Spolu

Hledám varianty 'spolu' [ spolu ]. Nalezeno 250 veršù.
Genesis 11:3...v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni."...
Genesis 11:31...Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když...
Genesis 13:6...stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli...
Genesis 21:10...i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi...
Genesis 21:27...ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze...
Genesis 22:6...Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj...
Genesis 22:8... můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam...
Genesis 22:19...se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po...
Genesis 36:7...majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich...
Genesis 37:19...dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít....
Genesis 40:7... Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak...
Genesis 42:5...zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad....
Genesis 44:2...pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu...
Genesis 50:22...s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl...
Exodus 9:14...můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno,...
Exodus 18:3...ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom,...
Exodus 19:24...opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí...
Exodus 24:2... oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu...
Exodus 25:39...také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata...
Exodus 29:3...do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a...
Exodus 29:25...z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před...
Exodus 29:41...vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to...
Exodus 33:1...promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dálSpolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země,...
Exodus 36:1...umí vymýšlet plány. tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil...
Exodus 36:2..." A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil...
Exodus 37:24...sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata...
Leviticus 3:4...i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na...
Leviticus 3:5... Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni,...
Leviticus 3:10...i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 3:15...i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 4:9...i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při...
Leviticus 7:4...na slabinách, a jaterní lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 7:12...Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti,  spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky...
Leviticus 8:28...vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť...
Leviticus 9:4...oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž...
Leviticus 9:14...omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal...
Leviticus 10:15... Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli...
Leviticus 14:20... Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad...
Leviticus 14:31...jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem...
Leviticus 19:19...jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím...
Leviticus 20:14...si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte!...
Leviticus 23:18...a dva berany - to bude zápalná oběť HospodinuSpolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou obětí...
Leviticus 23:20...roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne...
Leviticus 25:50...ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sámSpolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje...
Numeri 3:4...před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a...
Numeri 6:17...Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť...
Numeri 8:8... Tak budou očištěni. vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak...
Numeri 9:7...ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte,...
Numeri 15:24...jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a...
Numeri 16:2...Abirama, syny Eliabovy, a Óna, syna Peletova, a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži...
Numeri 16:10... stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si...
Numeri 18:1... Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za...
Numeri 20:8...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůlspolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich...
Numeri 20:10...rozkazu vzal hůl, která byla před HospodinemSpolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim:...
Numeri 22:22...zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila...
Numeri 25:14...smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to...
Numeri 31:26...Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď...
Deuteronomium 5:14...přistěhovalec ve tvých branách si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že...
Deuteronomium 22:10...plody vinice. Neorej volem a oslem zapřaženými spolu. Neoblékej si látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a...
Deuteronomium 26:11...Hospodina, svého Boha, pokloníš se před nímSpolu s levitou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze...
Deuteronomium 30:2...se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší,...
Jozue 1:2... můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaňspolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou...
Jozue 7:6...truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach...
Jozue 8:10...uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lidspolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji....
Jozue 8:33...kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a...
Soudců 1:21...v Jeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli...
Soudců 10:18...se v Micpě. Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci,...
Soudců 19:6...jídla, než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím,...
Růt 1:19...jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal...
1. Samuel 6:11...zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny...
1. Samuel 20:11..." vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu,...
1. Samuel 23:18... Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v...
2. Samuel 8:10...nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a...
2. Samuel 17:27...do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby Amoncůspolu s Machirem, synem Amiela z Lo-debaru, a s Barzilajem...
2. Samuel 21:7... syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v...
1. Královská 3:17...žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i...
1. Královská 5:32...kvádrů. Šalomounovi kameníci je otesávali spolu s kameníky od Chírama a z Gebalu. Tak tedy bylo...
1. Královská 15:19... sídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti...
1. Královská 20:20...za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na...
1. Královská 22:50... Achaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na lodích i služebníci."...
2. Královská 2:6...a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili...
2. Královská 2:11...žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý...
2. Královská 3:9...Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě...
2. Královská 3:12...Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale...
2. Královská 8:28...dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu přiženilSpolu s Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému...
2. Královská 9:25...pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním...
2. Královská 10:16...sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil tam...
2. Královská 11:2...zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v ložnici. Díky...
2. Královská 11:19... Vzal setníky, palácovou gardu i strážespolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu...
2. Královská 24:15...ti nejchudší z lidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s...
1. Letopisů 1:12... Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). Kanaán zplodil svého prvorozeného...
1. Letopisů 9:23...je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u...
1. Letopisů 15:18...bratrů, synů Merariho, Etana, syna Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše,...
1. Letopisů 16:38...každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom,...
1. Letopisů 18:10...nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a...
1. Letopisů 23:2...syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. Nechal spočítat levity od...
1. Letopisů 24:3...kněžství proto vykonávali Eleazar a ItamarSpolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze...
1. Letopisů 25:7...(Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě,...
1. Letopisů 25:8...rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky. Výsledky losování: první: Josef z Asafova...
1. Letopisů 27:32...Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcemSpolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti...
1. Letopisů 28:1... správce všeho majetku a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do...
2. Letopisů 8:18...námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s Šalomounovými služebníky vydali do Ofiru. Přivezli...
2. Letopisů 9:18...zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po...
2. Letopisů 12:15...jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího...
2. Letopisů 16:3... sídlícímu v Damašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti...
2. Letopisů 20:1...straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi...
2. Letopisů 20:5...opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před...
2. Letopisů 21:11... Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzalémaspolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto...
2. Letopisů 22:5...domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem, Achabovým synem Joramem, do...
2. Letopisů 22:11...zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy...
2. Letopisů 23:20...nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i vůdce liduspolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:12...Hospodinova chrámu najímali kameníky, tesaře spolu s kováři železa i bronzu, aby opravovali Hospodinův...
2. Letopisů 30:25...kněží a celé judské shromáždění se radovalo spolu s kněžími a levity, se všemi příchozími z Izraele i...
2. Letopisů 34:9...Izraelců, kteří je přinášeli do Božího chrámu spolu s Judou, Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro...
2. Letopisů 36:10...ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a...
Ezdráš 1:4...podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v...
Ezdráš 7:16...přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš kdekoli v babylonské...
Ezdráš 8:16... Jariba, Elnatana, Nátana, Zachariáše a Mešulama spolu s učeným Jojaribem a Elnátanem a poslal jsem je za...
Nehemiáš 4:1...celým srdcem. Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s Araby, Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené...
Nehemiáš 6:7...tom všem určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se...
Ester 2:6... syna Kišova z pokolení Benjamínova. Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským...
Ester 5:12...krále nikoho, jenom ! Dokonce jsem k  spolu s králem pozván i na zítra! Jenže to všechno je mi na...
Ester 9:29...potomky nevymizí. Tuto druhou listinu psala spolu s Židem Mordechajem také královna Ester, dcera...
Job 9:22...je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle dopadne,...
Job 17:16...zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský mu na to...
Job 20:11...síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v ústech sladce, i když...
Job 30:7...země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křovíspolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno...
Job 34:4... Rozhodněme sami, co je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi...
Žalmy 31:14...pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života! ale,...
Žalmy 34:4...radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze...
Žalmy 55:15...mně, můj přítel a můj spřízněnec! Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by...
Žalmy 62:10... lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic!...
Žalmy 64:11... že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního...
Žalmy 71:10...nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehujíspolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho -...
Žalmy 83:6...aby se zapomnělo na jméno Izrael! Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili: tábor...
Žalmy 83:7... do smlouvy proti tobě vstoupili: tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s Moábci, Gebal i Amon...
Žalmy 83:8...Izmaelity, Hagrité spolu s Moábci, Gebal i Amon spolu s Amalekovci, Filištíni spolu s Týrskými, dokonce...
Žalmy 85:11... v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí. Pravda ze...
Žalmy 106:5... s tvým národem se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako naši...
Žalmy 133:1...je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po...
Žalmy 148:12... všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! všichni chválí jméno...
Přísloví 8:12...nic žádoucího se vůbec nerovná! , Moudrostspolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám...
Kazatel 4:11...osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo...
Kazatel 4:12...se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne! Lepší je...
Píseň 5:6... můj milý však zmizel, odešel - duše opustila spolu s ním! Hledala jsem ho, ale nenašla, volala jsem ho,...
Izaiáš 1:18...právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak...
Izaiáš 1:31...koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl...
Izaiáš 11:6... leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice...
Izaiáš 11:14...západ, na filištínské svahy, národy na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amonci...
Izaiáš 34:7...krveprolití. Padnou s nimi i buvoli, býčci spolu se statnými tury. Jejich zem celá nasákne krví,...
Izaiáš 41:19...a také olivy. Pustinu osadím cypřiši a jilmy spolu s jedlemi, to všichni vidí a poznají, to uváží...
Izaiáš 43:26...nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. ...
Izaiáš 45:8... země, spása vyraší, spravedlnost vzklíčí spolu s ! Hospodin jsem to vytvořil. Běda tomu, kdo se...
Izaiáš 45:20... Shromážděte se a přijďte, uprchlíci z národůspolu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se...
Izaiáš 45:21... Jen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo to kdysi...
Izaiáš 46:2...si nosili, jsou obtížena k padnutí. Hroutí sespolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do...
Izaiáš 48:16... tam jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelský,...
Izaiáš 52:9...oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin...
Izaiáš 60:13... Sláva Libanonu k tobě zamíří, cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých...
Izaiáš 63:11...a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který jim vložil...
Izaiáš 65:25...domluví, je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada...
Izaiáš 66:10... kdo ji milujete, jásejte! Radujte se, radujte spolu s , všichni, kdo jste nad truchlili! Budete sát...
Izaiáš 66:17...jedí maso prasat, krys a jiné havěti, zahynou spolu s ním, praví Hospodin. však znám jejich skutky i...
Jeremiáš 6:12...dožili své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poli a ženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí...
Jeremiáš 12:14...vlasti. A pokud jde o dům Judy, ten vykořením spolu s nimi. Poté, co je vykořením, se ale nad nimi znovu...
Jeremiáš 24:1...judského krále Jekoniáše, syna Joakimovaspolu s judskými velmoži, tesaři a kováři z Jeruzaléma a...
Jeremiáš 27:20... když judského krále Jekoniáše, syna Joakimovaspolu s veškerou judskou a jeruzalémskou šlechtou odvlekl z...
Jeremiáš 31:13...se tehdy vesele roztančí a mládenci i starci spolu s . Jejich truchlení v radost proměním, utěším je a...
Jeremiáš 32:11...kupní list s podmínkami a ustanoveními vzalspolu s jeho nezapečetěným opisem jsem ho předal Baruchovi,...
Jeremiáš 46:9...do boje - Habešané i Libyjci třímající štíty spolu s Lydijci vyzbrojenými luky. Bude to den Hospodina,...
Jeremiáš 50:4...tom čase, praví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny Judy; budou přicházet v pláči a budou hledat...
Jeremiáš 50:33...Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni spolu se syny Judy. Všichni jejich uchvatitelé je drží v...
Ezechiel 1:21... když se vznášely nad zemí, vznášela se i kola spolu s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života....
Ezechiel 3:13...jedno o druhé, a rachot kol, jež se vznášela spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se zmocnil a vzal ...
Ezechiel 25:10...Bet-ješimot, Baal-meon a Kiriatajim. Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu, takže po...
Ezechiel 26:20...hluboko v podsvětí mezi pradávnými troskami spolu s těmi, kdo klesli do jámy. Nebudeš obydleno,...
Ezechiel 30:5...i lid spojenecké země, ti všichni padnou mečem spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci...
Ezechiel 32:18...dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami....
Ezechiel 32:30...do jámy. Budou tam všichni severní vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou...
Ezechiel 38:20...havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí...
Ezechiel 39:14... Muži k tomu určení budou stále procházet zemíspolu s ostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi,...
Ezechiel 47:22...děti. Ti pro vás budou jako rodilí IzraelciSpolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na...
Daniel 2:43... že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. Za dnů těch...
Daniel 11:6...ani on nezůstane u moci. V těch dnech totiž bude spolu se svou družinou i se svým otcem a ochráncem zrazena....
Ozeáš 5:5... Efraim, se v hříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem...
Amos 1:15... Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Moáb...
Amos 2:3...jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Juda...
Sofoniáš 1:3...nebeské ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví...
Zachariáš 11:9...ztratilo, je ztraceno; a ty zbývající se spolu třeba požerou!" Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a...
Malachiáš 3:16...- pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a...
Matouš 13:30...mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve...
Matouš 16:8..." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba? Copak...
Matouš 27:38...s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁLSpolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici...
Marek 2:15...a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho doměspolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí...
Marek 4:10...Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním, se ho spolu s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno...
Marek 9:50...slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu...
Marek 15:7...na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali...
Marek 15:27...s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho...
Marek 15:41...a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel...
Marek 16:14... Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce,...
Lukáš 1:58...prokázal své veliké milosrdenství, radovali se spolu s . Osmého dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu...
Lukáš 5:9...ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem...
Lukáš 8:7...nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré země,...
Lukáš 17:35...jeden bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde,...
Lukáš 20:5...Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak...
Lukáš 20:14...' Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!'...
Lukáš 22:17... vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud...
Jan 2:12...a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde...
Jan 6:43...může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže...
Jan 19:24...beze švů, odshora dolů utkaná vcelku, řekli si spolu: "Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne." Když...
Jan 20:3...z hrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedlspolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi...
Jan 21:2... synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou...
Skutky 1:22... kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa...
Skutky 2:1...apoštolům. Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký...
Skutky 3:4...vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás."...
Skutky 5:12...mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný...
Skutky 13:26... synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé...
Skutky 15:25...se svorně shodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro...
Skutky 15:35... Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii takéspolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po...
Skutky 15:39...do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kypr...
Skutky 21:12...pohanů." Když jsme to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s místními učedníky, nechodí do Jeruzaléma. "K...
Skutky 21:24...čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za , co je potřeba...
Skutky 21:26...zvířat a smilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do...
Skutky 23:15...nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ho přivede k vám,...
Skutky 25:23...přišli Agrippa a Bereniké s veškerou nádherouspolu s veliteli a význačnými muži města vstoupili do...
Skutky 28:20...jsem vás tedy, abychom se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději...
1. Korintským 1:10...Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni...
1. Korintským 3:9...odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle...
1. Korintským 6:7... a to před nevěřícími! vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte...
1. Korintským 7:5...na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli...
2. Korintským 1:21...něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh,...
2. Korintským 4:14...vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i násspolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje...
Galatským 5:26...Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Bratři, upadne-li někdo z vás do...
Efeským 2:3...v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme...
Efeským 2:5...Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste...
Efeským 2:6...i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostíSpolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu...
Efeským 3:18...Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka,...
Efeským 4:31... hněv, zuřivost, křik i urážky vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a...
Filipským 1:9...se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli...
Filipským 4:3... abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky...
Koloským 2:12...přirozenosti, o obřízku Kristovu. Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z...
Koloským 2:13... i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho tělaspolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten...
Koloským 4:9...se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem...
1. Tesalonickým 4:17...první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom ...
2. Tesalonickým 1:7... bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe...
2. Timoteus 2:22...a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé...
Židům 9:13...vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat...
1. Jan 1:3...vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s...
3. Jan 1:14...Mám totiž naději, že brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují přátelé....
Zjevení 17:12...mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc...

Slova obsahující spolu: pospolu (3) spolu (253) spolubojovníka (1) spolubojovníku (1) spoludědicové (2) spoludědičkám (1) spoluobčané (1) spolupracovníci (2) spolupracovník (1) spolupracovníka (3) spolupracovníku (1) spolupracovníky (2) spolupracují (1) spoluslužebník (1) spoluslužebníka (1) spoluslužebníků (1) spoluslužebníky (1) spolustarší (1) spolustolovníky (1) spoluúčastníci (1) spoluvězeň (2) spoluvězně (1) spoluviníkem (2) spoluvyvolená (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |