Splní

Hledám varianty 'splní' [ splňte (3) splníte (1) splnit (13) splníme (2) splním (15) splnilo (6) splnili (4) splnila (2) splnil (17) splní (11) splněny (2) splněno (3) splň (5) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 17:2...Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivýSplním svou smlouvu s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram...
Genesis 18:19...spravedlnosti a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a...
Genesis 26:3...tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi:...
Genesis 38:8...řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratraSplň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru potomka."...
Genesis 45:19...Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkazsplňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy,...
Exodus 8:9...těch žab, kterými faraona postihl. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i na...
Exodus 8:27...od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i...
Exodus 33:17...na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení...
Leviticus 22:18...v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze...
Leviticus 22:21... Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu...
Numeri 32:20..." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z vašich...
Numeri 32:24...si města pro děti a ohrady pro ovce a kozysplňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové...
Deuteronomium 7:8... že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin...
Deuteronomium 9:5...tebou vyhání pro jejich zkaženost a proto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi,...
Deuteronomium 23:22...Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a...
Deuteronomium 23:24...však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu,...
Deuteronomium 25:5...její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozený, jehož mu porodí,...
Deuteronomium 25:7...vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně splnit svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej...
Jozue 4:10...Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid...
Jozue 21:45...řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu...
Jozue 23:14... váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila - neselhalo ani jediné z těch slov. Ale tak jako se...
Jozue 23:15...ani jediné z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh...
Soudců 21:11...meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže,...
Růt 3:13...bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes nocSplní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, ...
1. Samuel 1:21...svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběťsplnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla...
2. Samuel 15:7...řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž...
2. Samuel 19:19...tam a zpět, aby přepravili královský dvůrsplnili každé královo přání. Když měl král překročit...
2. Samuel 19:39...Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobréSplním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými...
2. Samuel 21:4...zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli...
1. Královská 1:30...vykoupil můj život z každého soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po...
1. Královská 2:4...podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na...
1. Královská 8:24...promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidímesplnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil...
1. Královská 10:13...dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více...
1. Královská 20:9...poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králiSplním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto...
2. Královská 2:10...ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu dál a...
2. Královská 19:25... rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v...
2. Letopisů 6:15...promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidímesplnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil...
2. Letopisů 9:12...neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více...
2. Letopisů 30:12...ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova...
2. Letopisů 36:22...Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin podnítil perského krále Kýra, aby po celé...
Ezdráš 10:4...našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaňsplň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš...
Ezdráš 10:11...Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravduSplňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od těch...
Nehemiáš 9:8... že tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich...
Ester 5:5...jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou...
Ester 5:6...král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila...
Ester 5:8... Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přánísplnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu,...
Ester 7:2..."Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi,...
Ester 9:12...provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král...
Job 6:8...je mi k zvracení! Kéž by se přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději - že by Bůh ráčil...
Žalmy 20:6...našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého...
Žalmy 22:26...shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou...
Žalmy 65:2...ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané budou splněny! K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš...
Žalmy 66:13...vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsemsplním ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých...
Žalmy 105:19...okovech, hrdlo uvězněné v železech. Když se pak splnila jeho předpověď, když jej protříbila Hospodinova řeč...
Žalmy 119:106... svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl...
Kazatel 5:3...hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splň!...
Izaiáš 37:26... rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v...
Jeremiáš 11:5... a budete mým lidem a budu vaším Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám...
Jeremiáš 17:15..."Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým pastýřem, nepřál jsem si...
Jeremiáš 28:6...Jeremiáš. "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné...
Jeremiáš 29:10...babylonských let, znovu si vás povšimnusplním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. sám...
Jeremiáš 33:14...dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judysplním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene...
Jeremiáš 39:16...ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodím,...
Jeremiáš 42:20...nám, cokoli Hospodin, náš Bůh, řekne, a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste...
Jeremiáš 44:25...jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo...
Ezechiel 12:27...člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.'...
Daniel 4:30...V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a...
Matouš 5:33...‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při...
Matouš 14:7...a Herodovi se tak zalíbila, že přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou matkou mu tedy...
Matouš 14:9...přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal...
Marek 6:23..., o co chceš, a dám ti to." Odpřísáhl: "Splním ti jakékoli přání do polovice mého království."...
Marek 10:35...Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich...
Lukáš 17:10...‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel...
Jan 18:9..., nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil...
Skutky 11:28... že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že...
Skutky 12:25...pak šířilo a rozmáhalo se. Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou...
Skutky 13:33...radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je...
Římanům 4:21...totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokážesplnit, a právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost...
Římanům 15:28... musí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do...
Efeským 6:13...zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou,...
Židům 6:11...tuto horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se...
2. Petr 3:9...let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám...

Slova obsahující splní: nesplní (7) nesplníte (1) splní (11) splním (15) splníme (2) splníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |