Spojeni

Hledám varianty 'spojeni' [ spojíte (1) spojíš (3) spojím (2) spojilo (1) spojili (6) spojila (1) spojil (6) spojí (4) spojeny (2) spojeno (1) spojeni (6) spojen (2) spoj (2) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 34:30... Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužůspojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj...
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél...
Exodus 26:6...také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro...
Exodus 26:9... Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměrySpoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v...
Exodus 26:11...spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude...
Exodus 26:24...budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou...
Exodus 28:7... připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata...
Exodus 36:10... Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu,...
Exodus 36:13...také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan...
Exodus 36:16... Všech jedenáct houní mělo stejné rozměrySpojili zvlášť pět houní a šest houní. Potom připevnili...
Exodus 36:29... Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v...
Exodus 39:4...okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod...
Deuteronomium 21:13...svého otce a matku. Teprve poté se s  spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se...
Deuteronomium 22:14..."Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s  spojil, zjistil jsem, že není panna", pak otec s matkou...
Deuteronomium 25:5...ven z rodiny, za cizího muže. se s  spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil...
Jozue 10:5...mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král...
Jozue 10:6...Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním...
Jozue 23:12...Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátítespojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a...
Soudců 3:13...moábského krále Eglona, aby přemohl IzraelSpojil se s Amonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael...
Soudců 6:33...zbořil oltář!" Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s východními národy, překročili Jordán a utábořili...
1. Samuel 17:1...neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u...
1. Letopisů 2:24... otce Gileádova. Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila...
1. Letopisů 12:18...ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhalispojím se s vámi celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit...
Nehemiáš 6:18...množství dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše, syna...
Žalmy 94:20...jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkošíSpojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu...
Izaiáš 57:8...na lože a doširoka odkryla; smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi...
Ezechiel 37:17...a jeho druhů z celého domu Izraele'. Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo, jsou v tvé ruce...
Ezechiel 37:19...izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu JudovuSpojím je v jediné dřevo a budou v ruce jedno.' Podrž ta...
Ozeáš 10:10...Potrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich dvojí hřích....
Matouš 19:6...A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš...
Marek 10:9...' A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověk nerozděluje." Doma se ho na to učedníci...
1. Korintským 1:10...souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se...
1. Korintským 10:2...prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní...
2. Korintským 7:3... řekl, máme vás v srdcích, takže jsme s vámi spojeni v životě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený,...
Efeským 2:14...Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je...
Efeským 4:3...v lásce a usilujte zachovávat jednotu Duchaspojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna...
Koloským 2:2...neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdcispojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |