Spiknutí

Hledám varianty 'spiknutí' [ spiknutí (19) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 15:12...Gilonského, aby přišel ze svého města GiloSpiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K...
1. Královská 15:27...Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí a porazil ho u filištínského Gibetonu. Když Nádab...
1. Královská 16:9... velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce...
1. Královská 16:16... Jakmile se v táboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě...
1. Královská 16:20...celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 9:14...Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele izraelského...
2. Královská 10:9..."Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale...
2. Královská 11:14...trubky. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky...
2. Královská 14:19...králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali...
2. Královská 15:10...Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se...
2. Královská 15:15...místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - jsou sepsány v Kronice...
2. Královská 15:25...Remaliášův, jeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil...
2. Královská 15:30... pak proti Pekachovi, synu Remaliášovu, zosnoval spiknutí. Napadl ho a zavraždil, a tak se dvacátého roku...
2. Letopisů 23:13...chvály. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky...
2. Letopisů 25:27...Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali...
Žalmy 2:2...Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: "Pojďme...
Amos 7:10...králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |