Společně

Hledám varianty 'společně' [ společně ]. Nalezeno 59 veršù.
Exodus 19:8...slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a...
Numeri 6:20...dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne HospodinuSpolečně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto...
Deuteronomium 29:14...smlouvu uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi...
Deuteronomium 33:5...stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře,...
Jozue 9:2... hivejský a jebusejský - sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé...
Jozue 11:5...ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli....
Růt 4:11...do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě,...
1. Samuel 9:26... se s tebou rozloučím." Saul tedy vstalspolečně se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji...
1. Samuel 20:41...a třikrát se poklonil. Políbili se navzájemspolečně plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu...
1. Samuel 31:6...zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnošspolečně s ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile...
2. Samuel 2:16...a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim,...
1. Královská 12:3...s celým shromážděním Izraele za Rechoboámemspolečně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev...
1. Královská 12:18... který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil...
1. Královská 20:1...Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti králi s koni a vozy, oblehl Samaří a...
1. Letopisů 6:18...nastupovali podle svého pořádku. Nastupovali společně se svými syny: Ze synů Kehatových: zpěvák Heman,...
1. Letopisů 10:6...Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že...
1. Letopisů 19:6...si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc talentů stříbra a najali...
2. Letopisů 6:41... Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože, ...
2. Letopisů 10:3...přišel s celým Izraelem za Rechoboámemspolečně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev...
2. Letopisů 10:18... který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil...
Nehemiáš 4:2... nesmírně je to rozhněvalo. Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a...
Job 2:11...ze Šuchu a Sofar z Naámy. Shodli se, že ho společně půjdou navštívit, aby ho politovali a potěšili....
Job 3:14...teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji společně s králi a velmoži, jejichž stavby jsou troskami...
Job 9:32...člověk jako , abych se mu postavil, abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník,...
Job 31:38... půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl bezplatně a mořil...
Žalmy 48:5...jim pevností! Králové totiž, když se spolčilispolečně k městu přitáhli. Když na pohlédli, zůstali...
Žalmy 132:8..."Povstaň, Hospodine, ke svému spočinutíspolečně s Truhlou síly tvé! Tví kněží jsou...
Izaiáš 9:20...Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka...
Izaiáš 11:7...budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si...
Izaiáš 19:23...do Asýrie; Egypťané s Asyřany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit...
Izaiáš 31:3... padne i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně budou zničeni! Toto mi řekl Hospodin: Jako lev...
Izaiáš 41:1...sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítěze...
Izaiáš 41:5...bojí se, končiny země třesou se. Shromáždili se společně, podporují se navzájem, jeden druhému říká: "Seber...
Izaiáš 43:9...mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo...
Izaiáš 45:16...Výrobci model odejdou s ostudou, všichni společně, s hanbou a potupou. Izraele však Hospodin...
Izaiáš 52:8..."Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volajíspolečně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se...
Jeremiáš 3:18...dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země na severu do země, kterou jsem dal za...
Jeremiáš 46:12...klopýtnou jedni přes druhé, padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin promluvil k proroku...
Jeremiáš 46:21...i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich běd, čas, kdy se s...
Pláč 2:8...nedal se. Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společně. Brány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil...
Ozeáš 4:3...je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo nestěžuje,...
Ozeáš 9:8...velkou nenávist. Prorok je Efraimovi strážným společně s Bohem svým, na všech cestách mu ale nastražili...
Amos 3:3...zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev,...
Sofoniáš 3:9...čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodinspolečně mu sloužili. Ti, kdo uctívají za habešskými...
Marek 15:31...se vysmívali i vrchní kněží se znalci PísmaSpolečně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit...
Jan 4:36...a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je pravdivé to...
Jan 7:32...uslyšeli, že zástup o něm vede takové řečispolečně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž,...
Jan 12:22...vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovispolečně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl:...
Jan 20:4...s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k...
Skutky 1:14... Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho...
Skutky 13:1...Černý, Lucius Kyrénský, Menachem, vychovaný společně s tetrarchou Herodem, a Saul. Jednou, když...
Skutky 19:29...Artemis!" Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy...
Římanům 8:22...dětí. Víme přece, že všechno stvoření dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my,...
1. Korintským 11:12...z muže, tak je zas muž skrze ženu - a všechno společně je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena...
2. Korintským 1:11...i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci...
Efeským 2:22...a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. ...
Filipským 1:27...slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia....
Filipským 3:17...ale došli, toho se držme. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle...
1. Tesalonickým 5:10...zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |