pak znovu promluvila před...
Ester 9:3...provincií, satrapové, místodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na padl strach z...
Žalmy 105:21...propustit z okovů, vládce národů dal mu svoboduSprávcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho...
Izaiáš 22:15...Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovisprávci paláce Šebnovi: Co tu pohledáváš? Co myslíš, že tu...
Izaiáš 36:3... u silnice k Valchářovu poli, vyšel k němu správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a...
Izaiáš 36:22...Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a...
Izaiáš 37:2...a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domuSprávce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze,...
Izaiáš 60:17...přinesu ti bronz a místo kamení železo. Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost...
Jeremiáš 20:1...kněz Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat...
Jeremiáš 40:5... syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo...
Jeremiáš 40:7...jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova, zemským správcem a že mu svěřil muže, ženy a děti ze zemské chudiny...
Jeremiáš 40:11...král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova....
Jeremiáš 41:2...Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i...
Jeremiáš 41:18... syna Achikamova, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé...
Jeremiáš 51:23... tebou drtím oráče i spřežení, tebou drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím...
Jeremiáš 51:28...němu do boje, krále Médie a jejich hejtmanysprávce všech zemí, které ovládli! Země se třese, svíjí se...
Jeremiáš 51:57..."Opiji jejich velmože i mudrce, jejich hejtmanysprávce i hrdiny. Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví...
Daniel 2:48...zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech...
Zachariáš 3:7...a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti...
Matouš 20:8...i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od...
Lukáš 2:2...sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do...
Lukáš 12:42...Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby...
Lukáš 16:1..."Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem....
Lukáš 16:3...účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustí?...
Lukáš 16:8...' A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých...
Jan 2:8... řekl jim: "Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby." A tak to udělali. Jakmile vrchní správce...
Jan 2:9...svatby." A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a...
Skutky 7:10...králem, milost a moudrost, takže ho ustanovil správcem Egypta i celého svého domu. Potom přišel na celou...
Skutky 16:20...je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé...
Skutky 16:35...uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali městští správci biřice se vzkazem: "Propusť ty lidi!" Žalářník tedy...
Skutky 16:36..."Propusť ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi řekl: "Správci vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte ven a...
Skutky 16:38...nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští občané, polekali...
Skutky 20:28...vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev,...
1. Korintským 4:1... Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno -...
1. Korintským 4:2...služebníky a za správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným. Co o...
Galatským 4:2...do času určeného otcem zůstává pod poručníkysprávci. Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto...
Filipským 1:1...v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky: Milost vám a pokoj od Boha, našeho...
1. Timoteus 3:2...chce spravovat církev, zájem o krásnou práciSprávce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý,...
Titus 1:7...nebo vzpouru. Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec,...
1. Petr 4:10...dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, jsou...

Slova obsahující správce: správce (46) správcem (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |