Společníky

Hledám varianty 'společníky' [ společníky (7) společníkům (2) společníků (1) společníku (1) společníkem (1) společníka (1) společník (4) společníci (6) ]. Nalezeny 23 verše.
Ezdráš 4:7...Bišlam s Mitredatem, Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán...
Ezdráš 4:17...kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich společníkům v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto...
Ezdráš 5:3...zaeufratského kraje, a Štar-boznaj se svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a...
Žalmy 45:8... Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z...
Žalmy 88:19...stran. Přátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana Ezrachejského...
Přísloví 28:24...prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo doufá v...
Přísloví 29:24... kdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví....
Izaiáš 1:23...se vodou zředilo. Tví vládcové jsou samozvancispolečníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim...
Lukáš 5:7...se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, jim jedou na pomoc. A když...
Lukáš 5:10...nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. Ježíš ale...
Skutky 13:13... uvěřil, ohromen Pánovým učením. Pavel a jeho společníci pak odpluli z Páfu a dorazili do Perge v...
Skutky 19:29...hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha. Pavel...
Skutky 20:34...těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě...
Skutky 22:9...Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale...
Skutky 22:11...jsem oslepen jasem toho světla, a tak moji společníci museli do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiáš,...
2. Korintským 8:23...velikou důvěru. Pokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v práci pro vás. Pokud jde o naše...
Galatským 2:3...obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se...
Galatským 2:9...milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a oni k...
Filemon 1:17... v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou...
Židům 1:9... Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi...
Židům 3:1...zkouškami. A proto, moji svatí bratřispolečníci v nebeském povolání, hleďte na apoštola a...
Židům 3:14...hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky - pokud si tu počáteční jistotu neochvějně...
Zjevení 1:9...přichází, ten Všemohoucí Jan, váš bratrspolečník v Ježíšově soužení, království a vytrvalosti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |