Spíše

Hledám varianty 'spíše' [ spíše ]. Nalezeno 45 veršù.
1. Samuel 21:6...mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože...
2. Samuel 4:11...tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v...
2. Samuel 10:3...těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali a proslídili město, aby je...
2. Královská 5:13...prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak...
1. Letopisů 19:3...těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali, podvrátili a proslídili zem?"...
2. Letopisů 28:20...král Tiglat-pilesar sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz vyplenil...
Přísloví 11:31... Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje poučení...
Přísloví 19:7...přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít slova, ale...
Přísloví 28:23...v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný...
Kazatel 4:2...- útěcha nikde! Proto závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale...
Ezechiel 18:25... že jsem ve svém jednání vrtkavý? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Když se...
Ezechiel 18:29...svém jednání vrtkavý, dome izraelský? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu...
Matouš 7:11...jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí?...
Matouš 10:25...pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého...
Matouš 19:24...do nebeského království. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího...
Marek 10:25... jak těžké je vejít do Božího království! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího...
Lukáš 11:13...jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho...
Lukáš 11:28...nosilo, a prsům, jež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je."...
Lukáš 12:28...dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co budete...
Lukáš 16:17...Boží království a každý se do něj násilně tlačíSpíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit...
Lukáš 17:8...nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeři, vezmi si zástěru a obsluhuj ;...
Lukáš 18:25...do Božího království ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího...
Jan 7:10... vydal se na slavnost i on, ale ne zjevněspíše potají. Židovští představení ho na slavnosti...
Římanům 5:9... Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže...
Římanům 5:10...byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to;...
Římanům 5:15...smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho...
Římanům 5:17...člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar...
Římanům 7:17... že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy , ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest...
Římanům 11:21...boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše neušetří tebe! Uvědom si tedy laskavost i přísnost...
Římanům 11:24...přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do své...
1. Korintským 6:3...maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale s takovými věcmi...
1. Korintským 9:10..." Copak se Bůh stará o dobytek? Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo...
1. Korintským 9:12...toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno...
1. Korintským 11:17...vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že...
1. Korintským 12:22...říci nohám: "Nepotřebuji vás." Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší....
2. Korintským 7:12...kvůli viníkovi nebo kvůli postiženému, ale spíše kvůli tomu, aby se před Bohem projevila vaše oddanost...
Filipským 1:12... abyste věděli, že to, co potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní...
Filipským 2:12...poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou...
Filipským 3:4... že může spoléhat na tělo, bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení...
2. Timoteus 3:4... lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná...
Filemon 1:16...sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li ...
Židům 9:14...tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval...
Židům 12:9... kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali...
Židům 12:25...toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z...
1. Petr 4:13... jež na vás přišla - není to přece nic divnéhoSpíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |