Spal

Hledám varianty 'spal' [ spíte (3) spíš (11) spíme (1) spím (2) spí (16) spi (8) spěme (1) spát (24) spalte (2) spálíte (2) spálit (1) spálíš (7) spálím (1) spálilo (2) spálili (5) spálil (25) spálí (14) spali (5) spáleny (5) spáleno (4) spáleni (1) spálena (5) spálen (4) spala (5) spal (33) ]. Nalezeno 177 veršù.
Genesis 16:2..."Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodilaSpi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A...
Genesis 16:4...Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženuSpal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je...
Genesis 19:32...způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínemspěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak ...
Genesis 19:33... noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani...
Genesis 19:34...řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom...
Genesis 19:35...tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala...
Genesis 26:10...to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech...
Genesis 29:23...svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s  spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni...
Genesis 29:30...děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak...
Genesis 30:3...života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A...
Genesis 30:4...mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s  spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:15...dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna."...
Genesis 30:16...z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od...
Genesis 34:2... Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně...
Genesis 34:7... Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi...
Genesis 35:22...zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šelspal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom...
Genesis 38:2...jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedyspal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er...
Genesis 38:8...ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a...
Genesis 38:9... že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby...
Genesis 39:7...pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána:...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a...
Exodus 12:10...do rána. Pokud z něj do rána něco zbudespálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít...
Exodus 22:26... tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem...
Exodus 29:14... Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom...
Exodus 29:34...nebo z toho chleba něco zůstane do ránaspálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to...
Leviticus 4:12...za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se...
Leviticus 4:21...bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za táborspálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za...
Leviticus 6:23...vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude...
Leviticus 7:17...jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne,...
Leviticus 7:19...jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby...
Leviticus 8:17... Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal...
Leviticus 8:32...synové je budou jíst.' Co z masa a chleba zbudespálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu...
Leviticus 9:11...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť....
Leviticus 10:16...s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy...
Leviticus 13:52...i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to být...
Leviticus 13:55...barvu (i když se nerozšířila), je to nečistéspálíš to, je hniloba na líci či na rubu. Pokud však...
Leviticus 13:57... je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po...
Leviticus 14:47... bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl,...
Leviticus 15:18...a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a...
Leviticus 15:24...nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm...
Leviticus 15:33... je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti...
Leviticus 16:27...za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a...
Leviticus 16:28...tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak...
Leviticus 19:6...následující. Co zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost,...
Leviticus 19:20...roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud...
Leviticus 20:11...- jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba...
Leviticus 20:12...zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost...
Leviticus 20:18...se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový...
Leviticus 20:20...příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj...
Leviticus 26:6...v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a...
Numeri 5:13...odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s  spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela...
Numeri 17:4...mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To se...
Numeri 19:5...setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom...
Numeri 19:8...však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do...
Numeri 31:17...všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která  spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže,...
Deuteronomium 7:5...posvátné kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe...
Deuteronomium 7:25... všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na...
Deuteronomium 12:3...sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno...
Deuteronomium 13:17...kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstíspal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu...
Deuteronomium 22:13...si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a pomlouvat:...
Deuteronomium 22:22...svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s tou ženou...
Deuteronomium 24:12...přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce...
Deuteronomium 24:13... Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat...
Deuteronomium 31:27...Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny...
Jozue 7:25...neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenovalSpálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou...
Jozue 11:6...mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim...
Jozue 11:9...řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho...
Soudců 6:28...stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se...
Soudců 15:5...a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené obilí, ba i vinice a olivy....
Růt 1:20...odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S...
Růt 3:13... pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve...
Růt 3:14...živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl...
1. Samuel 2:22...jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co...
1. Samuel 3:2... tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla....
1. Samuel 3:3...místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom...
1. Samuel 3:5..." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu...
1. Samuel 3:6...jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo...
1. Samuel 3:9...volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj...
1. Samuel 26:7...tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u...
1. Samuel 26:12... nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David...
1. Samuel 31:12...betšanské hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod...
2. Samuel 3:7...syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila....
2. Samuel 4:7...do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domuspal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu...
2. Samuel 11:11... pane - a bych měl jít domů jíst a pítspát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco...
2. Samuel 11:13...neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy...
2. Samuel 12:3...pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči...
2. Samuel 12:11...tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to...
2. Samuel 16:21... co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se...
2. Samuel 16:22...baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s Achitofelem,...
2. Samuel 23:7...nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů:...
1. Královská 3:20...vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala...
1. Královská 15:13...pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekalspálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly...
1. Královská 18:27...nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého...
2. Královská 10:26... Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloupspálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a...
2. Královská 23:4...Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupySpálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich...
2. Královská 23:6...chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na veřejném...
2. Královská 23:11...komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští...
2. Královská 23:15...- i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se...
2. Královská 23:16...z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova,...
2. Letopisů 15:16...pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusyspálil u potoka Kidron. Asa sice z Izraele neodstranil...
2. Letopisů 19:3...na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha."...
2. Letopisů 34:5...po hrobech jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i Jeruzalém....
Nehemiáš 1:3...potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé...
Ester 6:1...a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských...
Job 11:19...- rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí...
Žalmy 4:9...zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, chráníš v bezpečí. Pro...
Žalmy 21:10...tvé protivníky najde tvá pravice! přijdešspálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí...
Žalmy 44:24...za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji...
Žalmy 80:17... ratolest, kterou sis pěstoval, posekánaspálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad...
Žalmy 102:8...se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel...
Žalmy 106:18...hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti tlupěspálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele...
Přísloví 3:24...cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude...
Přísloví 4:16...pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí...
Přísloví 6:28...si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí -...
Přísloví 6:29...chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn,...
Přísloví 15:11...do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za...
Přísloví 19:23...přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale...
Kazatel 4:11...osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spí lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám?...
Kazatel 5:11...to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je...
Píseň 5:2...jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijteSpím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři,...
Izaiáš 1:7...Vaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina...
Izaiáš 33:12...ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyšte,...
Izaiáš 44:16...zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si...
Izaiáš 44:19... nemá rozum, nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem...
Izaiáš 47:14...na tebe přichází. Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu...
Jeremiáš 2:15...a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné...
Jeremiáš 5:14... hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na...
Jeremiáš 7:19... Urážejí tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník...
Jeremiáš 32:29...na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálíspálí je i s domy, na jejichž střechách lidé uráželi,...
Jeremiáš 34:22...k tomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou jespálí je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí...
Jeremiáš 36:27...zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je...
Jeremiáš 36:28...v tom prvním svitku, který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví...
Jeremiáš 36:29...řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde...
Jeremiáš 36:32...slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim...
Jeremiáš 49:2...Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví...
Ezechiel 5:2...je na díly. uplynou dny tvého obléháníspálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu...
Ezechiel 21:3...Hospodin: Hle - zažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen...
Ezechiel 23:25...potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dceryspálí tvé potomky v ohni. Strhají z tebe šaty a seberou ti...
Ezechiel 32:2...řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama...
Ezechiel 34:25... takže budou i na pustině bydlet v bezpečíspát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory...
Ezechiel 43:21... Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni....
Daniel 2:1...sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky,...
Daniel 12:2...knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou...
Ozeáš 3:3..."Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž...
Ozeáš 6:6... Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach,...
Amos 2:1...toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek, sešlu na Moába oheň, aby pohltil...
Amos 6:10... zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vyneslspálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku...
Jonáš 1:6...tam našel kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a...
Micheáš 1:7...modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její sochy zpustoším. Co si vydělala na...
Nahum 2:14...proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti...
Zachariáš 4:1...mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl...
Matouš 6:30...zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte:...
Matouš 8:24...bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás,...
Matouš 9:24... řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč...
Matouš 13:6...země neměla hloubku. Když pak vyšlo sluncespálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla...
Matouš 13:25...na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a...
Matouš 22:7...svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice...
Matouš 26:40...tvá." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi....
Matouš 26:43...tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel...
Matouš 26:45...se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn...
Matouš 28:13...přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme...
Marek 4:6...země neměla hloubku. Když pak vyšlo sluncespálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla...
Marek 4:27...působí, jako když člověk hodí zrno na zemSpí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on...
Marek 4:38...na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: "Mistře,...
Marek 5:39..."Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a...
Marek 14:37...vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani...
Marek 14:40...se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říci....
Marek 14:41...se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy...
Lukáš 3:17... Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy...
Lukáš 8:52...a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela...
Lukáš 22:46... že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli...
Skutky 12:6... Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvéstspal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže...
Efeským 5:14...stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte...
1. Tesalonickým 5:7...jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni!...
1. Tesalonickým 5:10... který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a...
Zjevení 17:16...a obrat donaha; budou požírat její tělospálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby...
Zjevení 18:8...přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný....

Slova obsahující spal: nespal (4) ospalost (1) přespali (1) spal (33) spala (5) spali (5) spalovali (2) spalován (1) spalte (2) spaluje (4) spalující (1) uspala (1) vyspal (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |