Spočívá

Hledám varianty 'spočívá' [ spočívat (4) spočívalo (4) spočívala (3) spočíval (5) spočívá (12) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 28:28...za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat....
Exodus 39:21...za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak...
Exodus 40:35...nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva....
Numeri 9:15...při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo stále:...
Numeri 9:18...tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem...
Deuteronomium 24:13...spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem....
1. Královská 7:25...ozdobných poupat odlitých zároveň s . Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu,...
1. Královská 7:38...objemu 40 batů. Každé umyvadlo měřilo 4 loktespočívalo na jednom z deseti stojanů. Pět stojanů postavil...
2. Královská 16:17...umyvadla. Moře sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil...
2. Letopisů 4:4...deset na loket), jednolitých s nádrží. Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu,...
2. Letopisů 28:13...se přece provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým...
Žalmy 39:8... Pane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze všech mých provinění, se mi...
Žalmy 91:1...kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad, můj...
Přísloví 5:20...by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské...
Přísloví 14:33...je jeho poctivost. V srdci rozumného spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců, též vyjde najevo....
Kazatel 2:3...v srdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem....
Kazatel 5:17... v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při...
Kazatel 6:12...Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života,...
Píseň 1:13...Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi...
Izaiáš 61:1...rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat...
Ezechiel 3:14...v duchu, ale ruka Hospodinova na mně mocně spočívala. Přišel jsem k vyhnancům usazeným v osadě...
Matouš 7:12...chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou....
Matouš 22:40...jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli...
Skutky 4:33...vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi,...
2. Korintským 12:9...se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří,...
Galatským 2:21...vydal za sám sebe. Neodmítám tu Boží milostSpočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom...
Efeským 5:9... Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte,...
1. Petr 4:14...pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako...

Slova obsahující spočívá: nespočívá (2) spočívá (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |