Spát

Hledám varianty 'spát' [ spíte (3) spíš (11) spíme (1) spím (2) spí (16) spi (8) spěme (1) spát (24) spali (5) spala (5) spal (33) ]. Nalezeny 104 verše.
Genesis 16:2..."Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodilaSpi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A...
Genesis 16:4...Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženuSpal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je...
Genesis 19:32...způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínemspěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak ...
Genesis 19:33... noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani...
Genesis 19:34...řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom...
Genesis 19:35...tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala...
Genesis 26:10...to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech...
Genesis 29:23...svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s  spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni...
Genesis 29:30...děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak...
Genesis 30:3...života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A...
Genesis 30:4...mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s  spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:15...dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna."...
Genesis 30:16...z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od...
Genesis 34:2... Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně...
Genesis 34:7... Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi...
Genesis 35:22...zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šelspal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom...
Genesis 38:2...jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedyspal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er...
Genesis 38:8...ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a...
Genesis 38:9... že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby...
Genesis 39:7...pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána:...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a...
Exodus 22:26... tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem...
Leviticus 14:47... bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl,...
Leviticus 15:18...a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a...
Leviticus 15:24...nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm...
Leviticus 15:33... je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti...
Leviticus 19:20...roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud...
Leviticus 20:11...- jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba...
Leviticus 20:12...zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost...
Leviticus 20:18...se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový...
Leviticus 20:20...příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj...
Leviticus 26:6...v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a...
Numeri 5:13...odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s  spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela...
Numeri 31:17...všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která  spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže,...
Deuteronomium 7:25... všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na...
Deuteronomium 13:17...kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstíspal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu...
Deuteronomium 22:13...si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a pomlouvat:...
Deuteronomium 22:22...svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s tou ženou...
Deuteronomium 24:12...přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce...
Deuteronomium 24:13... Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat...
Deuteronomium 31:27...Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny...
Růt 1:20...odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S...
Růt 3:13... pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve...
Růt 3:14...živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl...
1. Samuel 2:22...jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co...
1. Samuel 3:2... tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla....
1. Samuel 3:3...místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom...
1. Samuel 3:5..." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu...
1. Samuel 3:6...jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo...
1. Samuel 3:9...volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj...
1. Samuel 26:7...tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u...
1. Samuel 26:12... nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina. David...
2. Samuel 3:7...syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila....
2. Samuel 4:7...do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domuspal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu...
2. Samuel 11:11... pane - a bych měl jít domů jíst a pítspát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco...
2. Samuel 11:13...neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy...
2. Samuel 12:3...pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči...
2. Samuel 12:11...tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to...
2. Samuel 16:21... co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se...
2. Samuel 16:22...baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s Achitofelem,...
1. Královská 3:20...vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala...
1. Královská 18:27...nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého...
Ester 6:1...a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských...
Job 11:19...- rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí...
Žalmy 4:9...zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, chráníš v bezpečí. Pro...
Žalmy 44:24...za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji...
Žalmy 102:8...se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel...
Přísloví 3:24...cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude...
Přísloví 4:16...pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí...
Přísloví 6:29...chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn,...
Přísloví 15:11...do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za...
Přísloví 19:23...přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale...
Kazatel 4:11...osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spí lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám?...
Kazatel 5:11...to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je...
Píseň 5:2...jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijteSpím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři,...
Jeremiáš 7:19... Urážejí tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 32:2...řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama...
Ezechiel 34:25... takže budou i na pustině bydlet v bezpečíspát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory...
Daniel 2:1...sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky,...
Daniel 12:2...knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou...
Ozeáš 3:3..."Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž...
Ozeáš 6:6... Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach,...
Jonáš 1:6...tam našel kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a...
Zachariáš 4:1...mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl...
Matouš 6:30...zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte:...
Matouš 8:24...bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás,...
Matouš 9:24... řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč...
Matouš 13:25...na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a...
Matouš 26:40...tvá." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi....
Matouš 26:43...tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel...
Matouš 26:45...se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn...
Matouš 28:13...přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme...
Marek 4:27...působí, jako když člověk hodí zrno na zemSpí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on...
Marek 4:38...na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: "Mistře,...
Marek 5:39..."Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a...
Marek 14:37...vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani...
Marek 14:40...se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říci....
Marek 14:41...se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy...
Lukáš 8:52...a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela...
Lukáš 22:46... že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli...
Skutky 12:6... Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvéstspal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže...
Efeským 5:14...stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte...
1. Tesalonickým 5:7...jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni!...
1. Tesalonickým 5:10... který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |