Spojen

Hledám varianty 'spojen' [ spojíte (1) spojíš (3) spojím (2) spojilo (1) spojili (6) spojila (1) spojil (6) spojí (4) spojeny (2) spojeno (1) spojeni (6) spojen (2) spoj (2) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 34:30... Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužůspojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj...
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél...
Exodus 26:6...také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro...
Exodus 26:9... Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměrySpoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v...
Exodus 26:11...spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude...
Exodus 26:24...budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou...
Exodus 28:7... připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata...
Exodus 36:10... Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu,...
Exodus 36:13...také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan...
Exodus 36:16... Všech jedenáct houní mělo stejné rozměrySpojili zvlášť pět houní a šest houní. Potom připevnili...
Exodus 36:29... Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v...
Exodus 39:4...okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod...
Deuteronomium 21:13...svého otce a matku. Teprve poté se s  spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se...
Deuteronomium 22:14..."Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s  spojil, zjistil jsem, že není panna", pak otec s matkou...
Deuteronomium 25:5...ven z rodiny, za cizího muže. se s  spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil...
Jozue 10:5...mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král...
Jozue 10:6...Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním...
Jozue 23:12...Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátítespojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a...
Soudců 3:13...moábského krále Eglona, aby přemohl IzraelSpojil se s Amonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael...
Soudců 6:33...zbořil oltář!" Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s východními národy, překročili Jordán a utábořili...
1. Samuel 17:1...neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u...
1. Letopisů 2:24... otce Gileádova. Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila...
1. Letopisů 12:18...ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhalispojím se s vámi celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit...
Nehemiáš 6:18...množství dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše, syna...
Žalmy 94:20...jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkošíSpojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu...
Izaiáš 57:8...na lože a doširoka odkryla; smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi...
Ezechiel 37:17...a jeho druhů z celého domu Izraele'. Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo, jsou v tvé ruce...
Ezechiel 37:19...izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu JudovuSpojím je v jediné dřevo a budou v ruce jedno.' Podrž ta...
Ozeáš 10:10...Potrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich dvojí hřích....
Matouš 19:6...A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš...
Marek 10:9...' A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověk nerozděluje." Doma se ho na to učedníci...
1. Korintským 1:10...souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se...
1. Korintským 10:2...prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní...
2. Korintským 7:3... řekl, máme vás v srdcích, takže jsme s vámi spojeni v životě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený,...
Efeským 2:14...Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je...
Efeským 4:3...v lásce a usilujte zachovávat jednotu Duchaspojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna...
Koloským 2:2...neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdcispojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné...

Slova obsahující spojen: spojen (2) spojence (1) spojenci (8) spojencích (1) spojenců (2) spojenče (1) spojené (3) spojenec (2) spojenecké (1) spojenectví (3) spojeného (7) spojeném (2) spojeni (6) spojení (2) spojeno (1) spojeny (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |