Spatřím

Hledám varianty 'spatřím' [ spatříte (6) spatřit (9) spatříš (10) spatřím (4) spatřily (2) spatřili (20) spatřila (7) spatřil (97) spatří (26) ]. Nalezeno 180 veršù.
Genesis 9:22...ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaánaspatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým...
Genesis 11:5...po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli....
Genesis 18:2...oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil...
Genesis 19:1...Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi...
Genesis 22:4...mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl očispatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům:...
Genesis 28:12...ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle,...
Genesis 29:2...do země východních národů. Když se rozhlédlspatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť...
Genesis 29:10...svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo,...
Genesis 33:1...šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hlespatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil...
Genesis 33:5...a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl očispatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob...
Genesis 37:18...vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našelSpatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili...
Genesis 37:25... Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hlespatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich...
Genesis 43:29...na kolena a klaněli se mu. On pozvedl očispatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se:...
Genesis 45:27...slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy...
Genesis 45:28..."To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal...
Genesis 48:17...se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu,...
Exodus 12:13...domech jako znamení. udeřím na egyptskou zemspatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána...
Exodus 12:23...svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin...
Exodus 16:7...poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti...
Exodus 16:15...jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?")....
Exodus 19:21... se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují...
Exodus 24:10...izraelských stařešinů pak vystoupilo na horuspatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako...
Exodus 32:19...prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k táboruspatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky,...
Exodus 33:20... nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat...
Exodus 33:23...dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnuspatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin...
Exodus 34:30...tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli...
Leviticus 9:24...i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a...
Leviticus 13:15...ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je...
Numeri 12:10... bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriamspatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj...
Numeri 14:22...sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě...
Numeri 22:23...spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným...
Numeri 22:25... z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď, takže otřela...
Numeri 22:27...možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy...
Numeri 22:31..."Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným...
Numeri 22:33...cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice  spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula,...
Numeri 24:2...vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl očispatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží...
Numeri 24:20... vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy...
Numeri 24:21...Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je...
Numeri 25:7...izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se...
Numeri 27:13...pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu...
Deuteronomium 1:36...vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil, neboť...
Deuteronomium 3:25...podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán,  spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a...
Deuteronomium 3:28...lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru....
Deuteronomium 4:9...pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze...
Deuteronomium 21:11...je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetíSpatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po ,...
Deuteronomium 28:10... a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát....
Deuteronomium 29:21... i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž...
Deuteronomium 32:52...synů Izraele prokázali mou svatost. Anospatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země,...
Deuteronomium 34:4...slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v...
Jozue 5:6...Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že...
Jozue 8:14... noci Jozue sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města,...
Soudců 11:35... Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl....
Soudců 19:30...rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne,...
1. Samuel 6:13...v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrakspatřili Truhlu, ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel k...
1. Samuel 9:17...ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o...
1. Samuel 17:24...a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na...
1. Samuel 28:12..."Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi ...
1. Samuel 31:7...muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými...
2. Samuel 13:34... Když se mladík na stráži rozhlédl do dálkyspatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství...
2. Samuel 15:25...milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v...
2. Samuel 18:24...hradební brány vystoupila hlídka, rozhlédla sespatřila osamělého běžce. Když to hlídka ohlásila králi,...
1. Královská 18:39... dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh!...
2. Královská 6:21...hle - uviděli, že jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?"...
2. Královská 16:10...králi Tiglat-pilesarovi do Damašku. Když spatřil damašský oltář, poslal knězi Uriášovi jeho nákres a...
1. Letopisů 10:7...společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými...
1. Letopisů 21:16...u mlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédlspatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s...
1. Letopisů 21:20... Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédlspatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se...
2. Letopisů 7:3...synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu...
Ester 5:2...naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si...
Job 28:27...určil cíl a dráhu mrakům bouřkovým, tehdy ji spatřil a ocenil, prozkoumal ji a potvrdil. A řekl člověku:...
Job 33:26... Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s jásáním a Bůh mu navrátí jeho blahobyt....
Job 38:17...ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrtiSpatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry? Jen...
Žalmy 11:7...je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej! Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem...
Žalmy 40:4...novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou....
Žalmy 42:3... po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjduspatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem,...
Žalmy 64:9...plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o...
Žalmy 68:25...nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále...
Žalmy 91:8...po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když...
Žalmy 116:14...jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplnímspatří to všechen jeho lid. Drahá je v očích Hospodinových...
Žalmy 116:18...jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplnímspatří to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na jeho...
Přísloví 7:7...vyhlížel. Mezi prosťáčky, mládeží nezkušenouspatřil jsem mladíka, co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí...
Přísloví 25:7..." než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu...
Přísloví 29:16...darebáků, hříchu přibývá, spravedliví však spatří jejich pád. Vychovávej syna, a ti odpočinutí,...
Píseň 2:14...skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj...
Píseň 6:11...šiky úchvatná! Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co raší v údolí, zda pučí réva, pohlédnout,...
Izaiáš 6:1...za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem...
Izaiáš 6:5...s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl...
Izaiáš 21:7...Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidíSpatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech,...
Izaiáš 33:17... Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíšspatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak budeš...
Izaiáš 52:15...zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí,  spatří nevýslovné, neslýchané pochopí. Kdo uvěřil naší...
Izaiáš 62:2...a jeho spása nevzplane jako pochodeň. Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a...
Izaiáš 66:24... aby se mi klaněli, praví Hospodin. Vyjdouspatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili. Jejich...
Jeremiáš 32:4...krále, se kterým bude mluvit tváří v tvářspatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu,...
Jeremiáš 34:3... ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukouSpatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou...
Ezechiel 1:1...dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho...
Ezechiel 1:4... Tam na něm spočinula ruka Hospodinova. Hlespatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý...
Ezechiel 1:28...podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit...
Ezechiel 8:7..." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A hlespatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 10:15...zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Když se cherubové pohybovali,...
Ezechiel 10:20...byla nad nimi. Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem,...
Ezechiel 10:22...tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Všichni se pohybovali přímo vpřed...
Ezechiel 39:15...znovu prozkoumají. Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle znamení, aby ji...
Ezechiel 40:5... Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější...
Ezechiel 43:3...slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem měl, když přišel...
Ezechiel 44:4... přivedl severní branou před chrám, a hlespatřil jsem, jak Hospodinův chrám naplnila Hospodinova...
Daniel 2:45...potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil...
Daniel 4:7... Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hlespatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom....
Daniel 4:10...tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý...
Daniel 5:5...psát na omítku královského paláce. Když král spatřil tu píšící ruku, zbledl hrůzou. Kolena se mu...
Daniel 7:1...měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu:...
Daniel 7:2...snu: Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hlespatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské...
Daniel 7:7...moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hlespatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla...
Daniel 7:8... aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči....
Daniel 8:3...v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hlespatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba...
Daniel 9:21...náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo to v době večerní...
Daniel 10:5...břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hlespatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na...
Daniel 10:7... Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla...
Daniel 10:8...jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla opustila, zbledl jsem jako mrtvý a...
Daniel 12:5...a tam a poznání se rozroste." Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a...
Amos 9:1...Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali.  Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty...
Micheáš 7:9...a neobhájí . Vyvede znovu na světlospatřím jeho spravedlnost. to uvidí můj nepřítel, hanba...
Zachariáš 9:5...hradby strhne do moře a město zmizí v plamenechSpatří to Aškelon, zděsí se, Gaza se strachy roztřese a...
Zachariáš 10:7...mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. to spatří jejich děti, budou se veselit, před Hospodinem budou...
Matouš 2:2... "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu...
Matouš 2:10...nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu,...
Matouš 3:16...hned z vody a hle, otevřela se mu nebesaspatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a...
Matouš 24:30...a tehdy budou všechna pokolení země kvíletspatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s...
Matouš 28:7...mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci." S rozechvěním a s...
Matouš 28:10...vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam  spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili...
Matouš 28:17...na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš...
Marek 9:15...se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. "Proč...
Marek 13:26...z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí...
Marek 16:4...nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale vzhlédlyspatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký)....
Marek 16:7...i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu...
Lukáš 1:12...vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však...
Lukáš 2:30...svého služebníka v pokoji. Neboť oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech...
Lukáš 10:24... Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte...
Lukáš 15:20...' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu...
Lukáš 16:23...byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách očispatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče...
Lukáš 21:27... neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou...
Lukáš 24:12...a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitřspatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím...
Jan 1:14... To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi násSpatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce...
Jan 1:33... který poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který...
Jan 3:3... říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když...
Jan 6:19... Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honůspatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi....
Jan 11:32...Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu...
Jan 16:16... neuvidíte a za další okamžik znovu spatříte." Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého...
Jan 16:17...okamžik neuvidíte a za další okamžik  spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká:...
Jan 16:19...okamžik neuvidíte a za další okamžik  spatříte'? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a...
Jan 20:5...a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitřspatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil...
Jan 20:6... Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobuspatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu,...
Skutky 9:12...Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj...
Skutky 11:5...jsem se ve městě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako...
Skutky 11:6... ke mně, pozorně jsem se do podívalspatřil jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáky...
Skutky 12:16...však nepřestával tlouci. Když konečně otevřelispatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a...
Skutky 22:14...našich otců vyvolil, abys poznal jeho vůlispatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Přede...
Římanům 15:21... Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí." To vše mi dlouho...
Zjevení 1:7...moc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblakyspatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna...
Zjevení 1:12... který se mnou mluvil. Když jsem se obrátilspatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů...
Zjevení 1:17...tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na položil...
Zjevení 5:6...On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hlespatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a...
Zjevení 6:2... jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hlespatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk...
Zjevení 6:5... slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hlespatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v...
Zjevení 6:8... slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hlespatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na...
Zjevení 6:12...zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeťspatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce...
Zjevení 7:2...nevál na zem ani na moře ani na žádný stromSpatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od...
Zjevení 7:9...Benjamín 12 000 označených. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze...
Zjevení 9:17...zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně,...
Zjevení 13:1...se na mořském břehu. Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a...
Zjevení 13:2...a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako...
Zjevení 13:11...vytrvalosti a věrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy...
Zjevení 14:1...je to číslo člověka. To číslo je 666. A hlespatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto...
Zjevení 14:6...jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vadySpatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe,...
Zjevení 14:14...vždyť jejich skutky je provázejí." A hlespatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn...
Zjevení 15:5...tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z...
Zjevení 17:6...a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu. "Proč se tak...
Zjevení 17:18... dokud se nenaplní Boží slova. Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země."...
Zjevení 18:1... které kraluje nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou...
Zjevení 20:4...let; potom totiž musí být nakrátko propuštěnSpatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim...
Zjevení 20:12...nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly...

Slova obsahující spatřím: nespatřím (3) spatřím (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |