Spasení

Hledám varianty 'spasení' [ spasených (1) spasením (5) spasení (37) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 49:18...jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v patách...
Exodus 15:2... síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého...
Žalmy 21:2... raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů...
Žalmy 21:6...jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále mu...
Žalmy 40:17...říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj...
Žalmy 50:23... ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 65:6... Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří...
Žalmy 70:5...říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože,...
Žalmy 71:15...budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst! Přistoupím s...
Žalmy 78:22...Izrael. Ačkoli Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské...
Žalmy 86:16...služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé...
Žalmy 91:16... Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den...
Žalmy 98:2...vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na...
Žalmy 116:13...dobrodiní, jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu...
Žalmy 118:14... síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná:...
Žalmy 119:81...nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby...
Žalmy 119:166...překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví...
Žalmy 119:174...zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych ...
Žalmy 132:16... jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst...
Izaiáš 12:2...síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení...
Izaiáš 12:3...Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho...
Izaiáš 45:17...a potupou. Izraele však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni nikdy, navěky!...
Izaiáš 49:8...V čas milosti vyslyším, pomohu ti v den spasení. ochráním a dám lidu do smlouvy, tak abys...
Izaiáš 51:8...ale trvá navěky, pro všechny časy je  spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinova, obleč se...
Izaiáš 59:17...se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm...
Izaiáš 63:8...lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého...
Pláč 3:26...hledají. Dobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení. Dobré je, když člověk nosí své jho od mládí...
Jonáš 2:10... Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!" Hospodin pak rybě přikázal, Jonáše vyvrhne...
Lukáš 1:77...Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů pro niterné milosrdenství...
Lukáš 2:30...služebníka v pokoji. Neboť oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech lidí...
Lukáš 3:6...cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli, aby se...
Lukáš 19:9...mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece syn...
Římanům 1:16...se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm...
Efeským 6:17...ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností...
1. Tesalonickým 5:8...a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze...
2. Timoteus 3:15...svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je...
Židům 2:3...tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili...
Židům 2:10...a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti,...
Židům 5:9...všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle...
Židům 6:9...si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši...
Juda 1:3...jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze...
Zjevení 7:10...rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a...
Zjevení 21:24...Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země...

Slova obsahující spasení: spasení (37) spasením (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |