Spolehlivé

Hledám varianty 'spolehlivé' [ spolehlivých (1) spolehlivý (3) spolehliví (3) spolehlivé (5) spolehlivá (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 29:6...zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne...
Nehemiáš 13:13...Chanana, syna Zakurova, syna Mataniášova. Byli spolehliví lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly...
Žalmy 93:5...mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží,...
Žalmy 111:7...jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukamaspolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou...
Žalmy 119:151...se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsispolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o tvých...
Přísloví 13:17...nesmysly. Ničemný vyslanec upadne do neštěstíspolehlivý posel je jako lék. Bída a hanba tomu, kdo odmítá...
Přísloví 22:21...- je v nich poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni čekají:...
Izaiáš 8:2...kořist, chvatný lup)." Přizval jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze Uriáše a Zachariáše, syna...
Daniel 6:5...žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil...
Lukáš 1:4...znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal. Za dnů judského...
1. Korintským 11:19...i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. To, co probíhá na vašich shromážděních, není...
Titus 1:9... svatý a ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen...
Titus 2:10...a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele...
2. Petr 1:19...z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |