Spousta

Hledám varianty 'spousta' [ spousty (4) spoustu (34) spoustou (9) spoustě (1) spoustami (1) spousta (23) ]. Nalezen 71 verš.
Exodus 8:10... dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao...
Exodus 10:14...se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také ...
Exodus 15:19...vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře...
Numeri 32:4...vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost,...
Deuteronomium 28:38... pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky. I když...
Jozue 22:8... se stříbrem a zlatem, s bronzem a železem a se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte se o kořist svých...
1. Samuel 17:25...Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský...
1. Samuel 30:16... že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera do...
2. Samuel 3:22...se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou kořisti. Abner tehdy nebyl u Davida v Hebronu,...
2. Samuel 12:2... jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou...
2. Královská 3:20...přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci...
2. Královská 21:6...vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu...
1. Letopisů 22:3...kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány....
1. Letopisů 22:4...(Sidonští a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun...
2. Letopisů 14:12...a jeho táborem. Judští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla...
2. Letopisů 14:14...kořisti. Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcí, koz a velbloudů. Potom se vrátili do...
2. Letopisů 18:2...Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koz a telat. Potom ho začal podněcovat k...
2. Letopisů 20:2...bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsou...
2. Letopisů 25:13... Pobili v nich na 3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad...
2. Letopisů 28:8...svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl...
2. Letopisů 32:4...prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i potok...
2. Letopisů 32:7...se ani se nelekejte asyrského krále ani  spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s...
2. Letopisů 33:6...vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit...
Job 11:2...Naámský mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu...
Job 27:14... jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti...
Žalmy 29:3...slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův...
Žalmy 37:16...je málo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým...
Žalmy 69:5...nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavěSpousta je těch, kteří chtějí zničit, obviňují ...
Žalmy 104:20... kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostíspoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy...
Přísloví 13:7... Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný  spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát...
Přísloví 22:1...je však vítězství. Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a...
Kazatel 5:1... Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím...
Kazatel 5:6...Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je...
Kazatel 6:3...Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě nezakusil štěstí a nakonec...
Kazatel 7:29...stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí...
Kazatel 10:1...mrtvými mouchami, trocha nerozumu přebije spoustu moudrosti. Moudrý srdce na pravém místě, hlupák...
Píseň 8:7...plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl...
Izaiáš 33:23...viklá, plachty svěšeny; jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní! Nikdo tam...
Izaiáš 47:9...o děti. Všechno to na tebe přijde v plnostispoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve...
Izaiáš 57:10...posly vyslala, sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V...
Jeremiáš 40:12...Gedaliášem do Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoce. Jochanan, syn Kareachův, a také...
Ezechiel 23:42...jsi nakladla můj olej a kadidla. Bývala tam spousta lidí, hluk a zábava. K nejrůznější holotě...
Ezechiel 38:13...se zlatem, pobral stáda i majetek a pobral spoustu kořisti?' Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni...
Ezechiel 47:9... zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v...
Ozeáš 8:14...svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich města oheň - ten jim...
Amos 8:3...obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin. Všude spousta rozházených mrtvol! Všude ticho." Slyšte, vy, kdo...
Matouš 28:12...shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli...
Marek 3:7...se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje...
Marek 3:8... jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli...
Marek 7:13... kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte ...
Marek 9:14...Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují....
Lukáš 5:29...svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich...
Lukáš 6:17... kde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z celého Judska, z Jeruzaléma i z přímořského...
Lukáš 7:11...Naim doprovázen množstvím svých učedníkůspoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně,...
Lukáš 7:12...syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k ...
Lukáš 9:37...den sestoupili z hory, vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře,...
Lukáš 10:40...jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe...
Lukáš 12:19...a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij,...
Lukáš 23:9...se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam...
Jan 5:3... u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi...
Jan 11:47... "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme, všichni v něj uvěří!...
Skutky 2:6...na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel...
Skutky 5:37...Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile...
Skutky 11:26... Strávili v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé...
Skutky 21:36...kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když měl být Pavel...
Skutky 22:28... Velitel mu řekl: " jsem získal občanství za spoustu peněz!" " jsem se tak narodil," odpověděl...
Titus 1:10...zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými,...
Jakub 1:21...před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínuspoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo,...
1. Jan 2:18...jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina....
1. Jan 4:1...zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího...
2. Jan 1:7... a tak podle něj žijte. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v...

Slova obsahující spousta: spousta (23) spoustami (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |