Spadla

Hledám varianty 'spadla' [ spadnou (1) spadne (10) spadly (3) spadlo (1) spadla (9) spadl (11) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 21:33...někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryjespadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s...
Leviticus 11:33...večera; potom to bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v bude nečisté...
Deuteronomium 22:8...na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici...
Soudců 15:14...najednou byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji a...
1. Samuel 4:18...padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhluspadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si...
1. Královská 18:38... jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty...
2. Královská 2:13...a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu,...
2. Královská 6:5...z nich při tom náhle sklouzla sekera z topůrkaspadla do vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!"...
2. Královská 6:6... "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša...
Nehemiáš 3:35..."Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak...
Žalmy 7:16...zrodí lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubilspadl do pasti, kterou nastražil. Jeho proradnost se k němu...
Kazatel 11:3...naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever....
Izaiáš 5:14...bezedná tlama zeje dokořán; výkvět i spodina spadne tam, celý ten rozjařený bujný dav! Člověk bude...
Izaiáš 10:27...jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po...
Izaiáš 14:12...a červi jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl ...
Izaiáš 14:25... Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena! Toto je rozhodnutí o celé zemi,...
Izaiáš 22:25...hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí sespadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak promluvil...
Jeremiáš 13:18...z trůnů na zem; vaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je...
Pláč 5:16...veselí, tanec se změnil v truchlení. Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám...
Ezechiel 13:11... tihle ji nahazují omítkou. Řekni těm omítačůmSpadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako...
Ezechiel 13:12...kameny, strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z vaší...
Ezechiel 13:14...a srovnám ji se zemí, se obnaží její základySpadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem...
Matouš 7:27... strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč,...
Matouš 12:11... že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je...
Lukáš 6:49...bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto...
Lukáš 10:18...jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po...
Lukáš 13:4...všichni. Myslíte si, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než...
Lukáš 14:5...jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned...
Lukáš 16:21...vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a...
Skutky 9:18...svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a...
Skutky 12:7...boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když...
Skutky 16:26...základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a když uviděl dveře...
Skutky 20:9...hluboký spánek. Nakonec ho spánek přemohl a on spadl z třetího poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev....
Zjevení 8:10...lodí byla zničena. Když zatroubil třetí andělspadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na...
Zjevení 9:1...zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl dán klíč od bezedné propasti....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |