Spoutaly

Hledám varianty 'spoutaly' [ spoutat (7) spoutány (1) spoutáni (4) spoután (6) spoutaly (1) spoutali (8) spoutala (2) spoutal (7) spoutají (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 42:24... vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy obilím,...
Soudců 15:10...nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal...
Soudců 15:12... co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme  spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že...
Soudců 15:13...Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho spoutali...
Soudců 16:5...jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemocispoutat a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů...
Soudců 16:6... v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali...
Soudců 16:7...spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby  spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl...
Soudců 16:8...tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj...
Soudců 16:10...mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými...
Soudců 16:11...mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily,...
Soudců 16:12...každý jiný." Dalila pak vzala nové provazyspoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni...
Soudců 16:13... říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na...
Soudců 16:21...mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet...
2. Samuel 3:34..."Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A...
2. Královská 25:7...očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli očispoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu....
2. Letopisů 33:11...Menašeho zajali. Vrazili mu do nosu hákspoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam...
2. Letopisů 36:6...proti němu babylonský král Nabukadnezarspoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu....
Job 36:8...posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy...
Job 36:13...srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj...
Přísloví 8:29...když vytryskly. Byla jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly! Základy země když...
Izaiáš 22:3...z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte ,...
Jeremiáš 39:7...judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl očispoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu....
Jeremiáš 52:11... Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl očispoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu, kde...
Ozeáš 10:10...budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich dvojí hřích. Efraim býval povolná...
Matouš 14:3...něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatklspoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra...
Matouš 27:2...a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřítSpoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru...
Marek 5:4...nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a...
Marek 6:17...totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknoutspoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli...
Jan 18:12...a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatklispoutali. Přivedli ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž...
Skutky 9:14...A teď i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl:...
Skutky 12:6...Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojákyspoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení....
Skutky 21:11...Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou...
Skutky 21:33...Pavla bít. Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal....
Skutky 22:29...dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho...
Skutky 28:20...a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali...
2. Petr 2:4... když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |