Spoléhám

Hledám varianty 'spoléhám' [ spoléhejte (1) spoléhej (4) spoléháte (3) spoléhat (11) spoléháš (9) spoléháme (3) spoléhám (16) spoléhali (4) spoléhal (10) spoléhají (4) spoléhá (10) ]. Nalezen 71 verš.
Deuteronomium 28:52...tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve všech tvých městech po celé zemi,...
2. Královská 18:5... Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými...
2. Královská 18:20...slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten...
2. Královská 18:22...všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten,...
2. Královská 18:24...hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem...
2. Královská 19:10...Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského...
2. Letopisů 14:10...přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine,...
Žalmy 7:2...pokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak ...
Žalmy 10:14...rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého...
Žalmy 13:6...nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu svou...
Žalmy 16:1... Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které...
Žalmy 21:8...přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé...
Žalmy 25:5...své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na...
Žalmy 27:3...i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit...
Žalmy 27:14...zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je HospodinSpoléhej na Hospodina, buď statečný a on posilní....
Žalmy 28:7...je síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci...
Žalmy 31:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvSpoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro...
Žalmy 37:3...uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnouSpoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v...
Žalmy 37:34...v jeho rukách, nedá ho odsoudit v jeho přiSpoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On povýší,...
Žalmy 39:8...ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můjspoléhal? Všechna naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze...
Žalmy 49:7... když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí svého...
Žalmy 52:9...na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštituSpoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze...
Žalmy 52:10...v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád. Chválit budu, Pane, navěky za...
Žalmy 62:9... v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidéspoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!...
Žalmy 71:1... záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej!  Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro...
Žalmy 71:5... Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můjspoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe opírám, ty...
Žalmy 91:2..."Jsi útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové...
Žalmy 112:7...zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce statečné, nemá strach, nakonec uvidí...
Žalmy 118:8... uvidím! Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než...
Žalmy 118:9...na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v...
Žalmy 119:43...naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnostispoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci,...
Žalmy 130:5...však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovaliSpoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově...
Žalmy 141:8... k tobě, Hospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň před pastí, kterou...
Žalmy 144:2... útočiště, záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává. Co je, Hospodine, člověk, že...
Žalmy 146:5...Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Bohaspoléhá! On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno...
Přísloví 22:19...tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v nich...
Přísloví 28:26...v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo...
Izaiáš 10:20...a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat...
Izaiáš 20:5... s holými zadky, k zostuzení Egypta. Ti, kdo spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšení...
Izaiáš 20:6...pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás...
Izaiáš 26:3...pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe. Doufejte v Hospodina vždycky, navěky -...
Izaiáš 26:13...krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však mrtví,...
Izaiáš 31:1...dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptěspoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a...
Izaiáš 36:5...slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten...
Izaiáš 36:7...všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten,...
Izaiáš 36:9...hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem...
Izaiáš 37:10...Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského...
Izaiáš 42:17...pro toto vše a neopustím je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky,...
Izaiáš 50:10... v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha  spoléhá. Ale vy všichni, kdo rozděláváte oheň a pořizujete...
Jeremiáš 5:17...dobude tvá opevněná města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi...
Jeremiáš 7:4...a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův chrám,...
Jeremiáš 7:8...věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit, cizoložit,...
Jeremiáš 7:14...domem, který se nazývá mým jménem a na který se spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcům...
Jeremiáš 17:5...navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se...
Jeremiáš 17:7... v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako...
Jeremiáš 39:18... Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 48:7...Přežijte jako křoví v pustině!' Protože spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt....
Jeremiáš 49:4...Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrnáSpoléháš na své poklady, prý: ‚Kdo by napadal?' Hle,...
Ezechiel 33:13...spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho...
Ezechiel 33:26... proléváte krev, a ještě chcete vládnout zemiSpoléháte se na svůj meč, pácháte ohavnost, kdekdo przní...
Ozeáš 10:13...jste zlo, živili jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na vlastní cestu a na množství svých hrdinů,...
Micheáš 3:11...za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není...
Matouš 27:43...Izraele, teď sleze z kříže, a uvěříme v něj!  Spoléhal na Boha, tak ho teď vysvobodí, jestli o něj...
Lukáš 11:22...přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti...
Lukáš 18:9... najde na zemi víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali...
Římanům 2:17...skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Židspoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš,...
Galatským 3:10...požehnání s věrným Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť...
Filipským 2:24...k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou budeSpoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám....
Filipským 3:4...a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na...
1. Timoteus 5:5... Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a...
Židům 2:13... budu velebit." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, a děti, které mi dal Bůh."...

Slova obsahující spoléhám: nespoléháme (1) spoléhám (16) spoléháme (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |