Spaseny

Hledám varianty 'spaseny' [ spasit (3) spasil (5) spasí (1) spaseny (1) spaseni (13) spasen (14) spase (4) ]. Nalezen 41 verš.
Exodus 22:4...beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se...
Exodus 23:11...najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nichspase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým...
Numeri 22:4... Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn...
Žalmy 146:3...tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech, vrátí se do země, jeho...
Izaiáš 45:22...tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť jsem Bůh a žádný...
Izaiáš 64:4...ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše...
Jeremiáš 6:3...svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se k boji proti !...
Jeremiáš 7:10... který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To...
Matouš 19:25... byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí...
Marek 10:26...se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to...
Marek 16:16...všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří,...
Lukáš 1:71...svých svatých proroků, kteří byli od věkůSpasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás...
Lukáš 8:12...bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí...
Lukáš 13:23...vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít...
Lukáš 18:26...boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí nemožné...
Jan 3:17... aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je...
Jan 10:9... jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj...
Jan 12:47...jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho...
Skutky 4:12...lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a...
Skutky 11:14...Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal...
Skutky 15:1...obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a...
Skutky 15:11...ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a...
Skutky 16:30...ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty...
Skutky 16:31...spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli Pánovo slovo jemu i...
Římanům 8:24... to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná...
Římanům 10:9...v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy...
Římanům 11:26...se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze...
1. Korintským 1:21...moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují...
1. Korintským 5:5...satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístě. Copak...
1. Korintským 10:33...vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni. Řiďte se mým příkladem, tak jako Kristovým...
1. Korintským 15:2... jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal...
Efeským 2:5...s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na...
Efeským 2:8...své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to ze skutků,...
2. Tesalonickým 2:13...skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste...
1. Timoteus 1:15...každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich nejhorší, ale proto se nade...
1. Timoteus 2:4...Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a...
2. Timoteus 1:9...mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům,...
Titus 3:5...laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Bohaspasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své...
Židům 7:25... protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále...
Jakub 1:21...krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit -...
1. Petr 4:18...Boží evangelium? "Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?" proto ti, kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |