Spí

Hledám varianty 'spí' [ spíte (3) spíš (11) spíme (1) spím (2) spí (16) spi (8) spěme (1) spát (24) spali (5) spala (5) spal (33) ]. Nalezeny 104 verše.
Genesis 16:2..."Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodilaSpi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A...
Genesis 16:4...Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženuSpal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je...
Genesis 19:32...způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínemspěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak ...
Genesis 19:33... noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani...
Genesis 19:34...řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom...
Genesis 19:35...tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala...
Genesis 26:10...to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech...
Genesis 29:23...svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s  spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni...
Genesis 29:30...děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak...
Genesis 30:3...života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A...
Genesis 30:4...mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s  spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:15...dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna."...
Genesis 30:16...z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od...
Genesis 34:2... Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně...
Genesis 34:7... Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi...
Genesis 35:22...zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šelspal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom...
Genesis 38:2...jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedyspal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er...
Genesis 38:8...ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a...
Genesis 38:9... že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby...
Genesis 39:7...pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána:...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a...
Exodus 22:26... tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem...
Leviticus 14:47... bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl,...
Leviticus 15:18...a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a...
Leviticus 15:24...nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm...
Leviticus 15:33... je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti...
Leviticus 19:20...roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud...
Leviticus 20:11...- jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba...
Leviticus 20:12...zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost...
Leviticus 20:18...se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový...
Leviticus 20:20...příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj...
Leviticus 26:6...v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a...
Numeri 5:13...odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s  spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela...
Numeri 31:17...všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která  spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže,...
Deuteronomium 7:25... všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na...
Deuteronomium 13:17...kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstíspal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu...
Deuteronomium 22:13...si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a pomlouvat:...
Deuteronomium 22:22...svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s tou ženou...
Deuteronomium 24:12...přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce...
Deuteronomium 24:13... Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat...
Deuteronomium 31:27...Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny...
Růt 1:20...odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S...
Růt 3:13... pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve...
Růt 3:14...živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl...
1. Samuel 2:22...jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co...
1. Samuel 3:2... tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla....
1. Samuel 3:3...místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom...
1. Samuel 3:5..." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu...
1. Samuel 3:6...jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo...
1. Samuel 3:9...volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj...
1. Samuel 26:7...tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u...
1. Samuel 26:12... nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David...
2. Samuel 3:7...syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila....
2. Samuel 4:7...do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domuspal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu...
2. Samuel 11:11... pane - a bych měl jít domů jíst a pítspát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco...
2. Samuel 11:13...neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy...
2. Samuel 12:3...pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči...
2. Samuel 12:11...tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to...
2. Samuel 16:21... co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se...
2. Samuel 16:22...baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s Achitofelem,...
1. Královská 3:20...vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala...
1. Královská 18:27...nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého...
Ester 6:1...a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských...
Job 11:19...- rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí...
Žalmy 4:9...zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, chráníš v bezpečí. Pro...
Žalmy 44:24...za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji...
Žalmy 102:8...se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel...
Přísloví 3:24...cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude...
Přísloví 4:16...pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí...
Přísloví 6:29...chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn,...
Přísloví 15:11...do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za...
Přísloví 19:23...přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale...
Kazatel 4:11...osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spí lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám?...
Kazatel 5:11...to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je...
Píseň 5:2...jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijteSpím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři,...
Jeremiáš 7:19... Urážejí tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 32:2...řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama...
Ezechiel 34:25... takže budou i na pustině bydlet v bezpečíspát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory...
Daniel 2:1...sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky,...
Daniel 12:2...knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou...
Ozeáš 3:3..."Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž...
Ozeáš 6:6... Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach,...
Jonáš 1:6...tam našel kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a...
Zachariáš 4:1...mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl...
Matouš 6:30...zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte:...
Matouš 8:24...bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás,...
Matouš 9:24... řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč...
Matouš 13:25...na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a...
Matouš 26:40...tvá." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi....
Matouš 26:43...tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel...
Matouš 26:45...se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn...
Matouš 28:13...přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme...
Marek 4:27...působí, jako když člověk hodí zrno na zemSpí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on...
Marek 4:38...na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: "Mistře,...
Marek 5:39..."Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a...
Marek 14:37...vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani...
Marek 14:40...se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říci....
Marek 14:41...se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy...
Lukáš 8:52...a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela...
Lukáš 22:46... že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli...
Skutky 12:6... Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvéstspal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže...
Efeským 5:14...stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte...
1. Tesalonickým 5:7...jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni!...
1. Tesalonickým 5:10... který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a...

Slova obsahující spí: dospívala (1) nejspíš (2) nespí (3) nespílá (1) nespílej (2) pospíchá (1) pospíchající (1) pospíchal (1) pospíchala (1) pospíchaly (1) pospíchám (1) pospíchej (2) pospíš (2) pospíší (2) pospíšil (2) pospíšili (1) pospíším (1) prospí (1) prospívá (2) prospíval (3) přespíme (1) přispívali (1) přispívat (1) přispívejte (1) spí (16) spící (2) spílají (1) spílal (1) spílali (1) spíláš (1) spílat (3) spílej (1) spím (2) spíme (1) spínadla (1) spíš (11) spíše (45) spíte (3) spíže (1) vyspí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |