Společnému

Hledám varianty 'společnému' [ společný (1) společnou (1) společnému (1) společném (2) společného (8) společné (8) ]. Nalezen 21 verš.
2. Samuel 20:1... Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem!...
1. Královská 12:16... odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem!...
2. Letopisů 10:16...král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem!...
Žalmy 101:3...odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se...
Přísloví 1:14...naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osudspolečný měšec budem všichni mít!" Na cestu s nimi...
Přísloví 22:2...a zlato je být oblíben. Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí...
Přísloví 29:13...samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li...
Jeremiáš 41:1...patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v Micpě pak Išmael, syn Netaniášův, náhle...
Jan 12:6...chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do dávalo, si bral...
Jan 13:8...Petr. "Když neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr....
Skutky 2:44... Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem,...
Skutky 4:32...svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána...
1. Korintským 1:2... kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od Boha,...
1. Korintským 10:20...Bohu, ale démonům. A nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich...
1. Korintským 12:7...tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo...
1. Korintským 14:23...není pro nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích?...
2. Korintským 6:15...Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme...
Efeským 5:7...lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu...
Židům 10:25...k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se...
1. Jan 2:21...protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá,...
Juda 1:3...Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |