Spasitel

Hledám varianty 'spasitel' [ spasiteli (4) spasitelem (1) spasitele (18) spasitel (12) ]. Nalezeno 35 veršù.
Žalmy 68:20... jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy,...
Žalmy 106:21...býka, co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v...
Izaiáš 33:22...je náš zákonodárce, Hospodin je náš králspasitel! Ochable visí tvoje lanoví, stožár se viklá,...
Izaiáš 43:3...přece tvůj Bůh, , Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a...
Izaiáš 43:11...po mně nebude. , sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem oznámil, zachránil a...
Izaiáš 45:15... ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh IzraeleSpasitel!" Výrobci model odejdou s ostudou, všichni...
Izaiáš 45:21...Kromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůhspasitel - není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, ...
Izaiáš 49:26...všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví...
Izaiáš 60:16...královských a poznáš, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu přinesu...
Izaiáš 62:11...konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna...
Jeremiáš 14:8...tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraele, náš Spasiteli v čase soužení! Proč se k této zemi chováš jako...
Ozeáš 13:4...Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem opatroval, v zemi, jež...
Lukáš 1:47...velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od...
Lukáš 2:11...lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením:...
Jan 4:42...sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje...
Skutky 5:31...jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako VůdceSpasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my...
Skutky 13:23...' Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu...
Filipským 3:20... my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo...
1. Timoteus 1:1... apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi,...
1. Timoteus 2:3...a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a...
1. Timoteus 4:10...boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících. To jim předávej...
2. Timoteus 1:10... Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze...
Titus 1:3...pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v...
Titus 1:4...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě proto, abys dal do...
Titus 2:10...spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila všem...
Titus 2:13...- slavného příchodu našeho velikého BohaSpasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás...
Titus 3:4...se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky...
Titus 3:6... kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto...
2. Petr 1:1...víry jako my díky spravedlnosti našeho BohaSpasitele Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj skrze...
2. Petr 1:11...přístup do věčného království našeho PánaSpasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez...
2. Petr 2:20...zotročí! Když lidé skrze poznání našeho PánaSpasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se...
2. Petr 3:2...na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal PánSpasitel. Především vězte, že v posledních dnech přijdou...
2. Petr 3:18...stále rostete v milosti a poznání našeho PánaSpasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen...
1. Jan 4:14...my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal SynaSpasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v...
Juda 1:25...neposkvrněné a šťastné - jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva...

Slova obsahující spasitel: spasitel (12) spasitele (18) spasitelem (1) spasiteli (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |